Idrottslyftet som begrepp har från och med den 31 december 2019 upphört. Från och med den 1 januari 2020 fördelas resurserna via Projektstöd IF.

Detta innebär att det fortsatt kommer att finnas medel för olika projekt för medlemsföreningar i SBF att söka. Idrottslyftets resurser fördelas istället som projektstöd för föreningar. Det är fortfarande SF:en, exempelvis Svenska Boxningsförbundet, som drar upp riktlinjer utifrån de olika områdena som RF beslutat om och som fördelar pengarna till olika föreningsdrivna projekt.

Resurserna för Projektstöd IF från och med 1 januari 2020 ska riktas mot barn- och ungdomsidrott. Syftet med detta är att skapa bättre förutsättningar för föreningar att kunna utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottsrörelsen fastslagna Strategi 2025.

Tre övergripande områden prioriteras under perioden 2020-2021: idrottssvaga områden (Distriktsförbunden), fler utbildade tränare och ledare inom barn- och ungdomsidrotten(Specialidrottsförbunden) samt få ungdomar att stanna kvar i idrotten.

Det pågår just nu ett arbete med riktlinjer och vilka aktiviteter inom respektive område som SBF vill arbeta med, i enlighet med Strategi 2025, och vi återkommer med mer information om detta inom kort.

Ansökningar gällande projektstöd IF kommer fortfarande göras via IdrottOnline där ansökningarna görs digitalt i formulär.

Vi vill med detta bara ge lite kort information kring möjligheten kring projektstödsansökningar för arbete i förening och återkommer inom kort med mer information kring mer specifika områden och insatser som kan sökas för.

Ni hittar mer information om projektstödet för föreningar från RF i sin helhet på denna länk:

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/mediearkiv/bidrag-och-stod/tilldelade-stod/riktlinjer/riktlinjer-projektstod-if-barn–och-ungomsidrott-2020-2021.pdf