15 DEC 2022 15:00

Helgen den 26-27 november bjöd Svenska Boxningsförbundet in samtliga medlemsklubbar att skicka representanter till det Barn- och ungdomsforum som hölls i Göteborg.

Ungefär 10 föreningar deltog med representanter, mestadels tränare men även styrelseledamöter, på forumet – totalt var ett 20-tal personer anmälda. En siffra som gärna hade sett vara högre men de som var på plats bidrog frikostigt med sina erfarenheter och kunskaper inom området.

Detta var första gången på ett antal år som det erbjöds ett barn- och ungdomsforum och det är nödvändigt med fler liknande mötesplatser på grund av den utveckling som sker inom idrotten och samhället hela tiden.

Syftet med forumet var att bidra med kunskap och perspektiv inom området Barn- och ungdom men också att tillsammans diskutera kring arbetet inom detta område och hur vi kan förbättra och utveckla det för att kunna bidra med en bra verksamhet för våra medlemmar i dessa åldrar. Därför stod en rad olika ämnen på schemat under helgen. Föreläsningar blandades med diskussioner och workshops inom de olika ämnena och föreläsarna var både från externa organisationer samt interna från SBF.

Lördagen inleddes med ett pass under ledning av Sara Söderstjerna från Rädda Barnen. Där togs Barnkonventionen, delaktighet och arbetet med att försöka tillgodose barnets bästa upp, i relation till idrotten. En stark föreläsning som jag tror berörde och skapade många tankar hos deltagarna. Diskussionerna, både under och efter passet, tydde i varje fall på det.

Efter lunch kopplade vi upp oss digitalt och fick två timmars arbetspass med Jakob Boudin från RF/SISU Norrbotten, tillika ordförande i Luleå BK Rapp, som ledde oss genom arbetet med de uppdaterade riktlinjerna för Barn- och ungdomsidrott som tagits fram av Riksidrottsförbundet och arbetet med Trygg Idrott. Även här fanns mycket att diskutera men också mycket kunskap att insupa. Utmaningen här blir bland annat hur vi nu ska förhålla oss till riktlinjerna och hur arbetet med Trygg Idrott ska ta sin riktning nu.

Som dagens sista pass diskuterades förbundets Strategi 2030 och ett förslag på hur en utvecklad utvecklingsmodell skulle kunna tas fram som kopplar samman både ledarskap, utveckling, mentalt, fysiskt med ett långsiktigt perspektiv på utveckling för individ och grupp. Målet är att knyta ihop hela verksamheten och skapa tydliga vägar för utveckling, oavsett ålder och vilken roll du vill anta inom idrotten Boxning. Passet leddes av Patrick Wheeler och Patrik Bengtsson från SBF. Bra och givande diskussioner även under detta pass.

Lördagskvällen avslutades sedan med gemensam middag och ytterligare tillfällen att prata och diskutera om hur enskilda klubbar arbetar, inte bara med barn- och ungdom utan sin hela verksamhet, som uppskattades mycket av deltagarna.

Söndag morgon inleddes med ett kort arbetspass kring motivation och delaktighet under ledning av SBF:s Patrik Bengtsson. Även här diskuterades det friskt trots den tidiga morgonen.

Efter det passet tog SBF:s Diplomkommitté, i form av Johan Hedengran och Amir Smesem, över taktpinnen och presenterade kommitténs arbete gentemot distrikten och föreningarna men också generellt om diplomboxning, rekrytering, inkludering och hur man kan arbeta med barn- och ungdomar. En intressant föreläsning med intressanta perspektiv men även här goda diskussioner kring utveckling av verksamheten för barn- och ungdomar ur ett boxningsperspektiv med omgivande faktorer för att kunna se till barn- och ungdomars utveckling som boxare och individer. Här diskuterades även ledarens roll i det hela flitigt.

Sista passet på helgen handlade om ledarskap och hur man kan arbeta med att se hela individen, inte bara som idrottare. Även detta pass hölls av Patrik Bengtsson, SBF. Trots att det var det sista passet på en intressant och späckad helg så var det goda diskussioner och frågor även här.

En kort utvärdering gjord under fikat med närvarande klubbar gav att denna typ av forum uppskattas, att det ger många nya perspektiv men också att det ger klubbar att prata med varandra på ett helt annat sätt än vad som möjliggörs vid exempelvis tävlingar. Föreläsningarna uppskattades också för nya perspektiv. Det sågs också som positivt att kunna se vad SBF arbetar med men också att kunna komma med inspel och perspektiv på detta arbete.

Deltog från SBF:s håll gjorde Milica Avramovic och Cherida Town från SBF:s styrelse, Patrick Wheeler som verksamhetschef och Patrik Bengtsson som förbundskoordinator och föreläsare. Forumet var väldigt uppskattat och bör ses som en start på ett arbete som kommer att fortskrida hela tiden, i olika former och forum, det är viktigt att fortsätta arbeta med.

Tack för en intressant och trevlig helg!

För SBF:s räkning

Patrik Bengtsson