Svenska Boxningsförbundet har per den 27/2-2014 erhållit beslutsärende från Länsstyrelsen i Örebro rörande en anmälan om misstanke om brott mot lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Länsstyrelsen anmäler till Åklagarkammaren i Växjö, misstanke om att Svenska Boxningsförbundet och/eller funktionärer vid Sydsvenska Öppna Mästerskapen som hölls lördagen den 18/1-2014 vid Ljungby Boxningsklubb i Ljungby, har överträtt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

Kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro har den 10 januari 2014 lämnat Svenska Boxningsförbundet tillstånd att till och med den 30 september 2016 anordna kampsportsmatcher i olympisk boxning (matchboxning). Tillståndet omfattar också de distriktsförbund och föreningar som är anslutna till Svenska Boxningsförbundet.

Av 13§ Kampsportslagen framgår att ”Till böter eller fängelse i högst sex månader döms, om gärningen inte är ringa, den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar en kampsportsmatch utan tillstånd”.

Svenska Boxningsförbundet har beviljat tillstånd till Ljungby Boxningsklubb att arrangera Sydsvenska Öppna Mästerskapen 2014.

Länsstyrelsen bedömer att det föreligger misstanke om brott mot Kampsportslagen i samband med att en 17-årig junior matchades mot en 33-årig B-boxare och med anledning av detta har Länsstyrelsen överlämnat en anmälan till Åklagarkammaren i Växjö för vidare utredning.

Svenska Boxningsförbundets styrelse genom dess verkställande utskott har i aktuellt ärende beträffande regelöverträdelse vidtagit beslut om bestraffningsärende i form av avstängning rörande tävlingsledare, domaransvarig, ringdomare och tränare. Beslutet har senare reviderats till att omfatta endast tävlingsledare och tränare.

Riksidrottsnämnden har undanröjt Svenska Boxningsförbundets beslut om avstängning rörande aktuell tränare och i dagsläget omfattar bestraffningsärende genom avstängning endast tävlingsledaren.

 

Pehr Grånefors
Generalsekreterare
Svenska Boxningsförbundet