SBF:s arbetsgrupp för Idrottslyftet år 5 (Fredrik Nordqvist, Ida Nordin, Thomas Kensert och Ida Kvist) har fastslagit nya riktlinjer för projektansökningar, riktlinjerna har den 21 december 2011 godkänts av SBF:s verkställande utskott (VU).

Syftet med de nya riktlinjerna är att ge en tydligare fokus på projektens mål och på så sätt främja återväxten bland boxare och ledare.

Som diskuterades under informationsmötet med förbundstränarna under U- och JSM i Morgongåva så är både SBF:s styrelse och förbundstränargrupp oroade över den svaga återväxten på ungdomssidan och då i synnerhet bland tjejerna.  De nya tydligare riktlinjerna för Idrottslyftet är ett försök att vända den negativa trenden.

Förutom de av SBF framtagna ”paketlösningar” så kommer SBF prioritera ansökningar som är i linje med RF:s prioriterade områden och enligt SBF specifika mål enligt nedan:

1. Utveckling av förbund och föreningar
Idrottslyftet ska stärka idrottsföreningar för att de ska kunna rekrytera och behålla fler medlemmar (barn och ungdomar). SBF kommer prioritera projektansökningar vars utfall kan utvärderas och mätas enligt idrottsliga mål såsom ökat antal tävlingslicenser och ökat deltagande på diplomserier och diplom-SM. Projekt som strävar efter att rekrytera fler unga tjejer skall ges större prioritet.

2. Ledarförsörjning
Engagerade och kunniga idrottsledare är helt avgörande för en idrott där alla som vill kan vara med. SBF kommer prioritera ansökning som främjar rekrytering och vidareutbildning av tränare, domare och andra organisationsledare. Projekten ska även innehålla handlingsplaner för att behålla utbildade ledare.

Lägre prioritet kommer ges till följande projekt:

3. Samverkan med skolan och andra organisationer
Projekt med skolsamverkan söks primärt av Distriktsidrottsförbunden. För att SBF ska bevilja ett skolprojekt måste det ha en tydlig koppling till, och samma mål, som något av de två ovanstående prioriterade områden. Ansökan måste först ske till DF.

Syftet med idrottslyftet är enligt RF:s prioriterade områden att stärka föreningar för att rekrytera fler. . . Detta innebär att prioritet kommer ges till klubbar som avser utveckla och utöka redan befintlig och fungerande verksamhet och inte till ansökningar där idrottslyftsmedel är en förutsättning för att överhuvudtaget göra någon föreningsverksamhet möjlig. Följden blir att ansökningar där man t.ex. söker ekonomiskt stöd till befintliga och fasta lokalkostnader inte kommer prioriteras samt att ansökningar i vilken man söker stöd till ledararvoden för aktiviteter som borde ingå en boxningsklubbs normala verksamhet kommer avslås.

För kalenderåret 2012 har Svenska Boxningsförbundet 1 766 000 kr att dela ut i form av Föreningsstöd via Idrottslyftet.