STYRNING

Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ (när vi inte samlats till årsmöte). Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter valda av förbundsmötet. Rutiner och åligganden kopplade till förbundsstyrelsen beskrivs i SBF:s stadgar 6 Kap. SBF:s ansvariga har tillsatts av förbundsstyrelsen, dessa bistår förbundsstyrelsen i att uppfylla verksamhetsplanen för aktuellt verksamhetsår.

SBF:s Stadgar

Demokratisk styrning

Enligt Riksidrottsförbundets kod för demokrati åligger det varje medlemsförbund följande:

Styrelsen ska årligen upprätta en styrningsrapport och på sin webbplats informera medlemmarna om hur styrningen i förbundet/föreningen fungerar och hur de arbetat med koden under året.
Se RF:s information om demokratisk styrning här!

Arbetet ska särskilt innebära följande:

10.1. Förbundet/föreningen ska i sin styrningsrapport för varje regel i koden som de har avvikit från:
● redovisa denna avvikelse
● ange skälen för avvikelsen
● beskriva den lösning som valts i stället.

10.2. Utöver det som beskrivs i 10.1 ska följande uppgifter lämnas i styrningsrapporten:
● sammansättningen av valberedningen
● för var och en av styrelsens ledamöter ange namn, ålder och roll i styrelsen
● arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste räkenskapsåret, inklusive antal styrelsesammanträden och respektive ledamots närvaro vid styrelsesammanträden
● sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella styrelseorgan enligt punkten 7.1 ovan
● för verksamhetschef/GS ange namn, födelseår och väsentliga uppdrag utanför förbundet/föreningen.

10.3. Förbundet/föreningen ska på sin webbplats ha en särskild avdelning för styrningsfrågor där de senaste fem årens styrningsrapporter presenteras.
På samma avdelning på webbplatsen ska det även finnas information om:
● styrelseledamöter samt deras eventuella ersättning för uppdraget
● verksamhetschef/GS
● årsredovisning alternativt årsbokslut
● uppgift om revisor samt revisionsrapport
● organisationsskiss
● stadgar
● årsmötesprotokoll
● verksamhetsberättelse
● verksamhetsinriktning

Här hittar ni Svenska Boxningsförbundets styrningsrapport för året.
Här hittar ni tidigare års rapporter.

Damsatsningen

Svenska Boxningsförbundets styrelse har under styrelsemötet per den 20/3-19 beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta specifikt med damboxningens utveckling, återväxt och främjande inom svensk boxning.

Arbetet har startats och det inledande målet med arbetsgruppens arbete är att stödja och möjliggöra att få fler aktiva damboxare till idrotten, oavsett nivå och att stadigt öka antalet aktiva damboxare på årsbasis.

Gruppen kommer att arbeta tillsammans med representanter från de aktivas led och klubbledare.

Arbetsgruppen består för närvarande av:

Klara Svensson
Cherida Town, styrelseledamot i SBF
Mona Husac, boxare och tävlingsarrangör av bl.a. Golden Girl-turneringen
Ray Husac, tränare och tävlingsarrangör av bl. a. Golden Girl-turneringen och lägret

Adjungerad till gruppen är också SBF:s Förbundskoordinator Patrik Bengtsson.

Med detta arbete hoppas vi att stödja och möjliggöra för fler aktiva att fortsätta med idrotten boxning men också att ta steget till en livaktig idrottskarriär inom sporten.

Susanne Kärrlander, ordförande
susannekarrlander@gmail.com

Benny Wadell, vice ordförande
bennymbf@telia.com

Per-Axel Sjöholm, ledamot
pax49@live.se

Karin Mattsson, ledamot
karin.mattsson@me.com

Carola Frithiofsson, ledamot
artbyc1975@outlook.com

Linda Broman, ledamot
linda@broman.tv

Dorian Butar, ledamot
dorian.v.butar@gmail.com

Roy Persson, suppleant
roy.persson@live.se

Cherida Town, suppleant
jewelg18@gmail.com

Aukt. revisor Peter Ek, Grant Thornton Sweden AB
peter.ek@se.gt.com

Thomas Häggkvist, revisorsuppleant
thomas.carlsson@ige.se

Andreas Kindesjö, lekmannarevisor

Maria Törnquist, ordförande

Niclas Selberg, ledamot

Jan Eliasson, ledamot