Svenska Boxningsförbundets verkställande utskott (VU) har efter tidigare Idrottslyftsansvariga förbundsledamot Marika Holms tillstyrkan fattat beslut om nya riktlinjer för Idrottslyftet Är 5. Det Är nu möjligt att söka projektmedel löpande!

Tidigare information utlagd på hemsidan gäller inte längre. VU-beslutet går ut på att det från och med vecka 40 ska vara möjligt för föreningar att ansöka om städ via Idrottslyftet närhelst under Året och att besked från SBF ska kunna lämnas inom en månad.

Till ny förbundsansvarig Idrottslyftskoordinator har generalsekreterare Håkan Stigzelius utsetts.

Idrottslyftet Är 5 Är speciellt i och med att perioden löper över 18 månader istället för som vanligt 12. Detta beror på att RF har Ändrat utbetalningsperioden till förbunden från juni/juli till december/januari. För de första 6 månaderna (2011-07-01 t.o.m. 2011-12-31) har SBF givits följande belopp att disponera över:

 • 150 000 kr i Verksamhetsutvecklingsstöd
 • 283 000 kr i Förbundsutvecklingsstöd
 • 824 000 kr i Föreningsstöd

Verksamhetsutvecklingsstödet ska framförallt användas av förbundet för att administrera satsningen, t ex information till förbundets föreningar, hantering av ansökningar och uppföljning av pågående och genomförda satsningar.

Förbundsutvecklingsstödet ska användas till förstärkning/utveckling av områden, som Är viktiga för att förbundet tillsammans med sina föreningar ska kunna bidra till såväl Idrottslyftets Övergripande syfte som förbundets specifika mål.

Föreningsstödet ska användas till att utveckla föreningarnas verksamhet i linje med Idrottslyftets Övergripande syfte samt förbundets specifika mål.

Föreningsstödet kan endast utbetalas till idrottsföreningar. Dessa kan med fördel samverka med andra organisationer, t ex SDF, friluftsorganisationer och andra föreningar utanför idrotten, exempelvis Rädda Barnen.

Under kalenderåret 2012 kommer SBF sannolikt att disponera dubbelt upp mot ovan angivna belopp. Föreningsstödet (det ni föreningar kan ansöka om) under Idrottslyftet Är 5 består således av totalt c:a 2,5 miljoner kronor.

Idrottslyftets Övergripande syfte Är att rekrytera och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. Riktlinjerna i Idrotten vill ska vara vägledande och satsningen ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället. All verksamhet ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar. Idrottslyftets primära målgrupp Är barn och ungdomar 7. 20 År.

I och med VU-beslutet om att Ändra SBF:s  utvecklingsplan för Idrottslyftet Är 5 (se § 62 Möte 6 SBF:s styrelse 2011-05-02 samt § 77 Möte 7 SBF:s styrelse 2011-06-07) vad gäller den Praktiska hanteringen av Idrottslyftet Är 5 saknas idag fast handlingsplan för hur en ansökning från en förening ska behandlas. Förening som vill söka om Idrottslyftsstöd uppmanas därför kontakta generalsekreteraren för direkt handledning.

Följande arbete rörande Idrottslyftet kommer nu att vidta parallellt med att eventuella ansökningar trillar in:

 • Utforma en ny fördelningsmodell för ansökningar
 • Uppdatera utvecklingsplanen för År 5 och lämna in till RF
 • Implementera Idrottslyftsmodulen i SBF:s hemsida så att ansökningar kan göras via denna
 • Utvärdera inlämnade redovisningar för År 4
 • Utföra särskild uppföljning av fyra föreningsprojekt utvalda av RF
 • Utvärdera effekten av Idrottslyftspaket under År 2-4
 • Ta fram reviderade Idrottslyftspaket för År 5
 • Utvärdera och sammanfatta Idrottslyftet År 1-4
 • Ta fram en folder likt den för Handslaget Ã¥r 1-4

Information om Idrottslyftet ska finnas under Föreningsnytta/1.7 Ekonomi/Idrottslyftet