Bakgrunden till aktualisering av bestraffningsärenden var en allvarlig och medveten regelöverträdelse (se klassificering av boxare) under de Sydsvenska mästerskapen, lördagen den 18/1‐ 2014, där en junior matchades mot en 33‐årig motståndare (B-boxare).

Den yngre boxaren blev knockad i den första ronden. Det här är något som SBF och dess styrelse ser fortsatt synnerligen allvarligt på, regelöverträdelsen har i sig utsatt den yngre boxaren för en oacceptabel risk och matchningen har skett utan att hänsyn tagits till den tydliga klassificering och de regelverk som tillämpas inom SBF.

Regel: Klassificering av boxare.
En boxare kan gå upp en klass så länge åldersskillnaden inte är större än två år. Denna regel får endast tillämpas vid matcher mellan pojkar och flickor i åldrarna 17-18 år. Det här betyder att en junior som är A, B eller C boxare får möta senior C under förutsättning att det inte skiljer mer än två år mellan boxarna. Några andra förflyttningar inom åldersklasserna är inte tillåtna.

Förtydligande: Kampsportsdelegationen anser att bestämmelserna om uppflyttning i ålderklass för pojkar och flickor i åldrarna 17-18 år och uppflyttning i kategori i klassindelningstabellen inte bör kunna tillämpas samtidigt. Därför kan det inte tillåtas att en boxare som klassats in i kategorierna junior C/Junior B/Junior A går upp och boxas i kategorierna Senior B/Senior A.

SBF har informerat såväl AIBA som Kampsportsdelegationen i detta ärende och lämnat skriftlig rapport till Länsstyrelsen i Örebro efter begäran därom och orienterat om händelseförloppet samt de åtgärder som skyndsamt vidtagits av SBF.
Sedan 1 januari 2007 lyder svensk boxning under kampsportslagen med avseende på tävling i alla former av boxning. Länsstyrelsen i Örebro är utsedd till tillstånds- och tillsynsmyndighet. Vidare lyder svensk boxning under AIBA som driver utvecklingen av reglerna för boxning. Förra året så fick SBF ett förlängt tillstånd fram t o m 31 september 2016 att anordna boxningstävlingar. Tidigare har vi fått söka år från år. Det förlängda tillståndet var en framgång för SBF.

I sitt beslut av den 24 januari 2014 har styrelsens verkställande utskott raskt valt att fatta beslut om disciplinära åtgärder gentemot de funktionärer som den bedömts att i sina respektive roller ha kunnat påverka den aktuella händelsen och rimligen noterat den avsevärda åldersavvikelsen i den aktuella matchen och därmed direkt eller indirekt avvärjt dess genomförande.

Reviderat beslut
Styrelsens verkställande utskott har per idag fattat ett reviderat beslut i bestraffningsfrågan där domaransvarige och aktuell ringdomare undantas från disciplinär åtgärd i form av avstängning. Beslut rörande avstängning av tävlingsledaren respektive berörd tränare ligger emellertid fast.

Beslutet har tagits i enhällighet av Patrick Wheeler (Ordförande), Anders Holmberg (vice Ordförande) och Åke Johansson (styrelseledamot).
SBF och dess medlemmar görs uppmärksamma på att vi alla har ett kollektivt ansvar i att tillse att vårt regelverk efterlevs, att vårt tillstånd icke äventyras och slutligen att de aktivas intressen och säkerhet alltid tillgodoses.

 

Med vänliga idrottshälsningar,

Patrick Wheeler, Ordförande        Anders Holmberg, Vice Ordförande