KOMMITÉER

Svenska Boxningsförbundets styrelse har möjlighet att tillsätta kommittéer eller arbetsgrupper för att bistå i arbetet med specifika områden eller frågor där speciellt kunniga eller intresserade personer kan ingå.

Kommittéernas funktion

Kommittéer fungerar både som remissinstans till styrelsen och kansliet och som organ att utreda och arbeta med frågor inom respektive område.

 • Rapporterar till styrelsen och/eller kansliet
 • Ramar för mandatet sätts av styrelsen i samråd med kommittén, kan variera beroende på fråga och uppdrag
 • Kompetens och intresse ska styra i valet av nya kommittémedlemmar
 • Ta fram förslag till styrelse eller årsmöte för beslut – inte nödvändigtvis operativ nivå
 • Arbeta enligt uppsatta mål och ramar

Organisation

Arbetssätt och antal medlemmar kan kommittén besluta om själva eller i samråd med styrelsen, ska träffar och annat anordnas så ska budget och liknande först diskuteras med styrelsen.

Ansvarar för att ta fram förslag på ledamöter i kommittén, styrelsen ska dock godkänna sammansättningen

Kommittéer kan årligen äska ekonomiskt stöd från SBF:s styrelse för sin verksamhet. Bidragen bör gå till att genomföra projekt eller arbeten inom kommitténs verksamhetsområde, eller i samarbete med andra kommittéer, och kanske inte nödvändigtvis till arvoden för medlemmar eller liknande. Ska kommittéer driva projekt?

Kommittéer bör ha ett övergripande strategiskt fokus i sina frågor och sitt arbetssätt samt undvika att arbeta alltför operativt (på golvet) inom sina respektive områden. Att ha mandatet och organisationen att delegera är viktigt för att kommittéer ska kunna utföra sitt arbete på ett bra och ändamålsenligt sätt.

Diplomkommittén har till uppgift och mål att arbeta för diplomboxningens utveckling inom svensk boxning. Detta görs bland annat genom lägerverksamhet, utbildning av boxare och tränare samt uppsökande verksamhet tillsammans med våra distrikt samt vara styrelse och kansli behjälpliga i utvecklingsfrågor kring svensk diplomboxning.

Läs mer i beskrivningen av Diplomkommitténs uppdrag

I kommittén sitter Kermith Fredriksson (Morgongåva BK) som sammankallande. Kermith nås på gkmfredriksson58@hotmail.com

Övriga i kommittén i dagsläget är:
Johan Hedengran (Redbergslids BK)
Niklas Valtonen (Bålsta BK)

Domarkommittén leder svensk domarverksamhet i samverkan med distriktens domaransvariga och SBF.

Läs mer om beskrivningen av Domarkommitténs uppdrag här

Domarkommittén har under våren 2022 utarbetat och antagit riktlinjer för uttagning av domare till bland annat turneringar och mästerskap samt riktlinjer för domare. Ni hittar dem här nedanför:

Riktlinjer för uttagning av domare

Här hittar ni SBF:s regler för domarverksamheten – detta dokument beskriver hur du blir domare och hur du går tillväga vid provdömning och liknande

Ansvariga för domarkommittén:

Carina Sihlén, sekreterare
carina.sihlen@gmail.com

Per Engström, ansvarig för uttagningar och utbildningar
perbox@hotmail.se
tel. 070-368 45 25

Mikael Höök, sammankallande
boxinghook@hotmail.com

Sportrådet fungerar som ett stöd till Sportchefen i frågor som gäller svensk landslagsverksamhet och dess landslagstränare i samverkan med distrikten.

Läs mer om beskrivningen av Sportrådets uppdrag här

Sportrådets dokument gällande landslagsverksamhet, ranking och uttagningar hittar ni nedan.

Policy för landslagen

Förhållningssätt för coacher

Målsättning för landslagsverksamheten

Riktlinjer för ranking

Riktlinjer för uttagningar

Sportrådet:

Majid Jelili
Klas Sandberg

Sportrådet nås via epost: sportkommitten@swebox.se

Läkarkommitén leder svensk tävlingsläkarverksamhet i samverkan med distrikten och SBF.

Läs mer om beskrivningen av Läkarkommitténs uppdrag här

Medicinskt ansvarig:

Robert Ludwig
E-post: robertp.ludwig@gmail.com
Telefon: 073-638 66 13

Klicka här för att öppna fil med namn på tävlingsläkare samt deras kontaktuppgifter.

AIBA Medical Handbook

Övriga i läkarkommittén är:
Jamaldin Jaff
E-post: jamaldin.jaff@gmail.com

Juliana Söderström
E-post: juliiana.s@hotmail.com

Justus Bejnö
E-post: justus@brainsafe.se

Syfte och mål:


 1. a) Medicinsk säkerhet
 • Undersökning var 50:e match

Intyg om genomförd hjärnundersökning skall insändas till förbundet var 50:e match. SBF förespråkar magnetröntgen, för MR-undersökning avsedd remiss öppnas genom att klicka här.

