Projektstöd

Ta här del av information om olika projektstöd såsom exempelvis Projektstöd IF Barn och Ungdom och andra projektmedel inom Projektstöd IF. Även en manual för idrottsmedel samt hur du rapporterar utlägg i samband med ett arrangemang hittar du på denna sida.

Ansökan för Projektstöd IF 2022-2023 Barn och ungdom finns nu att göra via IdrottOnline. Ni hittar riktlinjer och annan information här nedanför.

Idrottslyftet heter numera Projektstöd IF Barn och Ungdom. Det är tre inriktningar på projektstödet för föreningar att söka. Ni hittar mer information i artikeln nedan.

Projektstöd eller Återstartsstöd?

Vi vill också bara lyfta fram skillnaderna mellan det ordinarie Projektstöd IF och Återstartsstödet som föreningar kan söka. Återstartsstödet är riktat specifikt till att starta upp och starta om verksamheten efter Corona pandemin medan Projektstöd är mer riktade mot verksamheten på lång sikt. Dock så Projektstöd IF användas för att förstärka Återstartsstödet eller arbeta vidare med idéer som uppstod under arbetet med Återstartsstödet.

Inriktningar

Projektstöd för inkludering av underrepresenterade grupper i föreningars verksamhet – Syftet är att föreningar ska ha möjlighet att arbeta med föreningsmiljö och struktur för att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta i, leda och påverka sin idrott och sin föreningsmiljö. Projekten ska riktas mot Barn- och ungdomsverksamhet.

Projektstöd för utbildning – Syftet är att projektstödet ska användas för att all barn- och ungdomsidrott i föreningarna ska ledas av ledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projektstöd för arbete med trygga och hållbara idrottsmiljöer – Syftet är att projektstödet kan användas utveckla föreningsmiljön så att den är trygg och säker för barn och ungdomar, genom exempelvis utbildning och arbete i föreningen med de utvecklingsmiljöer som finns. Projektstöden ska riktas mot Barn- och Ungdomsverksamhet.

Ansökan

Ansökan sker via Idrott Online och fliken Idrottsmedel – precis som tidigare år med Idrottslyftet.

Riktlinjer för ansökan

Projekten ska vara påbörjade och avslutade 2022 (22-03-25 – 22-12-31). Observera att beviljade projekt ska återrapporteras av respektive förening senast den 31 januari 2023 för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig.

 • Föreningen ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet.
 • Projektansökan skall avse en satsning som ligger framåt i tiden.
 • Ansökan kan ej göras för insatser där man erhållit ersättning för samma kostnad från annat håll. För satsningen som helhet kan medel erhållas från olika aktörer, men dubbelfinansiering får inte förekomma för att inte föreningen skall bli återbetalningsskyldig.
 • Lägerverksamhet: grundprincipen är att läger på föreningsnivå inte kan bekostas av föreningsstödet. RF ser att läger ofta är återkommande aktivitet som är att betrakta som ordinarie verksamhet. Läger kan vara utvecklande för de barn och ungdomar som deltar på lägret, men leder generellt inte till utveckling av föreningarnas verksamhet.
 • Material: grundprincipen är att projektmedel till material inte kan beviljas (inköp av material på grund av att tidigare material är uttjänt, slitet eller har hög ålder osv.). Material för att testa nya tränings- eller tävlingsformer (i linje med ny syn på träning/tävling och idrottsrörelsen strategi 2025) kan beviljas.
 • Föreningen skall ha slutredovisat och fått projekt från föregående Idrottslyftsår godkända för att kunna söka föreningsstöd 2021. Gäller enbart de som fått projekt godkända.
 • Medlemsavgiften ska vara betald till SBF – föreningen ska vara medlem i SBF.
 • Inga skulder till SBF får finnas från ansökande förening – inga projektansökningar godkänns så länge föreningen har en skuld till SBF.
 • Föreningen ska genomföra/ha genomfört ”Vaccinera klubben” samt utbildningen ”Ren Vinnare”.

