Svenska Boxningsförbundet kallar samtliga röstberättigade föreningar till extra förbundsmöte söndagen den 20 augusti 2023 i Stockholm

Det extra insatta förbundsmötet hålls för att diskutera en stadgeändring för att möjliggöra att ändra tillhörigheten när det kommer till internationella förbund inom boxningssporten. Det är enbart frågan om eventuell stadgeändring som kommer att diskuteras på det extra förbundsmötet. Då frågan är av en sådan dignitet för SBF:s medlemsföreningar så har förbundsstyrelsen beslutat att kalla till extra förbundsmöte för att diskutera och fatta beslut i frågan om stadgeändring.

Vi uppmanar de klubbar som har möjlighet att skicka representanter att göra så till detta möte. Likadant uppmanar vi distrikten att skicka representanter för sina klubbar så att information och diskussion kan nå så många av våra medlemsklubbar som möjligt.

 

Plats för det extra förbundsmötet:
Det extra förbundsmötet kommer att hållas i Stockholm, på Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23.
Bokning sker via hotellet på 08-517 340 00 el. e-post anglais@scandichotels.com.
Boende står respektive mötesdeltagare själv men vid bokning så ange koden: D359097722

Det extra förbundsmötet

  • Hålls den 20 augusti med start klockan 10.00
  • Registrering av ombud sker från klockan 09.00.
  • Handlingar kommer att vara tillgängliga på förbundets hemsida samt distribueras via e-post till röstberättigad förening senast en vecka före förbundsmötets genomförande.
  • Svenska Boxningsförbundet står för lunch för de deltagande representanterna.

OBS! Röstberättigad förening är den förening som betalat 2022 års medlemsavgift till SBF senast per den 31 december 2022 samt uppfyller övriga stadgeenliga skyldigheter enligt 2 kap, 3§, punkt 3 SBF:s stadgar.

Förbundsmötet består av ombud för röstberättigade föreningar.

Ombud får enbart företräda föreningar inom ett SDF och får inte vara ledamot av Förbundets styrelse. Föreningarna inom ett SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst.

Ombud ska medföra fullmakt från förening, i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Ombud får utöva rösträtt för högst fem (5) föreningar. Fullmakt får inte överlåtas. Fullmakten hittar ni här

Extra förbundsmöte 3 kap. 8§ i SBF:s stadgar (utdrag):

Förbundsstyrelsen får kalla till extra förbundsmöte. När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra Förbundsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och övriga möteshandlingar för det extra förbundsmötet ska tillställas röstberättigade organisationer senast sju dagar före mötet, samt inom samma tid hållas tillgängliga på förbundets hemsida.

Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

Ni hittar kallelsen till det extra förbundsmötet i sin helhet här

 

Väl mött boxningsvänner!

 

/Styrelsen i Svenska Boxningsförbundet