Svenska Boxningsförbundet har som bekant sedan den 1 augusti återupptagit sin tränings-och tävlingsverksamhet dock under särskilda föreskrifter som tillställts medlemsföreningarna.

Givet den ökade smittspridningen som noteras i landet sedan en tid så påverkas emellertid SBF:s planering under årets avslutande månader. Förbundsstyrelsen fattade under onsdagen enhälligt beslut om att ställa in en rad planerade utbildningsinsatser liksom U/JSM med planerad plats att vara Norrköping.

10 av landets län/regioner omfattas för närvarande av FHM:s skärpta allmänna råd och det är aktiviteter planerade till just dessa regioner som ställts in. Ytterligare aktiviteter kan komma att påverkas beroende på händelseutvecklingen i närtid och kommer med stor sannolikhet att ställas in ur ett  försiktighetsperspektiv. Medlemsföreningar med hemvist i de regioner som omfattas av skärpta allmänna råd rekommenderas att undvika sparringmoment och träningsmoment inomhus intill dess lättnader aviseras av FHM. Tävlingstillstånd kommer icke att beviljas för genomföranden av tävlingar i de regioner som omfattas av skärpta allmänna råd.

Den gångna helgen avgjordes SM för seniorer i Gävle där BK Falken stod som medlemsarrangör och där föreningen skötte sitt arbete ypperligt! Värdarena för mästerskapen var Gavlehovshallen en nybyggd imponerande anläggning som lämpade sig synnerligen väl för den logistik som krävdes och under normala omständigheter så hade säkerligen en stor publik bevistat evenemanget. SM genomfördes trots svåra omvärldsförutsättningar då Gävleborg icke omgärdades av skärpta allmänna råd. Utöver SM:s idrottsliga del genomfördes ett viktigt Förbundsmöte där undertecknad presenterade SBF:s ekonomiska ställning och utveckling och presenterade arbetet inom styrelsen och vad som är övergripande prioriteringar i förbundsarbetet. Verksamhetschef Patrick Wheeler presenterade sin arbetsfunktion och huvudsakliga arbetsområden vartefter Sportchef Lars Myrberg redovisade sin roll och syn på den idrottsliga verksamheten.

Närmare 60-talet pugilister kom till start vilket är hyggligt givet pandemiläget. Varierande kvalitet noterades under mästerskapen emedan söndagens finalpass renderade i boxningsmässigt goda finaler. Uppslutningen på damsidan är dock långt ifrån godkänd och landslagsorganisation jämte tränarkår har en uppgift att generellt stärka den idrottsliga kvalitet som skall vara ett signum för ett SM.

Under konstituerande möte tilldelade undertecknad hela styrelsen, konkret definierade arbetsuppgifter att återredovisa utöver det löpande arbete som måste utföras i egenskap av styrelsemedlem. Till Vice ordförande utsågs Susanne Kärrlander som med många års erfarenhet av såväl nationellt som internationellt styrelsearbete är ytterligt lämpad för rollen, hon var för övrigt den av valberedningens förslag till styrelserepresentanter som vid det oförglömeliga årsmötet i Stockholm i oktober, erhöll flest röster.

Föreningsdemokratin per definition kan inte sägas ha hedrats vid nämnda årsmöte, om detta finns mycket att säga och jag återkommer i frågan. Kohandel och kuppförsök i årsmötessammanhang är en skymf mot hårt arbetande ideella krafter, åsiktsskillnader en naturlig grundbult i folkstyret men för att uppnå trovärdighet krävs förekomsten av seriös dialog och argumentation. Jag ser redan fram emot nästa årsmöte som genomförs den 9 maj 2021 med plats att annonseras i ett senare skede. Det är snart dags för de som aspirerar på ordförandeskapet som är ”up for grabs” 2021 att ta ett steg framåt så att rörelsen i god tid ges möjlighet att utvärdera vilka kandidater som står till buds. Svensk boxning har inte råd med fler dikeskörningar utan måste präglas av beslutsamhet och stabilitet.

Förutsättningar för fortsatt lyckad framdrift står att finna i faktisk och formell kompetens inom såväl styrelse som organisationen i övrigt liksom ödmjukhet, rakryggat beteende, ärlighet och ömsesidig respekt för våra respektive roller. SBF:s verksamhet erfordrar målmedvetenhet och etablerad kunskap där hårt ideellt arbete är absolut vägledande för långsiktig framgång.

SBF har likt landets övriga Specialidrottsförbund drabbats hårt under pandemin men vi står som förbund väl rustade inför den tid som kommer och har genom god förvaltning av verksamheten alla förutsättningar att stärka vår idrottsliga ställning.

Jag uppmanar samtliga medlemsföreningar och deras företrädare att fortsatt visa uthållighet och ansvar, det kommer en morgondag som i vart fall kommer att påminna om gårdagen, den vars förutsättningar icke genomsyrades av omfattande och prövande begränsningar.

 

Bästa idrottshälsningar

Anders Holmberg

Förbundsordförande