Information om Projektstöd för utbildning

Ni ansöker om subvention för er medverkan på utbildning arrangerad av SBF eller något av våra 10 SDF samt övriga utbildningar. Om medverkan uteblir, erhålls ingen subvention men faktura kommer ändå ställas till föreningen som deltagare tillhör. Om föreningen har en planerad utbildningsplan i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och där man som förening tar del av SISU resurs för utbildningsinsatser till 100% kan man inte heller ta del av Idrottsmedel genom SBF.

Detta projektstöd ska användas för att all barn- och ungdomsidrott i föreningarna ska ledas av ledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projekt beviljas för Boxningsförbundets egna ledarutbildningar samt SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande utbildningar. Dock ges ingen dubbelfinansiering på utbildningar – får man fullt utbildningsstöd för en utbildning från SISU kan man inte få samma utbildning subventionerad från SBF.

Mer information om Projektstöd för Utbildning hittar ni här

Information om Projektstöd för inkludering av underrepresenterade grupper 

Detta projektstöd ska användas för att föreningar ska ha möjlighet att arbeta med föreningsmiljö och struktur för att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta i, leda och påverka sin idrott och sin föreningsmiljö.

Syftet är att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper, med detta menas grupper som föreningen anser sig vilja ha in fler av i föreningen för att exempelvis stärka föreningens verksamhet, av barn och ungdomar samt att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.
Framförallt efter de effekter som Coronapandemin har haft på hela idrottsrörelsen och boxningen och dess medlemsföreningar. Utveckling av diplomboxning för de föreningar som önskar prioritera detta, både när det kommer till ledarskap och utbildning men också att skapa förutsättningar för att bedriva boxning för barn- och ungdomar i en trygg och säker förenings- och utvecklingsmiljö.

Mer information om Projektstöd för inkludering av underrepresenterade grupper hittar ni här

Information Projektstöd för arbete med Trygga och hållbara idrottsmiljöer

Syftet är att arbeta med detta genom att exempelvis:

– Utveckla föreningsmiljön så att den är trygg och säker för barn och ungdomar, genom exempelvis utbildning och arbete i föreningen med de utvecklingsmiljöer som finns.

– Utveckla eller implementera nya tränings-och tävlingsformer för målgruppen barn- och ungdomar för att kunna hitta enklare inkörsportar till sporten boxning

– Köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten

– Idrottsspecifika utbildningar och aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare. Med detta menas en subventionering av utbildningar som SBF anordnar för tränare och domare

– Inkludering och etablering av former för mentorskap eller annat för ex. Unga ledare och andra som vill arbeta med trygghet och hållbarhet när det kommer till föreningsarbete

– Strukturer i en förening för att aktivt arbeta med en idrottsmiljö där alla är välkomna, trygga och säkra i sitt idrottsutövande.

Mer information om Projektstöd IF med inriktning att arbeta med Trygga och Hållbara idrottsmiljöer hittar ni här

Ni ansöker via Idrott Online som tidigare med Idrottslyftet.

Frågor om Projektstöd IF 2022-2023 och diskussioner gällande projekt och annat så hör av er till Förbundskoordinator Patrik Bengtsson på 08-699 60 03 eller patrik@swebox.se

Att tänka på vid ansökan:

Bakgrund

Varför vill ni genomföra satsningen?

Syfte/mål

Vad ska satsningen leda till? Vilka effekter hoppas ni på?

Målgrupp
Vilken/vilka målgrupper riktar sig er satsning mot? Vilka hoppas ni nå specifikt med satsningen (om det är någon specifik målgrupp som ska nås?

Genomförande

Hur ska ni arbeta för att uppnå satsningens syfte/mål? Vilka aktiviteter ska genomföras inom satsningen och varför?

