Under förbundsmötet i Karlstad i maj 2019 beslutade mötet att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på uppdaterade stadgar för SBF och remittera förslaget till medlemsföreningar och SDF per oktobers utgång 2019

Under styrelsemötet den 16 oktober presenterades så ett förslag till nya och uppdaterade stadgar för SBF till förbundets styrelse. Förslaget färdigställdes i dagarna och skickades idag, den 30/10 2019, ut till samtliga medlemsföreningar och SDF inom förbundet.

Ni hittar stadgeförslaget för remiss här – Remissförslag SBF Stadgar Oktober 2019

Förslaget bygger på följande underlag

– gällande stadgar för SBF, antagna årsmötet 2015 och kompletterade årsmötet 2017

– RF:s stadgemall för SF-SDF under revidering, v.09 (innefattar beslut RIM 2017)

– RF:s förslag till ändringar i RF:s stadgar till RIM 2019

– RF:s stadgar i lydelse efter RF-stämman 2019

Därutöver har beaktats det förslag till stadgar som utarbetats av den arbetsgrupp som utsetts av Årsmötet 2017.

Föreliggande förslag är ett arbetsmaterial där textens innehåll är det väsentliga och grafiska korrigeringar kan komma att ske i ett senare skede.

Processen för att kommunicera ut stadgeförslaget på remiss har sett ut enligt följande:
– Mail har skickats ut till samtliga medlemsföreningar och SDF (kontaktuppgifter till föreningar och SDF är hämtade från IdrottOnline) från info@swebox.se med stadgeförslaget.
– Nyhet innehållande information och stadgeförslaget för remiss i sin helhet läggs ut på SBF:s hemsida, www.swebox.se, samt förbundets Facebooksida

Yttranden och förslag gällande stadgeförslaget ska vara SBF tillhanda senast 2019-12-31 och kan skickas antingen via

e-post till förbundskoordinator Patrik Bengtsson på patrik@swebox.se

eller via post till Svenska Boxningsförbundet, Idrottens Hus, Box 110 16, 100 61 Stockholm

Efter yttranden har inkommit går SBF:s styrelse igenom dessa varefter slutligt förslag kommer att utarbetas till förbundsmötet för beslut.