Ansökan för Projektstöd IF 2021 finns nu att göra via IdrottOnline. Ni hittar riktlinjer och annan information här nedanför.

Projektstödet som är öppet för föreningar att söka har under 2021 har samma inriktningar som 2020. Detta är inriktningar som Riksidrottsförbundet beslutat om:

Inriktningar

– Projektstöd för inkludering och arbete med idrottssvaga områden – projekt inom detta område hanteras av RF-SISU Distriktsförbunden och är inget som Specialidrottsförbunden fördelar.

– Projektstöd för utbildning – detta område är sökbart hos Svenska Boxningsförbundet och syftet är att projektstödet ska användas för att all barn- och ungdomsidrott i föreningarna ska ledas av ledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

-Projektstöd för att behålla ungdomar mellan 13-20 år – detta område är sökbart hos Svenska Boxningsförbundet och syftet är att projektstödet ska användas för att föreningar ska ha möjlighet att ändra kultur och struktur för att få ungdomar i åldern 13–20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten. Exempel på inriktningar kan vara att utveckla nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen, anpassa idrottsytor samt utveckla föreningsmiljön så ungdomarna känner sig trygga, välkomnade och inkluderade. Hur arbetar man som förening för att skapa förutsättningar för bra idrott och ett ökat engagemang i föreningen.

Ansökan

Ansökan sker via Idrott Online och fliken Idrottsmedel – precis som tidigare år med Idrottslyftet.

Riktlinjer för ansökan

Projekten ska vara påbörjade och avslutade 2021 (21-01-01 – 21-12-31). Observera att beviljade projekt ska återrapporteras av respektive förening senast den 31 januari 2022 för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig.

  • Föreningen ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet.
  • Projektansökan skall avse en satsning som ligger framåt i tiden.
  • Ansökan kan ej göras för insatser där man erhållit ersättning för samma kostnad från annat håll. För satsningen som helhet kan medel erhållas från olika aktörer, men dubbelfinansiering får inte förekomma för att inte föreningen skall bli återbetalningsskyldig.
  • Lägerverksamhet: grundprincipen är att läger på föreningsnivå inte kan bekostas av föreningsstödet. RF ser att läger ofta är återkommande aktivitet som är att betrakta som ordinarie verksamhet. Läger kan vara utvecklande för de barn och ungdomar som deltar på lägret, men leder generellt inte till utveckling av föreningarnas verksamhet.
  • Material: grundprincipen är att projektmedel till material inte kan beviljas (inköp av material på grund av att tidigare material är uttjänt, slitet eller har hög ålder osv.). Material för att testa nya tränings- eller tävlingsformer (i linje med ny syn på träning/tävling och idrottsrörelsen strategi 2025) kan beviljas.
  • Föreningen skall ha slutredovisat och fått projekt från föregående Idrottslyftsår godkända för att kunna söka föreningsstöd 2021. Gäller enbart de som fått projekt godkända.
  • Medlemsavgiften ska vara betald till SBF – föreningen ska vara medlem i SBF.
  • Inga skulder till SBF får finnas från ansökande förening – inga projektansökningar godkänns så länge föreningen har en skuld till SBF.
  • Föreningen ska genomföra/ha genomfört ”Vaccinera klubben” samt utbildningen ”Ren Vinnare”.

Information om Projektstöd för utbildning

Ni ansöker om subvention för er medverkan på utbildning arrangerad av SBF eller något av våra 11 SDF samt övriga utbildningar. Om medverkan uteblir, erhålls ingen subvention men faktura kommer ändå ställas till föreningen som deltagare tillhör. Om föreningen har en planerad utbildningsplan i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och där man som förening tar del av SISU resurs för utbildningsinsatser till 100% kan man inte heller ta del av Idrottsmedel genom SBF.

Detta projektstöd ska användas för att all barn- och ungdomsidrott i föreningarna ska ledas av ledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projekt beviljas för Boxningsförbundets egna ledarutbildningar samt SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande utbildningar. Dock ges ingen dubbelfinansiering på utbildningar – får man fullt utbildningsstöd för en utbildning från SISU kan man inte få samma utbildning subventionerad från SBF.

