Den 1 januari 2022 genomfördes ett första steg i utvecklingsarbetet, då en begränsning infördes gällande antalet deltagartillfällen en enskild individ kan erhålla bidrag för i en och samma idrott per vecka. Från den 1 juli 2023 tas näste steg då LOK-stöd för kortare aktiviteter möjliggörs, samtidigt som fler deltagare per grupp tillåts under förutsättning att det också finns fler ledare.

– Att korta aktivitetens längd kan ha ett stort värde för de yngre åldrarna, där 60 minuter ibland kan upplevas som för långt. Dessutom kan det för vissa individer eller grupper, exempelvis personer med en kognitiv funktionsnedsättning, upplevas svårt att hålla fokus under så lång tid som en timme. Med kortare tid ser vi också att vi sänker trösklarna för att ta steget in och börja idrotta, säger Björn Eriksson.

Idrottsföreningar kommer även fortsatt att ansöka av LOK-stöd på samma sätt som tidigare och kommer att få upprepad information om förändringarna innan de träder i kraft den 1 juli 2023.

Arbetet med att utveckla LOK-stödet har innefattat en bred och gedigen involvering av både specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt. Under våren och sommaren 2022 har enskilda samtal genomförts med de specialidrottsförbund som hade skickat in motioner kring LOK-stödet vid Riksidrottsmötet 2021 samt även samtal med ett antal ytterligare specialidrottsförbund. Det har genomförts workshops för specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt, som också getts möjlighet att inkomma med synpunkter skriftligen via både en inledande enkät och en remissrunda. Därefter har fortsatta samtal hållits i olika former.