 • Årlig läkarkontroll

Skador på hjärta, lungor, njurar upptäcks. Syntestet är viktigt då närsynta personer lättare får näthinneavlossning vid slag mot ögat. Risken är större ju större synfel man har. Vi screenar även för systemsjukdomar som högt blodtryck och diabetes. Den grovneurologiska undersökningen är viktig då man utövar en tuff kampsport, som boxning, och utförs för att upptäcka eventuella skador på hjärnan.

 • Läkarundersökning innan match

Detta för att bedöma om boxaren är tävlingsduglig. Vi kontrollerar puls, blodtryck, lyssnar på hjärta och lungor samt gör en grovneurologisk bedömning. Om feber misstänks, tas tempen. Exempelvis boxare som har vätskebantat kraftigt kan bli så nedgångna att vi bedömer att det kan vara risk för hälsan att anstränga sig.

 • Läkarövervakning under match samt vid vissa landslagsläger

Läkare har rätt att avbryta en match om denne anser att boxarens hälsa kan vara i fara. Vid skador som inträffar under match görs en bedömning och försöker behandla på plats. Vid behov remitteras boxaren vidare till sjukhus eller vårdcentral

 • Utbildning av boxningsläkare

SBF utbildar läkare för att öka säkerheten inom sporten. För information om när utbildning hålls kolla i ”Utbildningskalender” och under fliken ”Utbildning” på hemsidan.

 1. b) Att förebygga skador
 • Vi föreläser om kost, bantning – inklusive vätskebantning, idrottsskador och deras behandling samt träningsfysiologi. Detta kan ske på klubbnivå, tävlingar samt träningsläger. Hör av er till oss vid behov.
 • Landslagsboxare kan få tillgång till naprapat under träningsläger och tävling.
 • Vi verkar nationellt och internationellt för att öka säkerheten.
 1. c) Medicinsk rådgivning inkl dopingfrågor

Har ni frågor, hör av er till oss.


 1. d) Värna om landslagsboxarna och arbeta för att de snabbt får hjälp av medicinsk expertis
 • Tävlingsläkare

Tränare, aktiva får gärna vända sig till SBF via e-post eller under tävlingar vid frågor. Vad gäller hälsokostpreparat uppmanas alltid kontakt med oss för att säkerställa att preparatet ej är dopingklassat.


Hur många läkare behövs på en tävling?

Vid mindre tävlingar räcker det med en läkare. Vid turneringar > 50-55 boxare krävs 2 läkare. En läkarundersökning tar ungefär 5 minuter för en van tävlingsläkare om doktorn assisteras av någon som fyller i data i boken vid undersökningens gång. ALLA läkarundersökningar som endast består av frågan ”hur mår du” och en snabb titt i halsen är fullständigt meningslösa.

Läkarintyg krävs vid användandet av dopingklassade läkemedel.

Om en boxare av medicinska skäl måste använda ett dopingklassat läkemedel krävs ett läkarintyg. Detta skrives lämpligen av behandlande läkare. För att vara internationellt gångbart skrivs det på engelska. Intyget får inte vara äldre än tre år men vi rekommenderar att det förnyas årligen.


Return to box-programme

En hjärnskakning behöver inte betyda en medvetandeförlust utan de enda symtomen kan vara exempelvis huvudvärk och yrsel. Studier har visat att hjärnskakning är ett vanligt problem generellt inom idrotten (ej bara boxning) och det är vanligt att idrottaren ej söker sjukhusvård för en hjärnskakning om han/hon inte varit medvetslös. Studier har visat att 26% av alla hjärnskakningar kommer inom idrotten, men det är förmodligen en underskattning, då många barn med en liten hjärnskakning inte söker medicinsk vård. Studier har också visat att om en person drabbats av en hjärnskakning är risken större att få en ny hjärnskakning.

Doping
Med doping menas bruk av de substanser eller metoder som är förbjudna enligt Internationella Olympiska Kommitténs (IOK) eller annat internationellt specialidrottsförbunds (ISF) bestämmelser.

För att sprida kunskap om dopingreglerna och förhindra ofrivillig doping tillhandahåller Riksidrottsförbundet två kompletterande dopinglistor:
Den så kallade röda listan över dopingklassade läkemedel ges ut i samarbete med Apoteket. Här sammanfattas reglerna på ett lättillgängligt sätt. Tips! ”Röda listan” finns även som broschyr, i behändigt plånboksformat. Hämta den gratis på närmaste Apotek.

Mer information om Riksidrottsförbundets arbete kring doping hittar du här.

Para/VT-kommittén har till uppgift att arbeta med frågor som rör Paraidrott och vårdkompletterande träning inom SBF.

Läs mer om beskrivningen av Para/VT-kommitténs uppdrag här

Kommittén leds av Hans Lindahl.

Hans Lindahl når ni på 070-896 13 21 el. genom e-post hanslindahl@hotmail.com