Strategi & värdegrund

Under Svenska Boxningsförbundets Årsmöte 2022 så antogs SBF:s Strategi 2030, ett dokument som syftar till att staka ut vägen framåt för svensk boxning och de prioriterade områden som SBF ska arbeta med. Strategin innehåller också vision och verksamhetsidé för förbundet.

Vision

Konkurrenskraft (världsledande förebild) i ringen och utanför – hela livet.
Ständig utveckling i en stabil verksamhet – förutsättning för idrottsliga framgångar och starka föreningar som driver sin egen verksamhet.
Vi vill med detta tydliggöra bredden i boxningssportens uppdrag och önskan att arbeta för att hela tiden utveckla verksamheten, med grunden i sportens kärnvärden skapar vi mervärden för alla. 

Verksamhetsidé

Stötta och utveckla våra medlemsföreningar i deras arbete för boxningen – inom ringen såväl som utanför ringen. Tillse att våra medlemmar kan utbildas, utvecklas och växa för att bättre kunna bedriva stabil verksamhet i förening med hög delaktighet och inkluderande.

Boxning för alla

Boxning är en idrott (tränings-/tävlingsform) som är öppen för alla individer, alla ska ha lika förutsättningar att bedriva och utöva vår idrott utifrån egna förutsättningar, ambitioner, motivationer och kunskaper.

Vår verksamhet riktar sig till personer inom idrotten boxning men också till personer som ännu inte upptäckt boxningen eller blivit medlemmar ännu/vill prova på.

Den ska vara bred och öppen för alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation, religion eller annan trosuppfattning, socioekonomisk status/bakgrund.

Vi arbetar med amatörboxning och den olympiska boxningen. Proffsboxningen i Sverige är sedan 2013 skild från amatörboxningen i Sverige.

Boxningen och idrottens samhällsnytta för barn och ungdomar och meningsfull fritid.

Värderingsstyrt ledarskap, som följer boxningsförbundets värdegrund, är viktigt och ska vara normerande för verksamheten.

Varför en strategi?

Idrottsrörelsen har en lång historia som folkrörelse och som detta en skola för demokrati, fostran i ett hälsosamt leverne och en väg till socialisering in i samhället. Idrotten som sådan bygger på värden som fysisk aktivitet, träning, tävling, välmående, demokrati och delaktighet, rent spel, allas rätt att vara med och glädje och gemenskap. Idrott bidrar dessutom till alla deltagares fysiska, psykiska, sociala och kulturella utveckling – oavsett i vilken form den utövas.

Genom en klart formulerad idé och värdegrund har idrotten en stabil plattform att bygga vidare från. För att hjälpa förbund att styra och rikta sin verksamhet för att stötta sina medlemsföreningar används bland annat strategi som verktyg.

En strategi pekar ut riktningen för förbundet de närmaste åren men bidrar också till att underlätta beslutsfattande, styrande av ekonomiska och personella resurser och aktiviteter som ska göras. Genom att peka ut riktningen så tydliggör den det övergripande arbetet som behöver göras i enlighet med värdegrund och idé medan verksamhetsplanerna blir mer konkreta handlingar som grundar sig i strategin.

Strategin kan också fungera som ett utvärderingsverktyg av det arbete som görs inom verksamheten. Det övergripande målet som strategin ska bidra till är så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Genom att lyfta och arbeta med boxningens kärnvärden så arbetar vi indirekt med de mervärden som idrotten ger och tar därmed ett samhällsansvar.

Svensk Boxnings värdegrund

Svensk Boxnings värdegrund innefattar och bygger på samarbete på alla nivåer med arbetssätt som gynnar samtliga medlemmar, på alla nivåer, utefter de regelverk och roller som finns i organisationen. Med respekt för varandras verksamheter och dess olikheter arbetar vi på många olika sätt för att lyfta fram boxningen som en säker, trygg och framåtsyftande idrott där alla oavsett ambition, motivation, kunskap, intresse eller engagemang kan finna en plats och en roll.

Glädje – allt vi gör ska kännetecknas av en positiv anda och positiva tankar.
Vi ska ha roligt och må bra på vägen för att nå målen som vi satt upp – vi skrattar med varandra.
Vi ska fira segrar – stora som små.

Respekt – vi pratar med varandra – inte om varandra. Vi använder alltid ett respektfullt språk. Vi respekterar varandras verksamheter samtidigt som vi alltid respekterar att det kan finnas olikheter och olika åsikter i frågor. Genom dialog och förståelse så blir vi starkare och utvecklas.

Samarbete och gemenskap – Vi hjälper varandra och lär oss av varandra för att bli bättre. Vi genomför gemensamma träningar, ledarträffar och tävlingar med flera klubbar involverade.
Vi låter alla vara med, stöttar varandra oavsett klubbtillhörighet – tillsammans är vi alla en del av svensk boxning.

 

Jämställdhet och jämlikhet – Boxning för alla! – Vi ger alla samma möjlighet till utveckling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder eller klubbtillhörighet. Vi ska alltid uppmuntra allas olikheter. Vi ser och behandlar alla inom Svensk Boxning utifrån alla människors lika värde. En persons funktion inom Svensk Boxning ska inte identifieras av kön utan av vilken funktion personen har ex. tränare, domare eller boxare.

Boxningen som idrott och dess föreningars miljö skall vara en trygg och stödjande idrottsmiljö, där alla får utvecklas och idrotta i enlighet med egen ambition, motivation och önskan. Strukturer och kulturer som har en negativ påverkan ska arbetas aktivt med och förändras så att ingen far illa av att delta inom idrotten. Delaktighet, trygghet, jämställdhet, ledarskap och värdegrund är därför centrala delar i hela idrotten. Vi arbetar med att identifiera normer som verkar hämmande för utvecklingen av idrotten och arbetar med ett utforskande, kritiskt förhållningssätt till förhärskande normer och utvecklar därmed förbund, förening och oss själva.

Uppförandekod för boxare

Uppförandekod för tränare

Uppförandekod för domare

Värdegrunden i korthet

Strategi 2030

Klicka på bilden för att se PDF.

Strategi 2030

Presentation

Ordförandekonferens 19 mars 2022

Klicka på bilden för att se PDF.

Europafilter-Den-Behagliga-Sanningen-sv drivsystem