SBFs ordförande Anders Holmberg presenterar i artikeln nedan sitt senaste ordförandeord

Ordförande har ordet

-Kraftfull omstart för den svenska boxningsrörelsen

Knappa två månader efter sitt tillträde per den 6/5 så har SBF:s nya styrelse haft ett digert arbete att utföra. Utmaningarna är obegränsade och kraven på distinkt agerande plågsamt uppenbara.

Tre styrelsemöten har genomförts varav ett såsom ett extra dito och ett flertal arbetsmöten har avhållits med styrelserepresentation på plats i Stockholm, nästkommande ordinarie styrelsemöte avhålls den 22/8. Enligt plan skall detta föregås av en stor arbetsinsats under sommaren vars yttersta syfte är att bringa klarhet i förbundets ekonomiska ställning. Taktpinnen hålls naturligtvis av undertecknad.

När jag lämnade SBF:s styrelse senaste gången efter att fullföljt mandattiden om 4 år (2010-2014) då i rollen som skattmästare och vice ordförande upplyste jag årsmötet om den ekonomiska utveckling som förbundet genomgått under åren och gratulerade tillträdande styrelse som nu kom till dukat bord. Ansvarstagandet därefter har varit synnerligen bristfälligt.

Sedan hösten år 2014 har bordet dukats av och den administrativa förmågan har försämrats för att slutligen i maj månad 2018 av mig kunnat konstaterats vara obefintlig. Årsmötet förkastade den budget som förevisades och det är viktigt att komma ihåg att någon ekonomisk uppföljning icke skett i styrelsen under år 2017 och fram till maj år 2018. Nuvarande styrelse har granskat samtliga styrelseprotokoll under en flerårsperiod, här saknas icke bara ekonomisk föredragning helt utan också erforderliga beslut beträffande tjänstetillsättningar och avtal. SBF har under våren 2018 genom sin förra styrelse ingått en rad mycket kostsamma avtal utan någon konsekvensanalys.

Utöver den kraftfulla insats som nu genomförs beträffande ekonomi och administrativa åtgärder så sker en bred omorganisering av den idrottsliga verksamheten. Boxningssporten kommer att få nya företrädare. Sportkommittén har väckts till liv med en mycket stark laguppställning där de kategoriansvariga för de olika landslagen inom kort kommer att presenteras. Arbetet inom SBF kommer fortsatt att ske genom kommittéarbete vars syfte är att engagera så många av landets kunniga företrädare ty TILLSAMMANS är vi mycket starka

Tävlingsverksamheten, återväxten och utbytet av erfarenheter står i centrum för allt arbete liksom omedelbara krav på faktisk kunskap och ödmjukhet inför uppdraget. I augusti månad sker en omstart för svensk boxnings aktiva på Bosön med närvaro av nya Sportkommittén och dess kategoriansvariga. En lagkamp mot Norge avgörs inom kort genom samarrangemang med klassiska Skoftebyns AIS.

Sommaren kom tidigt i år låt oss hoppas att det fantastiska vädret är av ihållande karaktär och att vi alla får en stund för vila tillsammans med nära och kära.

Önskar Er alla en fortsatt fin sommar!

Bästa idrottshälsningar

Anders Holmberg

Ordförande

Svenska Boxningsförbundet