I linje med Riksidrottsförbundets arbete med återstarten av idrottssverige kommer Svenska Boxningsförbundet att öppna upp möjligheten för specialdistriktsförbunden att återigen söka återstartsmedel för framåtsyftande aktiviteter, till en maximal summa av totalt 1 000 000 kronor under 2023, vilket ger ett stöd på maximalt 100 000 kronor per distrikt.

Svenska Boxningsförbundet har som syfte med återstartsarbetet att ”både komma tillbaka till tidigare nivåer av verksamhet samt att utveckla verksamheten med framåtsyftande aktiviteter för att sprida idrotten till flera och försöka utöka vårt arbete med att erbjuda boxning till fler och öka antalet som boxas i våra föreningar”.

Under 2023 kommer distrikten att ha möjlighet att söka maximalt 100 000 kronor i återstartsstöd och dessutom 22 000 kronor i distriktstränarstöd, vilket är tänkt att riktas mot tränarutveckling för distriktens tränare. Skillnaden mellan 2022 och denna omgång är dock att minst 15% av stödet måste användas för utveckling av distriktets struktur, det vill säga styrelse och organisation, vilket tidigare stöd inte inkluderade som ett krav. Distriktsförbunden måste därmed, i sin ansökan, beskriva hur organisationen ska utvecklas för att vi ska uppnå väl fungerande distrikt ute i landet. Målet med detta krav är att få en fungerande organisation där det är en tydlig linje mellan klubb, distrikt och förbund, i enlighet med förbundsstyrelsens vision och mål. Dessa pengar ska dock inte gå till arvoden för styrelsemedlemmar eller motsvarande, utan till investeringar i distriktsorganisationen.

Riktlinjer för ansökan

Svenska Boxningsförbundets kansli, i samråd med återstartssamordnaren, har tagit fram riktlinjer för ansökan av återstartsmedel för boxningens tio distriktsförbund. Syftet med stödet är att stimulera distrikten till utvecklande arbete inom distrikten samt till distriktsöverskridande verksamhet såsom distriktskamper, sparringträffar och/eller gemensamma utbildningstillfällen m.m. För att erhålla återstartsmedel till distriktsförbunden bör ett eller flera av följande riktlinjer uppfyllas, vi uppmuntrar dock distrikten att själva tänka utanför boxen och göra en bedömning av vad distriktet behöver utveckla. Håll gärna en dialog med kansliet för att bolla idéer om vad ni önskar satsa på under 2023.

