Årsbokslutet för verksamhetsåret 2012/2013 är positiv och glädjande läsning och det ekonomiska utfallet till gagn för förbundets fortsatta satsningar och dess medlemsföreningar.

Det budgeterade överskottet om 0,6 miljoner kr som förevisades årsmötet år 2012, överträffas med +0,4 miljoner kr och utfallet är av rekordkaraktär och passerar +1 miljon kronor, balansomslutningen uppgår till 2 miljoner kr. Strikt kostnadsanpassning i verksamheten jämte väsentligen lägre personalkostnader kompenserar med stor marginal den lägre nettoomsättningen. Förbundets likviditetsbuffert är återställd och det egna kapitalet intakt och väsentligen förstärkt. En påtagligt stärkt ekonomisk ställning för förbundet ger oss nu ett synnerligen gott utgångsläge inför framtiden och möjlighet att ”gasa” men många utmaningar kvarstår också framgent.

 

För styrelsen/

Anders Holmberg
Vice Ordförande tillika Skattmästare i SBF