Under ordförandekonferensen den 19-20 mars i Stockholm presenterades ett förslag till ett strategidokument med längre perspektiv (Strategi 2030) som styrelsen tillsammans med kansliet tagit fram.

Detta förslag är tänkt att läggas som proposition under årsmötet den 8 maj. Tanken med dokumentet är att staka ut riktlinjer för Svenska Boxningsförbundet i ett par år framöver och att det sedan kommer att formuleras aktiviteter och insatser för att bidra till att uppnå det önskade läget och att utmaningarna har blivit styrkor i fortsatt arbete. De faktiska insatserna inom ramen för strategin kommer sedan att kunna arbetas fram baserat på inriktning i de olika verksamheterna.

Dokumentet som det är formulerat just nu är också tänkt att spänna över alla nivåer, även om arbetet kan se olika ut på olika nivåer i verksamheten. Alla nivåer berörs av strategin medan strategin sedan kan ha olika inverkan på respektive nivå. De nivåer som vi har är nationell (SF), regional (SDF) och föreningsnivå (IF).

Som exempel kan ges att arbetet med att få fler föreningar som bedriver verksamhet i landet är ett uppdrag för SBF medan att rekrytera eller tillhandahålla verksamhet för de som vill delta i boxning är en fråga för föreningar och SF.
Ett arbete med att skapa utbildningstillfällen i distrikten är ett arbete SBF bedriver tillsammans med distrikten.

Även om vi inser att det är kort om tid så ber vi er att titta igenom dokumentet och inkomma med synpunkter på framförallt innehållet i de senare delarna av dokumentet – de som är benämnda Fokusområden och Effektmål och framåt i dokumentet. De första sidorna i dokumentet är mer tänkta att lägga grunden för vad och varför en strategi är samt i vilket sammanhang vår verksamhet bedrivs.

Ni hittar dokumentet för remissen här

Vi önskar era svar och inspel senast den 8 april klockan 12.00 till följande adress: patrik@swebox.se eller via brev till följande adress:

Svenska Boxningsförbundet
Idrottens Hus
Box 110 16
100 61 Stockholm

Med vänliga boxningshälsningar

SBF Styrelse

genom

Patrik Bengtsson, förbundskoordinator