 • Utveckling av distriktsförbundet
  • Minst 15% av återstartsstödet som distriktet ansöker om måste användas i den egna organisationen för att utveckla och utbilda distriktets styrelse och organisation. Exempelvis kan stödet användas för styrelseträffar där ramar, visioner och mål för organisationen sätts upp. Det kan också användas för att vidareutbilda styrelsen med hjälp av RF-SISU eller Svenska Boxningsförbundet. Andra områden som stödet kan användas inom är att utveckla verksamheter som är trygga för barn och unga, det vill säga fria från kränkningar, trakasserier och övergrepp. Målet med detta krav är att få fungerande distriktsorganisationer som distriktets medlemsföreningar ska kunna vända sig till i första hand och som förbundets kansli kan kontakta för frågor och/eller funderingar. Förbundsstyrelsens vision är att ha en röd tråd mellan klubb, distrikt och förbund och detta är ett led i det arbetet. Distrikten får själva beskriva i sin ansökan vad man vill göra inom detta område för att utveckla distriktsförbunden. Utvecklingsstödet för distriktsförbund grundas i vad distriktens uppgifter är – ex. första instans i vissa disciplinärenden och hantering av detta, att kunna skapa en organisation för tävling, utbildning och annat inom distriktet och att distriktets styrelse sätter sig in i arbetet med Trygg idrott.
 • Barn och ungdom
  • Syftet med detta stöd är att utforma verksamheter på distriktsnivå som är trygga för barn och unga, så att våra yngre förenings- och förbundsmedlemmar vill stanna kvar inom boxningen hela livet. Det kan också användas för att satsa på tjejboxning inom distriktet, eller på diplomboxning. Återstartsstödet kan också användas för att minska gapet som blir när en diplomboxare går upp i ungdomsklassen, bland annat genom rätt utbildning både psykiskt men också fysiskt och taktiskt. Distrikten får själva beskriva i sin ansökan vad man vill göra inom detta område för att utveckla boxning för barn och unga. (Utveckling av diplomserier, ungdom/junior-boxning, regional verksamhet etc.)
 • Boxning för alla – hela livet
  • Syftet är att möjliggöra för fler att boxas, detta inkluderar alla målgrupper från barn och unga till äldre och funktionsnedsatta. Distrikten kan här arbeta för att fler ska börja boxas genom att höja statusen på motionsboxningen, hjälpa föreningar att starta upp boxning för funktionsnedsatta och Parkinson-sjuka, samt öka familjeengagemangen ute i föreningarna och distrikten. Distriktsförbunden kan också arbeta med att starta upp eller fortsätta arbetet med alternativa tränings- och tävlingsformer däribland boxning för funktionsnedsatta eller tävlingsformen MyBox. Distrikten får själva beskriva i sin ansökan vad man vill göra inom detta område för att utveckla boxning för alla – hela livet.
 • Stärkt ledarskap
  • För att uppnå ett starkt ledarskap ute i distrikten kan distriktsförbunden satsa på utveckling och utbildning av sina tränare, ledare, domare och organisationsledare. Detta kan uppnås genom exempelvis stegutbildningar (steg 1-4) eller domarutbildningar, där distrikten står för kostnaderna (ex. mat, lokal etc.) som inte kan sökas tillbaka från förbundets Projektmedel IF Utbildning. Distrikten kan också arbeta med värdegrundsfrågor tillsammans med föreningarna inom distriktet för att uppnå en enig arbetsmodell mellan alla klubbar så att alla barn och unga känner sig trygga i sina respektive föreningar. Distrikten ska i sin ansökan om återstartsstöd också inkludera en ansökan om distriktstränarstödet på 22 000 kronor.
 • En starkare nationell tävlings- och träningsverksamhet
  • Exempelvis kan distriktsförbunden satsa på utbildning och fortbildning av tränare, ledare och domare men de kan också satsa på nya tävlingar i distrikten, gärna till föreningar som inte vanligen arrangerar en tävling. Distriktet kan också använda återstartsstödet till att stötta nya föreningar att starta upp sin verksamhet genom att besöka dem och guida dem rätt när det kommer till ansökningar av stöd, däribland föreningarnas återstartsstöd och Projektmedel IF. Distrikten kan också satsa på distriktskamper mellan närliggande distrikt, där barn och unga ska få testa på att tävlingsboxas i distriktets namn.
 • Gällande Distriktstränarutvecklings-bidraget på 22.000 kronor
  • Distriktsförbunden kan även detta år söka medel för distriktstränare, om sådan finns i distriktet. Detta år är tanken dock att medlen skall gå till att utveckla distriktstränarna, inte till arvodering av tränarna. Förslagsvis kan pengarna användas för att skicka tränare på utbildning, delta i tränarforum eller annan av SBF anordnad aktivitet för distriktstränare eller för att åka på studieresor eller annat till gemensamma regionala läger eller andra träffar som innebär resor och kostnader för logi, kost och liknande.

Ansökningsprocedur

För att erhålla återstartsmedel i distrikten bör en ansökan till Svenska Boxningsförbundet genomföras (se bilaga 1), vilken bör diskuteras i styrelsen för distriktet innan den fylls i och skickas in till Svenska Boxningsförbundet. Ansökan ska innehålla följande:

 • En skriftlig ansökan där syftet och målet för samtliga aktiviteter som planeras att genomföras med hjälp av medlen framkommer tydligt
 • En uppskattad kostnad av de aktiviteter som planeras genomföras inkluderas, en offert eller motsvarande kan med fördel inkluderas i ansökan
 • För vem eller vilka aktiviteterna planeras att genomföras (beskriv så tydligt som möjligt vem som får ta del av medlen, tänk på jämställdhet och jämlikhet i fördelningen av medlen)
 • Ange för vilka och inom vilken tidsram aktiviteterna planeras att genomföras, samt
 • Vem eller vilka som söker medlen samt till vilket konto medlen ska betalas ut (observera att distriktsförbund utan eget konto kan behöva öppna upp ett nytt konto dit återstartsmedlen kan sättas in så att användningen och återrapporteringen blir enkel)

Ansökan skickas sedan in under perioden 8 februari till 20 mars 2023, med en underskrift av distriktets ordförande samt ytterligare en styrelsemedlem, till Svenska Boxningsförbundet (adress finns angivet på blanketten). När ansökan mottagits och antingen godkänts eller avslagits, skickas sedan ett beslut ut till distriktet tillsammans med information om utbetalning. En återrapportsblankett (se bilaga 2) bifogas i beslutet som distriktsförbundet sedan fyller i och skickar tillbaka till förbundet efter avslutad(e) aktivitet(er). Sista dagen för återrapporteringen av stödet är den 17 december 2023.

Om ni har några frågor eller funderingar kring ansökan, återrapportering eller liknande, vänligen kontakta Svenska Boxningsförbundet info@swebox.se eller telefon 08-699 60 00

Här hittar ni information om stödet samt blanketterna som ska användas vid ansökan och återrapportering av stödet

Här hittar ni information om distriktstränarutvecklingsstödet

Mvh Svenska Boxningsförbundet