OBS: SBF ger inte bidrag för att täcka exempelvis lokalhyror, mat vid sammankomster och liknande. Bifoga i er ansökan ett förslag på kostnadskalkyl

VACCINERA KLUBBEN

Under 2022 ska alla föreningar (om man inte redan gjort detta) Vaccinera klubben mot doping. Har man tidigare gjort det är den giltig under 3 års tid.
Mer information finns på: https://www.antidoping.se/utbildning-fakta/utbildning/vaccinera-klubben/

Kopia på Certifikat skickas till Patrik Bengtsson, patrik@swebox.se

För mer information om Projektstöd IF 2022  kontakta Förbundskoordinator Patrik Bengtsson
patrik@swebox.se

Här finner ni information om de tre olika projektområden som SBF Projekmedel IF Barn och Ungdom 2022-2023 omfattar.

De förbundsprojekt som finns att tillgå under Projektmedel IF Barn- och Ungdom 2022 – 2023är följande:

Projektstöd IF2022 – Utbildning

Projektstöd IF 2022 – Inkludering av underrepresenterade grupper – verksamhetsutveckling

Projektstöd IF2022_Trygga och hållbara idrottsmiljöer

 

 

Om Återstartsstödet

Strax innan sommaren 2021 meddelade Riksidrottsförbundet (RF) att man under hösten 2021 skulle lägga ner 230 miljoner kronor i ett återstartsstöd till samtliga medlemsförbund. Svenska Boxningsförbundet (SBF) tilldelades 4,2 miljoner kronor av potten vid en första utdelning i juni 2021, och lika mycket (4,2 miljoner kronor) vid en andra utdelning i december 2021. Dessa pengar har kunnat nyttjas av SBF, våra distriktsförbund och föreningar från hösten 2021 fram till årsskiftet 2022/2023.

Under året 2022 har våra föreningar kunnat ansöka om återstartsstöd via IdrottOnline och senare även via blankett, och hela 150 föreningar har sökt om vårt första återstartsstöd på 10 000 kronor. Under maj 2022 öppnade vi upp möjligheten för föreningar att söka ett andra återstartsstöd om 25 000 kronor förutsatt att man använt och återrapporterat stödet om 10 000 kronor och hela 123 föreningar har sökt återstartsstödet innan sista ansökningsdag som var den 31 oktober 2022. Drygt hälften av det stöd vi beviljats av RF under de två utdelningarna har oavkortat tillfallit våra medlemsföreningar.

Ansökningar
Omgång 1, 10 000 kr 150 st
Omgång 2, 25 000 kr 123 st

Insatser på förbundsnivå

Svenska Boxningsförbundet valde att anställa en återstartssamordnare, vid namn Jenny Häggblom, som på heltid har arbetat med återstartsstödet under året 2022. Förbundet har även genomfört några olika insatser på nationell nivå som bland annat inbegriper,

 • Konferenser ute i landet för medlemsföreningarna (5 st) samt för ordförande under våren 2022
 • Arrangerat utbildningar för tränare, domare och ledare på flera orter och vid flera tillfällen
 • Besökt utsatta föreningar som haft extra kämpigt under åren med pandemin
 • Arbetat ihop med diplomkommittén för att stärka svensk diplomboxning, bl.a. genom distriktsträffar ute i de 10 distrikten under våren 2022
 • Parakonferens i Stockholm 17-18september 2022
 • Genomförandet av en distriktsträff i Stockholm den 22-23 oktober 2022
 • Kartlagt mångfalden ute i föreningarna (läs mer här)
 • Kartlagt hur föreningarna ser på sina verksamheter när restriktionerna lättade under februari 2022
 • Kvälls- och helgöppen telefon under hösten 2022
 • Samarbete med läkarkommittén, domarkommittén och damgruppen för insatser på nationell nivå för att säkta nyrekrytering och återrekrytering

Återstartsstöd omgång 1, 10 000 kronor

Mellan november 2021 och 31 oktober 2022 har stödet varit sökbart. Av stödet har SBF, i enighet med RF:s krav, valt att göra minst 35% av summan potten sökbar för våra föreningar. De områden som gått att söka medel för är,

 • Åter- och nyrekrytering av föreningsmedlemmar
 • Åter- och nyrekrytering av ledare/tränare
 • Inköp av material

Totalt har 150 föreningar valt att söka återstartsstödet om 10 000 kronor, varav 136 av dessa sökt via IdrottOnline medan resterande sökt via blankett. För återrapportering, se mera under rubriken återrapportering.

