Under hösten 2020 beslutade Förbundsstyrelsen enhälligt om planering och start av en nationell satsning gällande utbildning och medvetenhet om värdegrund gentemot samtliga medlemsföreningar.

Satsningen kommer att utgå från RF:s riktlinjer ”Idrotten vill” och RF:s material ”Trygga idrottsföreningar” samt ”Barnens spelregler”. Utbildningen riktar sig till till de som i lokala föreningar verkar som ledare, tränare, coacher och styrelserepresentanter. Utbildningen beräknas starta i april månad 2021 och vara slutligen genomförd under hösten. Utbildningen genomförs i nära samarbete med SISU idrottsutbildarna.

Utbildningen grundar sig också i den värdegrund som arbetades fram under en processresa år 2017 i samarbete med SBF:s medlemsföreningar. Värdegrundsarbetet innehåller också uppförandekoder för att tydliggöra och konkretisera beteenden som vi önskar sprida inom boxningen. Målet med utbildningen är att medlemsföreningarna ska få en ökad kunskap om värdegrundsarbete och värderingsstyrt ledarskap och förmedla vilken kraft och styrka som finns bakom just ett sådant ledarskap.

Värdegrund och vetskapen därom är viktiga verktyg för att samla kraften i engagemanget som finns hos människor, fånga upp den och rikta den med precision för att möjliggöra utveckling och tillväxt i rätt riktning hos såväl föreningar som förbund. SBF förväntar sig att samtliga medlemsföreningar deltar i utbildningen.
Inbjudan kommer att distribueras från kansliet i början av april månad med genomförandedatum och anmälningsdatum angivna för respektive distrikt. Inbjudan tillställs samtliga IF inom SBF jämte våra SDF.

Ni hittar informationen i sin helhet här

Bästa idrottshälsningar

Anders Holmberg

Förbundsordförande