Projektstöd

Ta här del av information om olika projektstöd såsom exempelvis Projektstöd IF Barn och Ungdom och andra projektmedel inom Projektstöd IF. Även en manual för idrottsmedel samt hur du rapporterar utlägg i samband med ett arrangemang hittar du på denna sida.

Ansökan för Projektstöd IF 2022-2023 Barn och ungdom finns nu att göra via IdrottOnline. Ni hittar riktlinjer och annan information här nedanför.

Idrottslyftet heter numera Projektstöd IF Barn och Ungdom. Det är tre inriktningar på projektstödet för föreningar att söka. Ni hittar mer information i artikeln nedan.

Projektstöd eller Återstartsstöd?

Vi vill också bara lyfta fram skillnaderna mellan det ordinarie Projektstöd IF och Återstartsstödet som föreningar kan söka. Återstartsstödet är riktat specifikt till att starta upp och starta om verksamheten efter Corona pandemin medan Projektstöd är mer riktade mot verksamheten på lång sikt. Dock så Projektstöd IF användas för att förstärka Återstartsstödet eller arbeta vidare med idéer som uppstod under arbetet med Återstartsstödet.

Inriktningar

Projektstöd för inkludering av underrepresenterade grupper i föreningars verksamhet – Syftet är att föreningar ska ha möjlighet att arbeta med föreningsmiljö och struktur för att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta i, leda och påverka sin idrott och sin föreningsmiljö. Projekten ska riktas mot Barn- och ungdomsverksamhet.

Projektstöd för utbildning – Syftet är att projektstödet ska användas för att all barn- och ungdomsidrott i föreningarna ska ledas av ledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projektstöd för arbete med trygga och hållbara idrottsmiljöer – Syftet är att projektstödet kan användas utveckla föreningsmiljön så att den är trygg och säker för barn och ungdomar, genom exempelvis utbildning och arbete i föreningen med de utvecklingsmiljöer som finns. Projektstöden ska riktas mot Barn- och Ungdomsverksamhet.

Ansökan

Ansökan sker via Idrott Online och fliken Idrottsmedel – precis som tidigare år med Idrottslyftet.

Riktlinjer för ansökan

Projekten ska vara påbörjade och avslutade 2023 (23-01-01 – 23-10-31). Observera att beviljade projekt ska återrapporteras av respektive förening senast den 31 januari 2024 för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig.

 • Föreningen ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet.
 • Projektansökan skall avse en satsning som ligger framåt i tiden.
 • Ansökan kan ej göras för insatser där man erhållit ersättning för samma kostnad från annat håll. För satsningen som helhet kan medel erhållas från olika aktörer, men dubbelfinansiering får inte förekomma för att inte föreningen skall bli återbetalningsskyldig.
 • Lägerverksamhet: grundprincipen är att läger på föreningsnivå inte kan bekostas av föreningsstödet. RF ser att läger ofta är återkommande aktivitet som är att betrakta som ordinarie verksamhet. Läger kan vara utvecklande för de barn och ungdomar som deltar på lägret, men leder generellt inte till utveckling av föreningarnas verksamhet.
 • Material: grundprincipen är att projektmedel till material inte kan beviljas (inköp av material på grund av att tidigare material är uttjänt, slitet eller har hög ålder osv.). Material för att testa nya tränings- eller tävlingsformer (i linje med ny syn på träning/tävling och idrottsrörelsen strategi 2025) kan beviljas.
 • Föreningen skall ha slutredovisat och fått projekt från föregående Idrottslyftsår godkända för att kunna söka föreningsstöd 2021. Gäller enbart de som fått projekt godkända.
 • Medlemsavgiften ska vara betald till SBF – föreningen ska vara medlem i SBF.
 • Inga skulder till SBF får finnas från ansökande förening – inga projektansökningar godkänns så länge föreningen har en skuld till SBF.
 • Föreningen ska genomföra/ha genomfört ”Vaccinera klubben” samt utbildningen ”Ren Vinnare”.