Återstartsstöd omgång 2, 25 000 kronor 

I början av maj 2022 fram till 31 oktober 2022 fanns möjligheten för föreningar som sökt och återrapporterat stödet i omgång 1, att söka stödet i omgång 2 på maximalt 25 000 kronor. De som krävdes för att söka återstartsmedlet om maximalt 25 000 kronor var att,

 • Föreningen som söker ska vara medlem i SBF och ha betalt medlemsavgiften för 2021 och/eller 2022 (beroende på när föreningen/klubben blev medlem i förbundet)
 • Föreningen ska ha sökt återstartsstöd från omgång 1 på minst 10 000 kronor samt
 • Föreningen ska ha återrapporterat återstartsstödet omgång 1 via IdrottOnline till SBF

Viktigt att notera angående stödet är att pengarna från återstartsstödet inte får gå till att täcka förlorade intäkter eller medlemsavgifter, löpande eller årliga kostnade och de får inte heller gå till att betala individuella kostnader såsom personlig utrustning till enskilda individer.

De områden som föreningarna kunde söka pengar inom var,

 • Tävlingar och tävlingsverksamhet inom föreningens egna distrikt
 • Träningar och läger
 • Utbildningsverksamhet (internt inom klubben, internt mellan föreningar)
 • Material
 • Diplomboxning
 • Tjejboxning

Totalt var det 123 föreningar som valde att söka återstartsstödet på 25 000 kronor. De sökta pengarna måste användas innan den 31 december 2022 och därefter återrapporteras via IdrottOnline senast den 31 januari 2023. För återrapportering, se mera under rubriken återrapportering nedan. 

Återrapportering

Lika viktigt det är att söka återstartsmedel, lika viktigt är det att återrapportera hur återstartsstödet använts. Rapporteringen sker via IdrottOnline eller blankett, beroende på vilken väg er förening sökte stöd. Totalt har 136 föreningar sökt 10 000 kronor via IdrottOnline och för dessa ska återrapporten ske via IdrottOnline, motsvarande siffra för omgång 2 är 28 föreningar. För de 14 föreningar som sökt 10 000 kronor via blankett, och de 95 föreningar som sökt 25 000 kronor via blankett, är det blankett som gäller för återrapportering.

Ansökt via IdrottOnline Ansökt via Blankett Totalt
Omgång 1, 10 000 kr 136 st 14 st 150 st
Omgång 2, 25 000 kr 28 st 95 st 123 st

För återrapportering via IdrottOnline kan ni följande videon nedan, alternativt denna LATHUND

För de föreningar som ska återrapportera via blankett är det följande blanketter som gäller:

Omgång 1, 10 000 kronor: Blankett för återrapportering om Återstartsstödet omgång 1 á 10 000 kronor

Omgång 2, 25 000 kronor: Blankett för återrapportering om Återstartsstödet omgång 2 á 25 000 kronor

Återrapporten ska innehålla följande,

 • Vilka aktiviteter som genomfördes och när
 • Vad aktiviteterna hav till föreningen och om man anser att sina tankar/idéer/mål uppfylldes
 • Vad aktiviteterna eller materialet kostade
 • Hur många unika personer som tagit del av aktiviteterna/materialet

Ta gärna för vana att fylla i återrapporten när ni genomfört aktiviteterna/insatserna. Sista datum för återrapportering är den 31 januari 2023.

Vanliga frågor och svar

Här finns också en video som besvarar de vanligaste frågorna gällande ansökan om återstartsstödet, återrapportering, vad stödet kan användas till och viktiga datum för återstartsstödets första och andra omgång!

