Svenska Boxningsförbundet erbjuder samtliga medlemsföreningar att söka stöd för uppstart av para-/funkisverksamhet ute i föreningarna.

Ekonomiskt stöd för uppstart av funkisboxning

Det finns pengar som är till förfogande för er föreningar att söka när det kommer till uppstart/nystart/återstart för paraboxning/funkisboxning. Enligt de riktlinjer som Riksidrottsförbundet satt upp gällande dessa pengar så får stöd beviljas till följande områden:

 • Utrustning till parasport
 • Idrottsytor, mindre & större projekt – tillgänglighet av idrottsytor
 • Renovering – upprätthålla de tillgänglighetsanpassningar som finns
 • Säkerhet

Vad gäller tillgänglighetanpassning och kostnader som rör anläggningen/lokalen så finns även stöd att söka från samtliga RF-SISU distrikt, vilket vi på Svenska Boxningsförbundet uppmuntrar er att söka (Läs mer om de olika anläggningsstöden här). Det är dock så att maximalt 75% av kostnaden kan täckas av RF-SISU distriktets anläggningsstöd, resterande kostnad måste klubben själva stå för eller ha en annan finansiär för (ex. kommunen, hyresvärden, regionen etc.). Vi på Svenska Boxningsförbundet kan inte bistå i den sista kostnaden då maximalt utdelat stöd från RF (oavsett det är från distriktet eller vi på förbundet) är 75% av den totala kostnaden för insatsen. Om RF-SISU distriktet bekostar satsningen med 50% kan dock 25% av kostnaden sökas från Svenska Boxningsförbundet, resterande 25% måste bekostas på annat sätt. Kontaktpersoner för respektive RF-SISU distrikt finns HÄR

När det kommer till utrustning för parasport gäller det att köpa in utrustning som är avsedd att användas enbart för paraverksamheten. Utrustningen ska inte användas av den ordinarie verksamheten. Exempelvis, inom skidåkningen kan stödet användas till att köpa in sitski’s eller inom rullstolsrugbyn för att köpa in rullstolar som ska användas under spel. Utrustningen ska inte vara avsedd för någon enskild person utan tillgänglig för alla deltagare med en funktionsnedsättning.

Anläggningsstödet kan inte bekosta hyra eller andra utgifter såsom vatten, el eller värme för lokalen.

Ansökan om para-/funkisstöd från Svenska Boxningsförbundet

För att få ta del av dessa pengar bör en ansökan göras och följande riktlinjer finns gällande ansökan,

 • Ansökan ska vara fritt formulerad men måste innehålla:
  • Syfte med insatsen
   • Redogör tydligt för ert syfte med insatsen
  • Målsättning/förhoppning
   • Vad är ert mål med insatsen, vad hoppas ni uppnå? Inom vilken tidsram hoppas ni uppnå ert mål eller er förhoppning?
  • Genomförande
   • Hur vill/kommer ni att genomföra insatsen?
  • Långsiktig planering
   • Redogör för en långsiktig planering som sträcker sig över flera år, detta är en långsiktig satsning som vi hoppas ska hålla i flera år så redogör så gott det går för hur ni önskar genomföra satsningen över kommande år och vad ni hoppas uppnå eller utveckla under tiden
  • Beräknad kostnad
   • Uppskatta vad insatsen kommer att kosta. Vid inköp av exempelvis material eller hjälpmedel, ex. automatiska dörröppnare, handtag i duschen/toaletten, rullstolsramper, trapphiss etc. bör en offert för kostnaden bifogas. Vänligen ange också om ni tänkt ha medfinansiärer (ex. RF-SISU distrikt, kommuner m.fl.)
  • Ansökan skickas till jenny.haggblom@swebox.se senast den 30 november 2022.

 

Stödet från oss på Svenska Boxningsförbundet kan användas inom exempelvis följande områden,

 • Utbildning av ledare/tränare inom Parasport, exempelvis någon av följande utbildningar från Parasport Sverige
 • Uppstart av en funkisgrupp i er förening
 • Inkludering av funkisboxare i befintliga grupper
  • med en hjälptränare som kan bistå i passet för att avlasta ordinarie tränare
 • Tillgänglighetsanpassa lokalen
  • sänka säckarnas höjd,
  • inköp av dörrstopp för att hålla dörren öppen före/efter pass så att funktionsnedsatta kan ta sig in/ut ur lokalen
  • bekosta automatiska dörröppnare till lokalen
  • bekosta en ramp för att ta sig in/ut ur lokalen med en rullstol, rullator etc.
  • utrusta toaletten med ett handtag för att lätt ta sig upp/ner på toalettstolen
  • inköp av en trapphiss för att ta sig ner i lokalen med rullstol/kryckor/rullator
 • Uppsökande verksamhet
  • Prova-på aktiviteter ute i samhället för bl.a.
   • Särskolor (ex. högstadium och gymnasium)
   • Äldreboenden
   • LSS-boenden
   • Pensionärsgrupper
   • Organisationer/föreningar ex. Parkinson, RBU, Synskadades riksförbund m.fl.
   • Habiliteringen
  • Marknadsföring av er förening mot funktionsnedsatta ex. på dagliga verksamheter, särskolor, boenden m.m.

Sista ansökningsdag för funkisstödet är den 30 november 2022 och måste göras i föreningens namn.

Sista användningsdag är den 31 mars 2023.

Återrapportering bör ske senast den 30 april 2023.

Om ni har några frågor gällande stödet, ansökan eller områden att söka stöd inom, eller om ni bara vill bolla idéer, ha hjälp att skriva ansökan m.m. kan ni höra av er till vår återstartssamordnare Jenny Häggblom på telefon 0704-823712 eller mejl jenny.haggblom@swebox.se

Vänliga hälsningar,

Svenska Boxningsförbundet