Information om Projektstöd för utbildning

Ni ansöker om subvention för er medverkan på utbildning arrangerad av SBF eller något av våra 10 SDF samt övriga utbildningar. Om medverkan uteblir, erhålls ingen subvention men faktura kommer ändå ställas till föreningen som deltagare tillhör. Om föreningen har en planerad utbildningsplan i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och där man som förening tar del av SISU resurs för utbildningsinsatser till 100% kan man inte heller ta del av Idrottsmedel genom SBF.

Detta projektstöd ska användas för att all barn- och ungdomsidrott i föreningarna ska ledas av ledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projekt beviljas för Boxningsförbundets egna ledarutbildningar samt SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande utbildningar. Dock ges ingen dubbelfinansiering på utbildningar – får man fullt utbildningsstöd för en utbildning från SISU kan man inte få samma utbildning subventionerad från SBF.

Mer information om Projektstöd för Utbildning hittar ni här

Information om Projektstöd för inkludering av underrepresenterade grupper 

Detta projektstöd ska användas för att föreningar ska ha möjlighet att arbeta med föreningsmiljö och struktur för att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta i, leda och påverka sin idrott och sin föreningsmiljö.

Syftet är att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper, med detta menas grupper som föreningen anser sig vilja ha in fler av i föreningen för att exempelvis stärka föreningens verksamhet, av barn och ungdomar samt att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.
Framförallt efter de effekter som Coronapandemin har haft på hela idrottsrörelsen och boxningen och dess medlemsföreningar. Utveckling av diplomboxning för de föreningar som önskar prioritera detta, både när det kommer till ledarskap och utbildning men också att skapa förutsättningar för att bedriva boxning för barn- och ungdomar i en trygg och säker förenings- och utvecklingsmiljö.

Mer information om Projektstöd för inkludering av underrepresenterade grupper hittar ni här

Information Projektstöd för arbete med Trygga och hållbara idrottsmiljöer

Syftet är att arbeta med detta genom att exempelvis:

– Utveckla föreningsmiljön så att den är trygg och säker för barn och ungdomar, genom exempelvis utbildning och arbete i föreningen med de utvecklingsmiljöer som finns.

– Utveckla eller implementera nya tränings-och tävlingsformer för målgruppen barn- och ungdomar för att kunna hitta enklare inkörsportar till sporten boxning

– Köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten

– Idrottsspecifika utbildningar och aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare. Med detta menas en subventionering av utbildningar som SBF anordnar för tränare och domare

– Inkludering och etablering av former för mentorskap eller annat för ex. Unga ledare och andra som vill arbeta med trygghet och hållbarhet när det kommer till föreningsarbete

– Strukturer i en förening för att aktivt arbeta med en idrottsmiljö där alla är välkomna, trygga och säkra i sitt idrottsutövande.

Mer information om Projektstöd IF med inriktning att arbeta med Trygga och Hållbara idrottsmiljöer hittar ni här

Ni ansöker via Idrott Online som tidigare med Idrottslyftet.

Frågor om Projektstöd IF 2022-2023 och diskussioner gällande projekt och annat så hör av er till Förbundskoordinator Patrik Bengtsson på 08-699 60 03 eller patrik@swebox.se

Att tänka på vid ansökan:

Bakgrund

Varför vill ni genomföra satsningen?

Syfte/mål

Vad ska satsningen leda till? Vilka effekter hoppas ni på?

Målgrupp
Vilken/vilka målgrupper riktar sig er satsning mot? Vilka hoppas ni nå specifikt med satsningen (om det är någon specifik målgrupp som ska nås?

Genomförande

Hur ska ni arbeta för att uppnå satsningens syfte/mål? Vilka aktiviteter ska genomföras inom satsningen och varför?

OBS: SBF ger inte bidrag för att täcka exempelvis lokalhyror, mat vid sammankomster och liknande. Bifoga i er ansökan ett förslag på kostnadskalkyl

VACCINERA KLUBBEN

Under 2022 ska alla föreningar (om man inte redan gjort detta) Vaccinera klubben mot doping. Har man tidigare gjort det är den giltig under 3 års tid.
Mer information finns på: https://www.antidoping.se/utbildning-fakta/utbildning/vaccinera-klubben/

Kopia på Certifikat skickas till Patrik Bengtsson, patrik@swebox.se

För mer information om Projektstöd IF 2022  kontakta Förbundskoordinator Patrik Bengtsson
patrik@swebox.se

Här finner ni information om de tre olika projektområden som SBF Projekmedel IF Barn och Ungdom 2022-2023 omfattar.

De förbundsprojekt som finns att tillgå under Projektmedel IF Barn- och Ungdom 2022 – 2023är följande:

Projektstöd IF2022 – Utbildning

Projektstöd IF 2022 – Inkludering av underrepresenterade grupper – verksamhetsutveckling

Projektstöd IF2022_Trygga och hållbara idrottsmiljöer

 

 

Om Återstartsstödet

Strax innan sommaren 2021 meddelade Riksidrottsförbundet (RF) att man under hösten 2021 skulle lägga ner 230 miljoner kronor i ett återstartsstöd till samtliga medlemsförbund. Svenska Boxningsförbundet (SBF) tilldelades 4,2 miljoner kronor av potten vid en första utdelning i juni 2021, och lika mycket (4,2 miljoner kronor) vid en andra utdelning i december 2021. Dessa pengar har kunnat nyttjas av SBF, våra distriktsförbund och föreningar från hösten 2021 fram till årsskiftet 2022/2023.

Under året 2022 har våra föreningar kunnat ansöka om återstartsstöd via IdrottOnline och senare även via blankett, och hela 150 föreningar har sökt om vårt första återstartsstöd på 10 000 kronor. Under maj 2022 öppnade vi upp möjligheten för föreningar att söka ett andra återstartsstöd om 25 000 kronor förutsatt att man använt och återrapporterat stödet om 10 000 kronor och hela 123 föreningar har sökt återstartsstödet innan sista ansökningsdag som var den 31 oktober 2022. Drygt hälften av det stöd vi beviljats av RF under de två utdelningarna har oavkortat tillfallit våra medlemsföreningar.

Ansökningar
Omgång 1, 10 000 kr 150 st
Omgång 2, 25 000 kr 123 st

Insatser på förbundsnivå

Svenska Boxningsförbundet valde att anställa en återstartssamordnare, vid namn Jenny Häggblom, som på heltid har arbetat med återstartsstödet under året 2022. Förbundet har även genomfört några olika insatser på nationell nivå som bland annat inbegriper,

 • Konferenser ute i landet för medlemsföreningarna (5 st) samt för ordförande under våren 2022
 • Arrangerat utbildningar för tränare, domare och ledare på flera orter och vid flera tillfällen
 • Besökt utsatta föreningar som haft extra kämpigt under åren med pandemin
 • Arbetat ihop med diplomkommittén för att stärka svensk diplomboxning, bl.a. genom distriktsträffar ute i de 10 distrikten under våren 2022
 • Parakonferens i Stockholm 17-18september 2022
 • Genomförandet av en distriktsträff i Stockholm den 22-23 oktober 2022
 • Kartlagt mångfalden ute i föreningarna (läs mer här)
 • Kartlagt hur föreningarna ser på sina verksamheter när restriktionerna lättade under februari 2022
 • Kvälls- och helgöppen telefon under hösten 2022
 • Samarbete med läkarkommittén, domarkommittén och damgruppen för insatser på nationell nivå för att säkta nyrekrytering och återrekrytering

Återstartsstöd 3 för Idrottsföreningar

Den 14 februari 2023 öppnar vi upp för föreningar att söka det nya återstartsstödet på 16 000 kronor där ansökan och återrapportering sker via IdrottOnline. I omgång 3 sker ansökan via IdrottOnline och följer samma modell som tidigare ansökningar (d v s omgång 1 och omgång 2). För en steg-för-steg beskrivning av ansökningsprocessen, se denna video.

Strategi 2030 och förbundets vision är nya riktlinjer för återstartsstödet

Riksidrottsförbundet har bett, i riktlinjerna för återstartsstödets tredje omgång, att specialidrottsförbunden bör följa Riksidrottsförbundets Strategi 2025 eller förbundets egen vision eller strategi. Vi på Svenska Boxningsförbundet har därför utformat de nya riktlinjerna för återstartsstödets tredje omgång i linje med förbundets strategi som godkändes på årsmötet 2022 och som ligger ute på vår hemsida att läsa. Strategin pekar ut riktlinjerna och tydliggör det övergripande arbete som behöver göras i linje med vår värdegrund och idé, samt vår långsiktiga vision. Målet med förbundets strategi är ”så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt”.

Riktlinjer för tredje (3) omgångens återstartsstöd

I linje med Svenska Boxningsförbundets Strategi 2030 har riktlinjerna för återstartsstödet ändrats något från de tidigare omgångarna. Trots detta är fokus dock ändå detsamma, vilket är att hjälpa föreningarna att rekrytera nya medlemmar till sina föreningar, få nuvarande medlemmar att stanna kvar i föreningen och att ha en så attraktiv verksamhet som möjligt för alla, samt att utveckla barn och ungdomsverksamheten i föreningarna och förbunden.

De nya riktlinjerna för omgång 3 och stödet om 16 000 kronor per förening är följande. Exemplen som ges nedan är just exempel på verksamhet inom respektive riktlinje. Hittar ni som förening aktiviteter inom riktlinjerna som inte finns med som exempel så sök för det. Om det behövs bollning av idéer så kontakta gärna kansliet så bistår vi med tankar.

Ni hittar hela informationen om Återstartsstöd 3 för Idrottsföreningar här

 • Utveckla boxningsföreningen
  • Boxningsföreningar kan söka återstartsstöd för att utveckla boxningsföreningen genom exempelvis arbete med föreningsstrukturer och utbildning av styrelser, ledare och eldsjälar. Stödet kan också användas till arbetet med föreningens värdegrund och vision, samt att skapa en trygg och säker idrottsmiljö. Andra områden som stödet kan användas inom är arbetet med mångfald i föreningen.
 • Barn och ungdom
  • Boxningsföreningar kan söka återstartsstöd för att skapa en lustfylld och utvecklande verksamhet för barn och unga under 18 år. Andra användningsområden kan vara att stärka klubbens diplomverksamhet och genom detta även stärka diplomboxningens roll i den nationella boxningen, starta upp diplomverksamhet, utbildning inom barn- och ungdomsledarskap eller i syfte att skapa goda tränings- och matchmiljöer för barn- och ungdom.
 • Rekrytering och marknadsföring
  • Boxningsföreningar kan söka återstartsstöd för att arbeta med rekrytering av nya ledare, aktiva boxare och domare till föreningen eller för marknadsföring av föreningens verksamhet i klubbens närområde samt nya upptagningsområden där boxningen ännu inte växt sig stark. Stödet kan också användas för att skapa familjeengagemang i föreningen med exempelvis familjeboxning eller motsvarande aktiviteter som stärker klubbens gemenskap och engagemang.
 • Stärkt ledarskap
  • Boxningsföreningar kan söka återstartsstöd för att stärka ledarskapet i föreningen genom exempelvis utbildning eller fortbildning av ledare, tränare och domare. Stödet kan också användas för att rekrytera nya ledare till föreningen, både yngre och äldre ledare, tränare och domare. Kan användas för en satsning på rekrytering av unga ledare och att öka inflytandet för unga i sin förening. Vi uppmuntrar föreningarna att sätta fokus på kvinnliga ledare, domare och tränare.
 • Träning
  • Boxningsföreningar kan söka återstartsstöd för att starta upp nya grupper i föreningen, exempelvis boxning för tjejer, funktionsnedsatta (Paraboxning), äldre eller Parkinson-boxning samt nya diplomgrupper. Stödet kan också användas till lägerverksamhet för barn och ungdomar inkluderat tjejer och funktionsnedsatta, både inom den egna verksamheten eller för ett utbyte med en annan förening. Stödet kan dock inte användas för inköp av träningsmaterial.
 • En starkare nationell tränings- och tävlingsverksamhet
  • Boxningsföreningar kan söka återstartsstöd för att arrangera tävlingar på den egna klubben eller för att medverka i tävlingar i närområdet. För att använda stödet inom tävlingsverksamheten bör barn och unga prioriteras (upp till 18 år), och fokus bör därmed ligga inom diplomboxning, eller ungdom och junior. Stödet kan inte användas för tävlingar bland seniorer eller elit (ex. SM)

 

Återrapportering av återstartsstödet ska ske via IdrottOnline, se denna video för hur man återrapporterar stödet. Utebliven återrapportering kan leda till återbetalning av stödet, var därför noga med att återrapportera era aktiviteter. Sista dag för återrapportering är den 31 januari 2024.


För återrapportering via IdrottOnline
 kan ni följande videon nedan, alternativt denna LATHUND

 

Vanliga frågor och svar

Här finns också en video som besvarar de vanligaste frågorna gällande ansökan om återstartsstödet, återrapportering, vad stödet kan användas till och viktiga datum för återstartsstödets första och andra omgång!

Distriktsförbundens (SDF) återstartsstöd

Under 2023 kommer distrikten att ha möjlighet att söka maximalt 100 000 kronor i återstartsstöd och dessutom 22 000 kronor i distriktstränarstöd, vilket är tänkt att riktas mot tränarutveckling för distriktens tränare. Skillnaden mellan 2022 och denna omgång är dock att minst 15% av stödet måste användas för utveckling av distriktets struktur, det vill säga styrelse och organisation, vilket tidigare stöd inte inkluderade som ett krav. Distriktsförbunden måste därmed, i sin ansökan, beskriva hur organisationen ska utvecklas för att vi ska uppnå väl fungerande distrikt ute i landet. Målet med detta krav är att få en fungerande organisation där det är en tydlig linje mellan klubb, distrikt och förbund, i enlighet med förbundsstyrelsens vision och mål. Dessa pengar ska dock inte gå till arvoden för styrelsemedlemmar eller motsvarande, utan till investeringar i distriktsorganisationen.

Riktlinjer för ansökan

Syftet med stödet är att stimulera distrikten till utvecklande arbete inom distrikten samt till distriktsöverskridande verksamhet såsom distriktskamper, sparringträffar och/eller gemensamma utbildningstillfällen m.m. För att erhålla återstartsmedel till distriktsförbunden bör ett eller flera av följande riktlinjer uppfyllas, vi uppmuntrar dock distrikten att själva tänka utanför boxen och göra en bedömning av vad distriktet behöver utveckla. Håll gärna en dialog med kansliet för att bolla idéer om vad ni önskar satsa på under 2023.

 • Utveckling av distriktsförbundet
  • Minst 15% av återstartsstödet som distriktet ansöker om måste användas i den egna organisationen för att utveckla och utbilda distriktets styrelse och organisation.
 • Barn och ungdom
 • Boxning för alla – hela livet
 • Stärkt ledarskap
 • En starkare nationell tävlings- och träningsverksamhet
 • Gällande Distriktstränarutvecklings-bidraget på 22.000 kronor

Distriktsförbunden kan även detta år söka medel för distriktstränare, om sådan finns i distriktet. Detta år är tanken dock att medlen skall gå till att utveckla distriktstränarna, inte till arvodering av tränarna. Förslagsvis kan pengarna användas för att skicka tränare på utbildning, delta i tränarforum eller annan av SBF anordnad aktivitet för distriktstränare eller för att åka på studieresor eller annat till gemensamma regionala läger eller andra träffar som innebär resor och kostnader för logi, kost och liknande.

Ni hittar mer information om distriktens återstartsstöd och de olika riktlinjerna i dokumentet här – DISTRIKTSSTÖD Omgång 2

Ansökningsprocedur

För att erhålla återstartsmedel i distrikten bör en ansökan till Svenska Boxningsförbundet genomföras (se bilaga 1), vilken bör diskuteras i styrelsen för distriktet innan den fylls i och skickas in till Svenska Boxningsförbundet. Ansökan ska innehålla följande:

 • En skriftlig ansökan där syftet och målet för samtliga aktiviteter som planeras att genomföras med hjälp av medlen framkommer tydligt
 • En uppskattad kostnad av de aktiviteter som planeras genomföras inkluderas, en offert eller motsvarande kan med fördel inkluderas i ansökan
 • För vem eller vilka aktiviteterna planeras att genomföras (beskriv så tydligt som möjligt vem som får ta del av medlen, tänk på jämställdhet och jämlikhet i fördelningen av medlen)
 • Ange för vilka och inom vilken tidsram aktiviteterna planeras att genomföras, samt
 • Vem eller vilka som söker medlen samt till vilket konto medlen ska betalas ut (observera att distriktsförbund utan eget konto kan behöva öppna upp ett nytt konto dit återstartsmedlen kan sättas in så att användningen och återrapporteringen blir enkel)

Ansökan skickas sedan in under perioden 7 februari till 20 mars 2023, med en underskrift av distriktets ordförande samt ytterligare en styrelsemedlem, till Svenska Boxningsförbundet (adress finns angivet på blanketten). Blanketten hittar ni här
När ansökan mottagits och antingen godkänts eller avslagits, skickas sedan ett beslut ut till distriktet tillsammans med information om utbetalning.

En återrapportsblankett (se bilaga 2) bifogas i beslutet som distriktsförbundet sedan fyller i och skickar tillbaka till förbundet efter avslutad(e) aktivitet(er). Sista dagen för återrapporteringen av stödet är den 17 december 2023.

Om ni har några frågor eller funderingar kring ansökan, återrapportering eller liknande, vänligen kontakta Svenska Boxningsförbundet info@swebox.se eller telefon 08-699 60 00

Kommittéers återstartsstöd 

Samtliga kommittéer, grupper och råd som ingår i Svenska boxningsförbundets verksamhet har haft möjligheten under året att äska om återstartsstöd för deras respektive verksamhet och totalt har fyra av dessa inkommit med äskanden som godkänts. Drygt 1 miljon kronor har tilldelats dessa kommitteér, grupper och råd att förvalta under perioden maj 2022 tillochmed mars 2023.

De aktiviteter som planerats av kommittéerna är bland annat läger, utbildningar, inspirationsträffar, marknadsföring, videoinspelning, rekryteringsinsatser m.m. där föreningarna kommer att kunna delta. För att få ekonomisk ersättning från återstartsstödet för de arrangemang som föreningar/boxare/domare/ledare deltar bör en specifik rapporteringsväg användas.

Rapportering av utlägg i samband med arrangemang 

För rapportering av kostnader/utlägg i samband med de läger, träffar, utbildningar och arrangemang som genomförs av läkar-, diplom- och domarkommitten samt damgruppen så ber vi deltagare/föreningar följa detta:

 1. Deltagaren i aktiviteten/arrangemanget/lägret/utbildningen fyller i relevant blankett för ansökan om ersättning
  1. Milersättning för resor med egen bil 
  2. Kvittoredovisning för utlägg såsom mat, resor med tåg/buss/flyg, parkeringsavgifter m.m. 
 2. Ifylld blankett, med tillhörande kvitton (!), skickas till utsedd ansvarig i kommittéen (vem som är utsedd meddelar kommittéen vid anmälan/informationsdelning av arrangemanget) via mejl – vänligen skicka fotokopia på kvitton med ansökan
  1. Blanketten måste inkomma till kommittéen inom 7 dagar från avslutat arrangemang
 3. Samlade blanketter skickas från kommittén till förbundskansliet varifrån utbetalning till de kontouppgifter som framkommer på respektive blankett
  1. Vanligen sker utbetalning 2-4 dagar efter inkomna blanketter, följt av 1-5 bankdagar.

Svenska Boxningsförbundets kansli har valt denna väg för att säkerställa att rätt ersättning utgår till rätt person, i samband med rätt arrangemang. Blanketter som skickas direkt till förbundskansliet kan inte säkerställas att de betalas ut då det kan vara svårt att tyda från vilket arrangemang den tillhör. Det är därför viktigt att alla deltagare/föreningar som deltar i ett arrangemang som en kommitté håller, skickar sina blanketter till den ansvarige i respektive kommitté!