Föreningar ska skicka in en planering för vilka utbildningar och hur många man skickar på utbildningen för att kunna beviljas subvention, inte som tidigare att subventionen skapas av oss. Detta för att föreningarna ska tänka kring sin egen utbildningsplanering. Föreningar kan skicka in en övergripande ansökan för flera utbildningar eller en ansökan för varje utbildning som föreningen planerar att genomföra.

Ni hittar mer om Projektstöd Utbildning här – om kriterier för ansökan, återrapporter och annat i sin helhet här

Information om Projektstöd för att Behålla ungdomar 

Detta projektstöd ska användas för att föreningar ska ha möjlighet att ändra kultur och struktur för att få ungdomar i åldern 13–20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Exempel på inriktningar kan vara att utveckla nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen, anpassa idrottsytor samt utveckla föreningsmiljön så ungdomarna känner sig trygga, välkomnade och inkluderade. Hur arbetar man som förening för att skapa förutsättningar för bra idrott och ett ökat engagemang i föreningen.

Arbetet ska bedrivas med en tydlig koppling till ett behålla-perspektiv. Det viktiga är att ansökande föreningar arbetar aktivt, både med rekrytering och behålla-verksamhet, utan också med verksamhet som handlar om att behålla medlemmar och aktiva inom föreningen. Detta handlar både om nya medlemmar men också att behålla medlemmar i andra roller etc.
Målet bör vara så många aktiva som möjligt så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt, både organisatoriskt och idrottsligt.

Förenings-/organisationsutveckling
– För föreningar som vill arbeta med sin förenings strukturer (kultur, organisation, värdegrund, demokratiska processer, inkluderingsprocesser etc.) i syfte att aktivt arbeta för att hitta sätt att behålla ungdomar inom föreningen. Både som aktiva men även i andra roller inom föreningen.
Föreningar kan exempelvis arbeta med Trygg Idrott, Barnens spelregler, Värdegrund, Normkritiskt arbete, verksamhetsplaner, föreningsdemokrati och andra verktyg för att utveckla sin organisation för att bättre kunna arbeta med att kunna behålla medlemmar i målgruppen 13 – 20 år. Självklart har denna typ av organisationsförändringar effekter som spiller över på andra målgrupper också, indirekt och direkt. Medlet är inte tänkt att i första hand användas för ordinarie verksamhet.

Nya sätt att träna och tävla på
– För föreningar som aktivt vill titta på andra möjliga sätt att behålla ungdomar på eller underlätta övergångar mellan olika åldrar och typer av boxning. Framtagande av koncept för motionsboxning, andra typer av tävlingsformer som involverar boxning etc. Andra sätt att utbilda tränare och ledare etc.
Ska inte användas för att åka på turneringar och tävlingar.

Ni hittar mer om Projektstöd för att Behålla ungdomar – kriterier, information, återrapporter och annat i sin helhet här 

Ni ansöker via Idrott Online som tidigare med Idrottslyftet.

Frågor om Projektstöd IF 2021 och diskussioner gällande projekt och annat så hör av er till Förbundskoordinator Patrik Bengtsson på 08-699 60 03 eller patrik@swebox.se


Att tänka på vid ansökan:

Bakgrund

Varför vill ni genomföra satsningen?

Syfte/mål

Vad ska satsningen leda till? Vilka effekter hoppas ni på?

Målgrupp
Vilken/vilka målgrupper riktar sig er satsning mot? Vilka hoppas ni nå specifikt med satsningen (om det är någon specifik målgrupp som ska nås?

Genomförande

Hur ska ni arbeta för att uppnå satsningens syfte/mål? Vilka aktiviteter ska genomföras inom satsningen och varför?

OBS: SBF ger inte bidrag för att täcka exempelvis lokalhyror, mat vid sammankomster och liknande. Bifoga i er ansökan ett förslag på kostnadskalkyl

VACCINERA KLUBBEN

Under 2021 ska alla föreningar (om man inte redan gjort detta) Vaccinera klubben mot doping. Har man tidigare gjort det är den giltig under 3 års tid.
Mer information finns på https://www.rf.se/vaccinera
Kopia på Certifikat skickas till Patrik Bengtsson, patrik@swebox.se

För mer information om Projektstöd IF 2021 kontakta
Förbundskoordinator Patrik Bengtsson
patrik@swebox.se el. 08 699 60 03