Till medlemsföreningar i SBF,

Vi vill påminna om att det fortfarande finns möjlighet för er att söka Återstartsstöd 3 om 16.000 kronor per förening samt Projektstöd IF för projekt riktat mot framförallt Barn- och ungdom.

Ansökningstiderna går ut under hösten och därefter så är medlen inte längre sökbara i den formen. Nedan hittar ni mer information om respektive stöd.

Återstartsstöd 3 för Idrottsföreningar

Den 14 februari 2023 öppnade vi upp för föreningar att söka det nya återstartsstödet på 16 000 kronor där ansökan och återrapportering sker via IdrottOnline. I omgång 3 sker ansökan via IdrottOnline och följer samma modell som tidigare ansökningar (d v s omgång 1 och omgång 2). Vi har fortfarande pengar kvar att fördela till er föreningar så vi skickar med detta en vänlig påminnelse om att stödet fortfarande finns att söka. Pengarna är till för er och kan inte användas till andra aktiviteter inom förbundet.

Strategi 2030 och förbundets vision är nya riktlinjer för återstartsstödet

Vi på Svenska Boxningsförbundet har utformat de nya riktlinjerna för återstartsstödets tredje omgång i linje med förbundets strategi som godkändes på årsmötet 2022 och som ligger ute på vår hemsida att läsa.

Riktlinjer för tredje (3) omgångens återstartsstöd

Fokus är detsamma, vilket är att hjälpa föreningarna att rekrytera nya medlemmar till sina föreningar, få nuvarande medlemmar att stanna kvar i föreningen och att ha en så attraktiv verksamhet som möjligt för alla, samt att utveckla barn och ungdomsverksamheten i föreningarna och förbunden.

De nya riktlinjerna för omgång 3 och stödet om 16 000 kronor per förening är följande. Exemplen som ges nedan är just exempel på verksamhet inom respektive riktlinje. Hittar ni som förening aktiviteter inom riktlinjerna som inte finns med som exempel så sök för det. Om det behövs bollning av idéer så kontakta gärna kansliet så bistår vi med tankar.

Ni hittar hela informationen om Återstartsstöd 3 för Idrottsföreningar här

Återrapportering av återstartsstödet ska ske via IdrottOnline, se denna video för hur man återrapporterar stödet. Utebliven återrapportering kan leda till återbetalning av stödet, var därför noga med att återrapportera era aktiviteter. Sista dag för återrapportering är den 31 januari 2024.


Projektstöd IF Barn- och Ungdom

Även här finns det pengar kvar att söka för projekt och satsningar mot området barn- och ungdomar. Dessa pengar är också märkta för er föreningar och kan inte användas för annan verksamhet inom förbundet. Förhoppningen är att dessa pengar även kan bidra med att förstärka tidigare satsningar inom återstartsstödet som klubben vill fortsätta med.

Inriktningar

Information om Projektstöd för utbildning

Ni ansöker om subvention för er medverkan på utbildning arrangerad av SBF eller något av våra 10 SDF samt övriga utbildningar. Om medverkan uteblir, erhålls ingen subvention men faktura kommer ändå ställas till föreningen som deltagare tillhör. Om föreningen har en planerad utbildningsplan i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och där man som förening tar del av SISU resurs för utbildningsinsatser till 100% kan man inte heller ta del av Idrottsmedel genom SBF.

Detta projektstöd ska användas för att all barn- och ungdomsidrott i föreningarna ska ledas av ledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Mer information om Projektstöd för Utbildning hittar ni här

Information om Projektstöd för inkludering av underrepresenterade grupper 

Detta projektstöd ska användas för att föreningar ska ha möjlighet att arbeta med föreningsmiljö och struktur för att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta i, leda och påverka sin idrott och sin föreningsmiljö.

Syftet är att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper, med detta menas grupper som föreningen anser sig vilja ha in fler av i föreningen för att exempelvis stärka föreningens verksamhet, av barn och ungdomar samt att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper. Utveckling av diplomboxning för de föreningar som önskar prioritera detta, både när det kommer till ledarskap och utbildning men också att skapa förutsättningar för att bedriva boxning för barn- och ungdomar i en trygg och säker förenings- och utvecklingsmiljö.

Mer information om Projektstöd för inkludering av underrepresenterade grupper hittar ni här

Information Projektstöd för arbete med Trygga och hållbara idrottsmiljöer

Syftet är att arbeta med detta genom att exempelvis:

– Utveckla föreningsmiljön så att den är trygg och säker för barn och ungdomar, genom exempelvis utbildning och arbete i föreningen med de utvecklingsmiljöer som finns.

– Utveckla eller implementera nya tränings-och tävlingsformer för målgruppen barn- och ungdomar för att kunna hitta enklare inkörsportar till sporten boxning

– Köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten

– Idrottsspecifika utbildningar och aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare. Med detta menas en subventionering av utbildningar som SBF anordnar för tränare och domare

– Inkludering och etablering av former för mentorskap eller annat för ex. Unga ledare och andra som vill arbeta med trygghet och hållbarhet när det kommer till föreningsarbete

– Strukturer i en förening för att aktivt arbeta med en idrottsmiljö där alla är välkomna, trygga och säkra i sitt idrottsutövande.

Mer information om Projektstöd IF med inriktning att arbeta med Trygga och Hållbara idrottsmiljöer hittar ni här

Ansökan

Ansökan sker via Idrott Online och fliken Idrottsmedel – precis som tidigare år med Idrottslyftet.


Riktlinjer för ansökan

Projekten ska vara påbörjade och avslutade 2023 (23-01-01 – 23-10-31). Observera att beviljade projekt ska återrapporteras av respektive förening senast den 31 januari 2024 för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig. Läs mer om riktlinjerna här

Frågor om Projektstöd IF 2022-2023 och diskussioner gällande projekt och annat så hör av er till Förbundskoordinator Patrik Bengtsson på 08-699 60 03 eller patrik@swebox.se

Varmt välkomna med era ansökningar eller frågor om ansökningar! Stöden finns för er föreningar att ta del av så välkomna att fråga eller söka om medel för satsningar som ni önskar göra.

Mvh Svenska Boxningsförbundet