Vid Svenska Boxningsförbundets årsmöte den 26 mars i år tillsattes en stadgekommitté med uppgift att utarbeta förslag till nya stadgar för Svenska Boxningsförbundet (SBF).

Till ledamöter i kommittén valdes Carina Sihlén, IF Linnea Boxning, Helga Valdimarsdottir, Angered Boxing Club och Henrik Bromfält, Djurgårdens IFs Boxningsförening, med den sistnämnde som ordförande.

Stadgekommittén har arbetat med uppdraget sedan dess. Som utgångspunkt har valts att i största möjliga mån följa Svenska Riksidrottsförbundets (RF:s) mall för normalstadgar för idrottsförbund. Vi har även gått igenom SBF:s idag gällande stadgar för att om möjligt inte missa viktiga för boxningssporten synpunkter samt även det tidiga stadgeutkast som SBF själv tog fram hösten 2016.

Efter att ha arbetat igenom förslaget till nya stadgar, som även innehåller förslag till stadgemall för specialidrottsdistriktförbund (SDF), har stadgekommittén nu slutfört sitt uppdrag. Det föreliggande förslaget som bifogas täcker förhoppningsvis in alla de punkter som bör vara med i de nya stadgarna. Dock är vi medvetna om att det kan finnas andra sätt att utforma stadgarna. Här tycker vi att SBF liksom boxningsdistriktsförbund (SDF) samt boxningsföreningar ute i landet kan lämna synpunkter. Vi föreslår att detta görs genom att förslaget (lämpligen tillsammans med SBF:s nu gällande stadgar och RFs Normalstadgemall) remitteras till dessa instanser under hösten, med lämplig remisstid, så att SBF sedan kan behandla förslaget i förbundsstyrelsen före nyår. Därefter bör det slutliga förslaget behandlas, och förhoppningsvis antas, på SBFs årsmöte 2018.

Dokument;

//Stadgekommittén

Arbete kring remissrundan

  • SBF skickar e-post (tagna från IdrottOnline) till alla sina anslutna föreningar
  • SBF skickar e-post till samtliga ordföringar i distrikten (SDF) för att de dels kan lämna synpunker som SDF men även för att informara föreningarna i respektive distrikt att lämna in synpunkter
  • SBF lägger upp artikel på swebox.se samt publicerar den på Svenska Boxningsförbundets Facebooksida

SBF vill ha in remissvar från Er föreningar och distrikt senast torsdagen den 19 oktober 2017 till info@swebox.se

Vad händer sedan?

Förbundsstyrelsen går igenom samtliga remissvar som inkommit och ser över dem ihop med stadgekommitténs förslag. En propposition från förbundsstyrelsen kommer att lämnas med övriga handlingar inför årsmötet den 6 maj 2018 i Gävle enligt nuvarande stadgars regler.