SBF:s styrelse kallar till ordinarie förbundsmöte den 8 maj 2022 i Stockholm. Förmöte hålls den 7 maj 2022.

Svenska Boxningsförbundet bjuder in samtliga röstberättigade föreningar till ordinarie förbundsmöte söndagen den 8 maj 2022 i Stockholm.

Svenska Boxningsförbundets årsmöte

  • Hålls den 8 maj med start klockan 10.00
  • Registrering av ombud sker från klockan 09.00.
  • Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga på förbundets hemsida samt distribueras via e-post till röstberättigad förening senast tre veckor före förbundsmötets genomförande.

OBS! Röstberättigad förening är den förening som betalat 2021 års medlemsavgift till SBF senast per den 31 december 2021 samt uppfyller övriga stadgeenliga skyldigheter enligt 2 kap, 3§, punkt 3 SBF:s stadgar.

Förbundsmötet består av ombud för röstberättigade föreningar.

Ombud får enbart företräda föreningar inom ett SDF och får inte vara ledamot av Förbundets styrelse. Föreningarna inom ett SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst.

Ombud ska medföra fullmakt från förening, i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Ombud får utöva rösträtt för högst fem (5) föreningar. Fullmakt få inte överlåtas.

Förmöte
• Förmötet med styrelserepresentation kommer att genomföras lördag den 7 maj med start klockan 17.00.

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet

Förslag till ärenden (motioner) att behandlas vid förbundsmötet skall skickas till styrelsen senast den 10 mars 2022

e-post: info@swebox.se

eller brevledes:

Svenska Boxningsförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Rätt att avge motion tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

Nomineringar till val:

Förslag till nomineringar gällande val till posterna som ledamot eller suppleant i styrelse eller annat organ som väljs av årsmöte ska skickas till valberedningen senast 10 mars 2022. Dessa skickas till valberedningens ordförande Jean Altún på jeanaltun@hotmail.com

Vi återkommer med mer information om plats i Stockholm för årsmötet. Skulle situationen gällande pandemin hålla i sig kan årsmötet komma att hållas via digital plattform, mer information kommer i så fall.

Ni hittar också kungörelsen här

Vi uppmanar er också att ansöka om förtjänstutmärkelser att delas ut under årsmötet – ni hittar mer information om utmärkelserna och hur ni ansöker om dem här

Väl mött boxningsvänner!
/Styrelsen i Svenska Boxningsförbundet