Utbildning

Svenska Boxningsförbundet erbjuder specialanpassade utbildningar för verksamma i vår sport, såväl för aktörer anslutna till våra medlemsföreningar som för externa aktörer.

 

utbildningsstrategi boxning

Utbildningsstrategi

Syftet är att boxningsförbundet ska kunna erbjuda rätt sorts utbildning som behövs för att kunna bedriva och utveckla verksamheten inom sina respektive föreningar och distrikt.

Målet är att utbilda alla så att vi uppnår kvalitet och säkerhet för utövarna, samt därmed bidra till glädje, respekt och boxning för alla, såväl för nybörjare som för världselit. Förbundet planerar säsongsvis ett antal utbildningar som föreningarna erbjuds ansöka om att få engagera. Ytterligare behov hanteras efterhand.

Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete. Förutom att vi samlar in kursdeltagares kursomdömen efter genomförd utbildning mottar vi gärna synpunkter och omdömen. Kontakt då förbundets kansli eller utbildningsansvarige.

Kurser

Utbildningar erbjuds för flera roller inom vår verksamhet. Utbildningar för respektive roll beskrivs översiktligt via följande menyalternativ:

Utbildning för nya ledare:

Denna kurs är ny och kommer att lanseras inom kort. Kursen riktar sig till nya ledare inom boxning som själva vill lära sig boxningsteknik i syfte att framöver kunna utbilda sig till tränare och lära sig utbilda boxare.

Utbildningen har efterfrågats av klubbar som tidigare har skickat nya ledare på tränarutbildning steg I för att få denna erfarenhet. På den utbildningen förutsätts dock deltagarna själva kunna utföra de tekniker som lärs ut. Där är syftet att lära deltagarna hur de på bästa sätt lär andra.

Utbildningen genomförs under två dagar och innefattar den boxningsteknik som ingår i tränarutbildning steg I. Utbildningen är fysiskt krävande och genomförs av deltagarna i träningskläder. Har man inte själv varit aktiv boxare eller har en längre erfarenhet av boxning är denna kurs en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig det som delges vid en tränarutbildning steg I.

Utbildning för tävlingsledare:

Tävlingsledarutbildningen innefattar en dags teori med teoretiskt prov. Utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper. Kursen innefattar samtliga boxningsregler samt övriga krav och riktlinjer för tävlingsverksamheten nationellt.

Kursen följer förbundets utbildningsmaterial innefattades teoriutbildning för tävlingsledare i nationella klubbtävlingar och turneringar. De som klarar det omfattande teoretiska provet bokförs som nationell tävlingsledare och får vara tävlingsledare på samtliga nationella tävlingar och turneringar. Vidare får man själv utbilda regionala tävlingsledare som efter godkänd utbildning får vara tävlingsledare vid regionala klubbtävlingar (endagstävlingar).

Utbildning för utbildare:

Denna kurs är ny och kommer att lanseras under hösten 2018. Kursen riktar sig mot nya som vill bli utbildare inom förbundets utbildningar men även till befintliga utbildare som vill förbättra sina pedagogiska kunskaper.

Kursen kommer att genomföras av utbildare från RF och SISU.

Kursen kommer att bestå av en fysisk träff men också hemuppgifter via en digital plattform innan den fysiska träffen.

Kursen omfattar 20 timmars studier, 10 på den fysiska träffen och 10 via den digitala plattformen. Kursen riktar sig till alla som är utbildare eller har intresse av att bli utbildare inom ett förbund. Kursen behandlar utbildarens roll, lärande, utbildarfilosofi samt arbetssätt som utbildare.

Utbildning för tränare:

Förbundet erbjuder för närvarande tränarutbildningar i fyra steg benämnda steg I, steg II, steg III och steg IV. Steg I och II genomförs under två dagar (lördag till söndag), steg III under tre dagar (fredag till söndag) och steg IV under fem dagar (onsdag till söndag).

Den grundläggande tränarutbildningen ges av steg I och II där steg II avslutas med ett prov. I utbildningarna ingår mycket boxningsmetodik, det vill säga hur man lär ut boxning till andra, men även lite grundläggande teori om ledarskap, regler, fysiologi, kost, viktnedgång och träningsplanering.

Den högre tränarutbildningen ges i steg III och IV och börjar då fokusera på träning av elitidrottaren. Här är tonvikten på de praktiska övningarna begränsad. Följande områden genomgås på djupet: ledarskap, mental träning, styrketräning, funktionell grundträning, kost under träning och tävling, bantning, vätskeförlust, antidoping, aerob och anaerob träning, träningsplanering och regler. Dock ingår praktiska moment som skolboxning, parteknik, uppgiftssparring, utbildning med plattor och tränarhandskar samt säck och redskapsträning.

Ett utvecklingsarbete för att göra om steg III och steg IV som en utbildning om tre helger under ett år pågår. Denna kurs kommer då att benämnas som högre tränarutbildning.

Utveckling av de grundläggande utbildningar pågår parallellt. Där efterfrågades områden som säkerhet, diplomboxning och sekondering.

Utbildning för domare:

Domarutbildningen för nya och befintliga domare innefattar en dags teoretisk utbildning med avslutande teoretiskt prov. Utbildarna anpassar innehållet efter deltagarnas förkunskaper.

Kursen följer förbundets utbildningsmaterial innefattandes teoriutbildning för både poäng- och ringdomare. Kursen omfattar en dags utbildning (8 timmar) samt ett tillfälle med provdömning med handledare. Provdömningen kan vara i direkt anslutning till kursen eller i efterhand.

Kraven för hur man som ny blir licensierad domare beskrivs i SBF:s regler för domarverksamheten. Där beskrivs även kraven för att upprätthålla sin domarlicens.

Utbildning för diplompoängdomare:

Denna utbildning har nu pågått drygt ett år och syftar till att utbilda ledare och aktiva till att kunna poängbedöma diplomboxning med målet att få en mera lika bedömning vid alla tävlingar och oavsett var de arrangeras.

Utbildningen genomförs under en dag (6 timmar) och innefattar en teoretisk genomgång av diplomboxning och bedömningsgrunderna samt studie av filmande matcher och analys av bedömningsgrunderna. Därefter följer en praktisk provdömning av sex diplommatcher eller diplomsparringar. Deltagarna bedöms efter de praktiska resultaten och får vid godkännande en domarbok för diplomboxning. De som blir underkända kan senare provdöma via distriktets domaransvariges försorg och bli godkänd i efterhand.

Kraven för hur man som ny blir licensierad diplomboxningsdomare beskrivs i SBF:s regler för domarverksamheten.