Årsavgiften (medlemsavgiften) skall inbetalas senast den 31 december varje år. Faktura utsändes från SBF under hösten samma år efter fastställande av avgift på årsmötet.

Det åligger förening att betala årsavgiften även om fakturan eller påminnelse inte kommer föreningen tillhanda via ordinarie postgång. Om en boxningsförening låter bli att betala medlemsavgift under två påföljande år, får SBF utesluta föreningen ur SBF och RF. (Se SBF:s stadgar 4 kap 37 § jämfört med RF:s stadgar 8 kap 2 §.)Särskilda regler finns för hur SBF skall kräva in års/medlemsavgifter och andra avgifter från medlemsföreningarna. Om en medlemsförening inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser, kan SBF stoppa föreningens medlemmar/utövare från att delta i olika aktiviteter och föreningen från arrangemang i den svenska boxningens namn. (Se RF:s stadgar 8 kap 8 §.)