Året började bra. SBFs styrelse var otroligt glada för Kampsportsdelegationens besked om att vi fick ett nytt förlängt tillstånd till 2016. Vi har då under en lång tid verkat för detta, ett arbete som inte alltid syns utåt.

Tyvärr skulle glädjen inte vara länge. Ingen har väl undgått händelsen på Sydsvenska öppna mästerskapen, då en första årsjunior mötte en 33‐årig senior motståndare B-boxare, och den yngre boxaren blir knockad. Om inte SBF från central nivå hade agerat, då hade flera liknande matcher genomförts dagen efter i denna flerdagstävling.
Rådigt handlande av ordförande för domarkommittén, som kontaktade styrelsen och fick tävlingsledaren att förstå allvaret i situationen. Hon gjorde det som vi alla har skyldighet att göra, att agera när ett regelbrott uppstår. Att hanteringen av detta allvarliga regelbrott kommer att synas av såväl kampsportsdelegationen som AIBA vet vi av erfarenhet. Jag har vid flertal tillfällen i mina ordförande har ordet påpekat hur viktigt det är att följa AIBA:s regelverk och att vi också lyder under Kampsportslagen. Återigen sätts vår sport på prov. SBFs styrelse ställs inför en svår situation. I detta fall valde vi att agera centralt. Utöver de tävlingsrapporteringar som följer våra stadgar, så begärde vi in en rapport från de som hade möjlighet att påverka att matchen genomfördes;

  • Tävlingsledaren som dessutom befinner sig i en jävsituation eftersom personen utöver att vara ytterst ansvarig för hela tävlingen är sekond till junioren.
  • Domaransvarig, en person som utbildar tävlingsledare och bör kunna regelverket bättre än många andra, samma klubbtillhörighet som tävlingsledaren.
  • Tränarna/sekonderna, de tar ansvar för att deras adepter möts på jämlika villkor, matchen är överenskommen mellan dessa.
  • Ringdomaren, som ska värna om boxarna och deras hälsa samt se till att det är fair-play.

Till detta kan tilläggas att domaransvarig och ringdomaren är tvåstjärniga AIBA domare. Rapporterna begärdes in för att dessa personer skulle få ge sin version av vad som hänt. Allvaret i situationen gör att undertecknad och GS under tiden personligen kontaktar alla SDF ordföranden, med undantag för en distriktsordförande som inte gick att nå, för att informera om den allvarliga situationen. Samtalen följdes upp med mail till samtliga och SDF ordförandena fick i uppdrag att i sin tur ska kontakta samtliga klubbar i sina respektive distrikt.

Utifrån inkomna underlag fattas ett svårt men viktigt beslut av styrelsen via VU, att stänga av de ansvariga. Det var hård kritik från vissa mot beslutet. Varför togs det då? Eftersom vi vet att vårt tillstånd är i riskzonen. Detta är ett viktigt disciplinärende och det leder till en utredning. Det handlar inte om vilken person som har gjort vad, utan om vem som har möjlighet och vem som har skyldighet att se till att en match som denna inte genomförs. Att ett regelbrott begåtts är de flesta eniga om. Vi har flera regelverk att förhålla oss till; våra stadgar som i sin tur hänvisar till RFs stadgar i fall som dessa, AIBAs regelverk och inte minst Kampsportslagen. Vår bedömning blir att stänga av tävlingsledare, domaransvarig, tränare/sekond, ringdomare, utifrån de roller, erfarenheter och möjligheter som de innehaft. När beslutet meddelas blir de avstängda även upplysta om möjligheten att överklaga de disciplinära straffen. Styrelsens beslut går ut via pressmeddelande, anslås på förbundets hemsida och här vill jag tydliggöra att INGA namn nämns utan endast vilka roller som omfattas av avstängningen. Sedan kommer mediastormen, och då befinner vi oss med ett disciplinärt ärende som är under pågående utredning. I detta läge kan och ska inte SBFs styrelse gå ut med information förrän tiden för överklagande har gått ut. Däremot väljer VU att revidera det första VU-beslutet angående domarna. Kampsportslagen innefattar även tjänstgörande domare och sekond. Vi förstår att detta har lett till funderingar, men situationen krävde ett snabbt agerande och en tydlig markering avseende allvaret i situationen just för att vi värnar vårt tillstånd. Om vi inte hade agerat som vi hade gjort hade utgången kunnat bli en annan. Nu vet vi inte var detta landar, men vi har från SBF gjort allt vi har kunnat. SBF har haft kontinuerlig dialog med tillsynsmyndigheten så att vi förhoppningsvis inte ska förlora tillståndet. SBFs styrelse har inväntat in att tiden för överklagande ska gå ut (som skett den 17/2) innan uttalanden sker kring avstängningen. Från SBFs styrelses sida är domarna inte längre avstängda. Men, Länsstyrelsen begärde in en rapport från SBF 22/1 och 25/2 kommer Kampsportsdelegationen ha ett möte. Nu har ett överklagande inlämnats till Riksidrottsnämnden. När ärendet nu blir prövat och leder till ett prejudikat från den instansen, så blir det vägvisande för hur SBF ska agera framöver. Sedan har vi ytterligare en viktig aktör i detta, AIBA. Under åren har AIBA fått en hel del skrivelser från personer inom och utanför vår rörelse. Skrivelser som styrelsen fått bemöta och förklara, mycket tid har lagts på detta, så AIBA har nu tidigt blivit informerad för att stävja avstängning. Avstängning på grund av regelförseelse har som bekant drabbat SBF tidigare, och vi får hoppas på att vår numera goda relation med AIBA ger oss fördel i denna situation. Nu återstår att se vad de olika instanserna kommer fram till i sina respektive utlåtanden.

SBFs styrelse får ofta synpunkter på att kritik inte bemöts. Alla ärenden och det som kommer till oss via skrivelser och rapporter tar vi emot och diskuterar på våra styrelsemöten. Är det ärenden som behöver beslut så förs det till protokollen, vilka finns att tillgå på vår hemsida. Däremot så har vi ett styrelsebeslut på att vi inte bemöter kritik på t ex Facebook som inte är ett officiellt forum för SBF.

 

Patrick Wheeler

Ordförande SBF