Distriktsförbundens (SDF) återstartsstöd

Distriktsförbunden kunde söka medel, mellan april till juni 2022, för maximalt 100 000 kronor per distrikt och de områden de kunde söka för var att,

 • Genomföra läger eller utbildningsverksamhet för distriktets boxare, ledare och tränare
 • Arrangera, genomföra och/eller delta i tävlingar med distriktets boxare
 • Utforma, arrangera och genomföra sparringträffar mot boxare i andra distrikt
  • Detta gäller både träffar i andra distrikt såsom att bjuda in andra distrikt till att sparra i det egna distriktet
 • Arrangera och genomföra utbildningar för både aktiva boxare, ledare, tränare såsom domare och tävlingsarrangörer
 • Ha en ambition att hjälpa ”sovande” föreningar att återstarta, eller nya föreningar att nystarta sin verksamhet
 • Utveckla distrikten och dess medlemsklubbar genom föreningsutveckling

Boxningsförbundets distriktsförbund sökte stöd för närmare 1 miljon kronor och sista dag för återrapportering, som ni hittar blankett till nedan är den 14 december 2022.

Distriktsförbundens återrapportering blankett: Blankett för återrapportering av distriktsstöd senast 14 december 2022 

Kommittéers återstartsstöd 

Samtliga kommittéer, grupper och råd som ingår i Svenska boxningsförbundets verksamhet har haft möjligheten under året att äska om återstartsstöd för deras respektive verksamhet och totalt har fyra av dessa inkommit med äskanden som godkänts. Drygt 1 miljon kronor har tilldelats dessa kommitteér, grupper och råd att förvalta under perioden maj 2022 tillochmed mars 2023.

De aktiviteter som planerats av kommittéerna är bland annat läger, utbildningar, inspirationsträffar, marknadsföring, videoinspelning, rekryteringsinsatser m.m. där föreningarna kommer att kunna delta. För att få ekonomisk ersättning från återstartsstödet för de arrangemang som föreningar/boxare/domare/ledare deltar bör en specifik rapporteringsväg användas.

Rapportering av utlägg i samband med arrangemang 

För rapportering av kostnader/utlägg i samband med de läger, träffar, utbildningar och arrangemang som genomförs av läkar-, diplom- och domarkommitten samt damgruppen så ber vi deltagare/föreningar följa detta:

 1. Deltagaren i aktiviteten/arrangemanget/lägret/utbildningen fyller i relevant blankett för ansökan om ersättning
  1. Milersättning för resor med egen bil 
  2. Kvittoredovisning för utlägg såsom mat, resor med tåg/buss/flyg, parkeringsavgifter m.m. 
 2. Ifylld blankett, med tillhörande kvitton (!), skickas till utsedd ansvarig i kommittéen (vem som är utsedd meddelar kommittéen vid anmälan/informationsdelning av arrangemanget) via mejl – vänligen skicka fotokopia på kvitton med ansökan
  1. Blanketten måste inkomma till kommittéen inom 7 dagar från avslutat arrangemang
 3. Samlade blanketter skickas från kommittén till förbundskansliet varifrån utbetalning till de kontouppgifter som framkommer på respektive blankett
  1. Vanligen sker utbetalning 2-4 dagar efter inkomna blanketter, följt av 1-5 bankdagar.

Svenska Boxningsförbundets kansli har valt denna väg för att säkerställa att rätt ersättning utgår till rätt person, i samband med rätt arrangemang. Blanketter som skickas direkt till förbundskansliet kan inte säkerställas att de betalas ut då det kan vara svårt att tyda från vilket arrangemang den tillhör. Det är därför viktigt att alla deltagare/föreningar som deltar i ett arrangemang som en kommitté håller, skickar sina blanketter till den ansvarige i respektive kommitté!