Ni kan även se denna film för förtydligande kring vilken väg ansökan om ekonomisk ersättning bör gå:

Para-/Funkisstöd 

Svenska Boxningsförbundets tilldelades också, utöver återstartsstödet, 660 000 kronor för att användas på paraverksamheten i förbundet. Då SBF har en mycket begränsad verksamhet inom parasport så kommer nu en satsning på detta att göras, bland annat genom den kick-off konferens SBF arrangerade i september i Stockholm tillsammans med IFK Umeås boxningssektion och IF Linneas lokaler på Södermalm i Stockholm. 

Från och med september till och med 30 november 2022 fanns möjligheten för ALLA föreningar, som har eller vill starta upp verksamhet för funktionsnedsatta, att söka Para-/Funkisstöd från Svenska Boxningsförbundet. Gruppen funktionsnedsatta kan definieras på olika sätt, men vi på SBF har valt att inkludera följande funktionshinder i paraplybegreppet;  

 • Rörelsenedsättning 
 • Synnedsättning
 • Hörselnedsättning
 • Intellektuell funktionsnedsättning 
 • NPF av betydande grad (dvs diagnosen ställer till det för personen) 
 • Parkinson och andra neurodiagnoser 

Vi fick totalt in 17 ansökningar som godkändes och en handfull ansökningar som dessvärre inte godkändes på grund av att pengarna tog slut, det var först-till-kvarn pricinpen som gällde. Vi vill påminna alla föreningar som beviljats parastödet att sista dag för användning av stödet är den 31 mars 2023. Återrapportering ska ske senast 30 april 2023 via en specifik blankett som ni hittar här

Andra ekonomiska stöd

Återstartsstödet är till för att starta upp verksamheterna igen efter pandemin, men vi på Svenska Boxningsförbundet har också Projektstöd IF att ansöka om vilket alla föreningar som är medlemmar i förbundet kan göra. Ni kan via denna länk läsa mera om skillnaderna mellan återstartsstödet och Projektmedel IF. Här hittar ni också mera information om de olika stöden vi erbjuder er.

Funderingar eller frågor?

Om ni har några frågor om detta stöd så kontakta:

Patrik Bengtsson
Förbundskoordinator
08-699 60 03
patrik@swebox.se

Med vänlig hälsning,

Svenska Boxningsförbundet

Rapportering av utlägg i samband med arrangemang 

För rapportering av kostnader/utlägg i samband med de läger, träffar, utbildningar och arrangemang som genomförs av läkar-, diplom- och domarkommitten samt damgruppen så ber vi deltagare/föreningar följa detta:

 1. Deltagaren i aktiviteten/arrangemanget/lägret/utbildningen fyller i relevant blankett för ansökan om ersättning
  1. Milersättning för resor med egen bil 
  2. Kvittoredovisning för utlägg såsom mat, resor med tåg/buss/flyg, parkeringsavgifter m.m. 
 2. Ifylld blankett, med tillhörande kvitton (!), skickas till utsedd ansvarig i kommittéen (vem som är utsedd meddelar kommittéen vid anmälan/informationsdelning av arrangemanget) via mejl – vänligen skicka fotokopia på kvitton med ansökan
  1. Blanketten måste inkomma till kommittéen inom 7 dagar från avslutat arrangemang
 3. Samlade blanketter skickas från kommittén till förbundskansliet varifrån utbetalning till de kontouppgifter som framkommer på respektive blankett
  1. Vanligen sker utbetalning 2-4 dagar efter inkomna blanketter, följt av 1-5 bankdagar.

Svenska Boxningsförbundets kansli har valt denna väg för att säkerställa att rätt ersättning utgår till rätt person, i samband med rätt arrangemang. Blanketter som skickas direkt till förbundskansliet kan inte säkerställas att de betalas ut då det kan vara svårt att tyda från vilket arrangemang den tillhör. Det är därför viktigt att alla deltagare/föreningar som deltar i ett arrangemang som en kommitté håller, skickar sina blanketter till den ansvarige i respektive kommitté!

Ni kan även se denna film för förtydligande kring vilken väg ansökan om ekonomisk ersättning bör gå: