Länsstyrelsen i Örebro har den 7 juni 2011 skickat ut ett pressmeddelande om kritik mot Svenska Boxningsförbundet (SBF). Bl.a. meddelas att en av delegationens ledamöter – den medicinskt sakkunnige Björn Lindvall – vill dra in SBF:s tävlingstillstånd.

Det olyckliga med pressmeddelandet är att det tar upp tidigare avsteg från tillståndsvillkoren, så långt tillbaka som februari 2008 då ett tjugotal matcher genomfördes utan närvarande läkare. Även avvikelsen från föreskrivet golvunderlag i samband med Diplom-SM i april 2010 tas upp i pressmeddelandet. Dessa avvikelser är naturligtvis tidigare redogjorda för i SBF:s årliga egenkontroll som sänds in under september varje år. Avvikelserna i sig är allvarliga, speciellt den från 2008, men det ärende som Björn Lindvall uttalar sig om rör sig främst om licenshanteringen i samband med en tävling i Kumla den 17 oktober 2010. Björn Lindvalls uttalande i pressen kommer från Kampsportdelegationens mötesprotokoll den 13 maj 2011:

”Det brister som framkommit i detta ärende har kunnat äventyra säkerheten för de tävlande. Bristerna är därför enligt min mening av sådan beskaffenhet att SBF i väsentlig grad brutit mot villkoren i tillståndet. Tillståndet bör därför återkallas.”

Den första delen av ärendet handlar om att sex boxare kommit till tävlingen med startböcker utan giltig licensstämpel på sista uppslaget. SBF:s licensansvarige hade muntligen givit tävlingsarrangören löfte om att dessa boxare skulle få starttillstånd om de klarade den årliga läkarundersökningen som var planerad att genomföras timmarna innan tävlingen. Efter genomförd match skulle sedan aktuella startböcker omedelbart skickas till licensansvarige för stämpling och registrering.

Den regelformulering som frångåtts lyder enligt följande: ”Startböcker för respektive förenings samtliga aktiva skall inför varje ny säsong insändas till SBF för kontroll. Kontrollen skall ske i god tid före planerad säsongsstart, under juli-september”. I och med att tävlingen i Kumla gick i oktober och att läkarundersökningen genomfördes timmarna innan matchstart uppfylldes inte kriterierna.

Den andra delen av ärendet handlar om följande regelformulering: ”För boxare som fyllt 30 år fordras årligen en kompletterande neurologisk undersökning och EEG-undersökning. En sådan undersökning fordras även efter var femtionde match en boxare genomfört.” En av boxarna vid tävlingen i Kumla den 17 oktober 2010 var född 1978 och således över 30 år, denne boxare var också en av de sex som gavs tävlingstillstånd.

Syftet med regeln om EEG-undersökning för boxare som fyllt 30 år var ursprungligen att fånga upp och kontrollera boxare som gått många matcher, men efter prövning av vår medicinska kommitté (Dr. Sanna Neselius) konstaterades att ålder i sig inte utgör skälig grund för undersökning. Vidare har medicinska kommittén sedan en tid tillbaka även kommit att rekommendera MR (magnetkameraundersökning) istället EEG.

I ett yttrande till Kampsportsdelegationen den 12 augusti 2010 anför SBF följande: Om det uppmärksammas att aktiv inte har genomgått avkrävd undersökning kommer berörd förening att kontaktas med uppmaning om omedelbar åtgärd, av SBF framtagen remiss kommer då att fungera som styrdokument.”

Omnämnd remiss är framtagen och kan nås via dokumentbanken på förbundshemsidan, vidare har en kontrollstämpel tagits fram för att licensansvarig ska kunna notera datum för genomförd EEG- eller MR-undersökning direkt i startboken.

 

Den 11 mars 2011 fattade Kampsportsdelegationen, inklusive Björn Lindvall, ett enhälligt beslut om att ge Svenska Boxningsförbundet tillstånd att till och med den 30 september 2012 anordna boxningsmatcher i enighet med tävlingsreglerna från den 15 december 2010 samt de allmänna bestämmelserna från den 21 februari 2011.

Värt att notera är att de i beslutet från den 13 maj 2011 anförda reglerna om startbokskontroll under juli-september eller regeln om årlig EEG-undersökning för boxare som fyllt 30 år inte återfinns i de allmänna bestämmelser som godkändes den 11 mars 2011.

Regeln om startbokskontroll under juli-september togs bort för att den inte är tillämpbar, tänk bara på en boxare som debuterar under våren, dennes startbok kan omöjligen kontrolleras under juli-september. Även regeländringen om EEG-undersökningar för boxare som fyllt 30 år godkändes av Kampsportsdelegationen, detta efter ett förtydligande från SBF om man istället förespråkade att hålla fokus på uppföljning var 50:e match.

Björn Lindvalls åsikter är av största värde för SBF, och under SBF:s styrelsemöte den 7 juni 2011 fattades beslut om att begära in Björn Lindvalls mening i hans egna och mer utförliga ord. Att denne reserverade sig mot Kampsportsdelegationens beslut den 13 maj 2011 ansågs inte vara specificerat nog för att konkret uppföljning i ärendet ska vara möjlig. Begäran kommer att framföras av föredragande Karin Sliwinska under Kampsportsdelegationens möte den 13 juni 2011.

Vad som generellt kan sägas är dock att avstegen i sig är allvarliga, speciellt med tanke på att det inte är första gången som avsteg gjorts. De regler vi har är avsedda att garantera våra utövares säkerhet, därför kan egna tillämpningar eller tolkningar inte tillåtas, även om det senare visar sig att en viss regel inte är rimlig. I och med att våra regler är våra säkerhetsföreskrifter blir avsteg från reglerna automatiskt en säkerhetsfråga, oavsett säkerhetsaspekten i det enskilda ärendet. Kritiken från Kampsportsdelegationen är befogad.

Även om SBF redan i samband med egenkontrollen 2009 påtalade att tillämpad regelbok uppdaterats efter bl.a. påbud från AIBA dröjde det ända till den 11 mars 2011 innan ett beslut om tillstånd grundat på ett uppdaterat regelverk kunde tas. Att SBF:s tillstånd skulle vara grundat på gamla utgåvor av regelverk är inte acceptabelt, och detta har tidigare tydligt medgivits till Kampsportsdelegationen.

Våra regler är till för att följas, detta är viktigt att förstå och acceptera. Endast de regler som Kampsportsdelegationen har godkänt får tillämpas, nedan listas dessa:

Stadgar SBF (2008)

Allmänna bestämmelser version 2011-02-21

Svenska tävlingsregler – SBF – 2010-12-09

Diplomboxningsregler – 2003

Medicinsk Handbok – svensk version – 2011-02-21

 

/Håkan Stigzelius, generalsekreterare