Ni kan även se denna film för förtydligande kring vilken väg ansökan om ekonomisk ersättning bör gå:

Para-/Funkisstöd 

Svenska Boxningsförbundets tilldelades också, utöver återstartsstödet, 660 000 kronor för att användas på paraverksamheten i förbundet. Då SBF har en mycket begränsad verksamhet inom parasport så kommer nu en satsning på detta att göras, bland annat genom den kick-off konferens SBF arrangerade i september i Stockholm tillsammans med IFK Umeås boxningssektion och IF Linneas lokaler på Södermalm i Stockholm. 

Från och med september till och med 30 november 2022 fanns möjligheten för ALLA föreningar, som har eller vill starta upp verksamhet för funktionsnedsatta, att söka Para-/Funkisstöd från Svenska Boxningsförbundet. Gruppen funktionsnedsatta kan definieras på olika sätt, men vi på SBF har valt att inkludera följande funktionshinder i paraplybegreppet;  

 • Rörelsenedsättning 
 • Synnedsättning
 • Hörselnedsättning
 • Intellektuell funktionsnedsättning 
 • NPF av betydande grad (dvs diagnosen ställer till det för personen) 
 • Parkinson och andra neurodiagnoser 

Vi fick totalt in 17 ansökningar som godkändes och en handfull ansökningar som dessvärre inte godkändes på grund av att pengarna tog slut, det var först-till-kvarn pricinpen som gällde. Vi vill påminna alla föreningar som beviljats parastödet att sista dag för användning av stödet är den 31 mars 2023. Återrapportering ska ske senast 30 april 2023 via en specifik blankett som ni hittar här

Andra ekonomiska stöd

Återstartsstödet är till för att starta upp verksamheterna igen efter pandemin, men vi på Svenska Boxningsförbundet har också Projektstöd IF att ansöka om vilket alla föreningar som är medlemmar i förbundet kan göra. Ni kan via denna länk läsa mera om skillnaderna mellan återstartsstödet och Projektmedel IF. Här hittar ni också mera information om de olika stöden vi erbjuder er.

Funderingar eller frågor?

Om ni har några frågor om detta stöd så kontakta:

Patrik Bengtsson
Förbundskoordinator
08-699 60 03
patrik@swebox.se

Med vänlig hälsning,

Svenska Boxningsförbundet

Rapportering av utlägg i samband med arrangemang 

För rapportering av kostnader/utlägg i samband med de läger, träffar, utbildningar och arrangemang som genomförs av läkar-, diplom- och domarkommitten samt damgruppen så ber vi deltagare/föreningar följa detta:

 1. Deltagaren i aktiviteten/arrangemanget/lägret/utbildningen fyller i relevant blankett för ansökan om ersättning
  1. Milersättning för resor med egen bil 
  2. Kvittoredovisning för utlägg såsom mat, resor med tåg/buss/flyg, parkeringsavgifter m.m. 
 2. Ifylld blankett, med tillhörande kvitton (!), skickas till utsedd ansvarig i kommittéen (vem som är utsedd meddelar kommittéen vid anmälan/informationsdelning av arrangemanget) via mejl – vänligen skicka fotokopia på kvitton med ansökan
  1. Blanketten måste inkomma till kommittéen inom 7 dagar från avslutat arrangemang
 3. Samlade blanketter skickas från kommittén till förbundskansliet varifrån utbetalning till de kontouppgifter som framkommer på respektive blankett
  1. Vanligen sker utbetalning 2-4 dagar efter inkomna blanketter, följt av 1-5 bankdagar.

Svenska Boxningsförbundets kansli har valt denna väg för att säkerställa att rätt ersättning utgår till rätt person, i samband med rätt arrangemang. Blanketter som skickas direkt till förbundskansliet kan inte säkerställas att de betalas ut då det kan vara svårt att tyda från vilket arrangemang den tillhör. Det är därför viktigt att alla deltagare/föreningar som deltar i ett arrangemang som en kommitté håller, skickar sina blanketter till den ansvarige i respektive kommitté!

Ni kan även se denna film för förtydligande kring vilken väg ansökan om ekonomisk ersättning bör gå: