03 SEP 2022 12:00
Under perioden 19 juli – 1 september har förbundet undersökt mångfalden bland ledare i våra medlemsföreningar och vi har nu sammanställt enkätsvaren i en kort rapport.

Under augusti har en enkät legat öppen för samtliga Svenska Boxningsförbundets medlemsföreningar att besvara. Enkäten handlade om hur föreningarna ser på mångfalden i ledarskapet, både det befintliga arbetet men också rekrytering för nya ledare och föreningsaktiva personer. Mellan den 19 juli och 1 september 2022 har enkäten legat öppen för föreningarna och med tre påminnelser utskickat till föreningarna under tidsperioden har totalt sett 68 svar inkommit vilket är 37,4% av våra medlemsföreningar.

En av anledningarna till att denna undersökning genomfördes var för att regeringen, tillsammans med Riksidrottsförbundet, beslutat att nästa omgång av återstartsstödet som betalas ut till specialidrottsförbunden bör innehålla arbete med mångfalden inom bland annat ledarskapet. Vi på Svenska Boxningsförbundet, likt flera andra förbund, valde därför att genomföra en digital enkät för att ta reda på hur mångfalden ser ut ute i vårt lands boxningsföreningar samt hur många ledare vi har att tillgå.

Våra medlemsföreningar definierar begreppet mångfald med orden ”alla”, ”blandning”, ”variation” och ”olikheter”. Exempelvis ”allas lika värde”, ”en blandning mellan kön och ursprung”, ”en variation i erfarenhet, yrke, kön och ursprung” samt ”olika erfarenheter”. Sammanfattningsvis kan sägas att svenska boxningsföreningar är överens om att mångfald är olikheter mellan individer och där alla är lika mycket värda och välkomna in i boxningens gemenskap.

Resultat

Föreningarna som besvarade enkäten är till stor del överens om att mångfald är något som man tänker på i sitt föreningsarbete, drygt 64% uppger att de tänker på mångfalden av ledare och ledarskap ute i föreningarna. Många föreningar som inte anger att mångfald är något man aktivt tänker på uppger att de är mindre föreningar på orter där rekrytering och tillgång till ledare är begränsad vilket gör att klubbarna får ”ta det man har att tillgå”. Större föreningar och de som ligger i större städer har en annan syn på mångfald i ledarskapet och aktivt rekryterar samt arbetar med just mångfalden i ledarskapet i deras föreningar.

Föreningar vittnar även om i enkäten att man arbetar med att rekrytera yngre ledare, invandrare och de som har rätt kompetens till uppgiften. De viktigaste variablerna i rekryteringen av nya ledare är främst kompetens (90,8%), följt av kunskapsnivå (87,7%) och personliga egenskaper (84,6%). Det minst viktiga i arbetet med mångfalden i nyrekrytering är social tillhörighet (23,1%) och olika funktionsvariationer (21,5%). Hela 40% av våra medlemsföreningar som besvarat enkäten uppger att de tänker på mångfald när de rekryterar nya ledare till sina föreningar. Närmare 28% uppger att de inte tänker på mångfalden och flera av dessa baserar sina svar på att de är brist på ledare och man får ta det man kan när det kommer till nyrekrytering. Drygt 15% av medlemsföreningarna tänker på mångfalden till viss del men påpekar också bristen på nya ledare, vilket gör att föreningarna får bortse från mångfald för att få in nya ledare. De flesta föreningar rekryterar inom föreningen, enbart ett fåtal annonserat utåt att de behöver ledare och tar upp diskussionerna om nya ledare i sina styrelserum.

I genomsnitt har vi, baserat på de svar som inkommit från denna enkät, 8 ledare per förening ute i landet. Dock ska sägas att siffran varierar kraftigt mellan föreningar då vissa enbart uppger att de har 2 ledare medan andra uppger att de har närmare 30 olika ledare i sina föreningar. Vad gäller könsfördelningen ute i föreningarna så uppger föreningarna att deras ledarstab består till 27% av kvinnor och drygt 72% män. Totalt sett har vi i alla fall närmare 550 ledare i de föreningar som besvarat enkäten vilket enbart är drygt 37% av samtliga föreningar som är medlemmar i Svenska Boxningsförbundet.

I enkäten ställdes en fråga om ledarstaben och styrelsen i föreningen speglar det svenska samhället i stort när det kommer till en jämn könsfördelning. Bland ledare angav närmare 27% av föreningarna att de speglar det svenska samhället med en jämn könsfördelning (49,7% kvinnor och 50,3% män), i styrelsen var motsvarande siffra 52,2%. Det är alltså en jämnare könsfördelning i styrelserna ute i föreningarna jämfört med ledarstaben, med drygt hälften av föreningarna. En annan fråga var om ledarstaben och styrelsen speglar det svenska samhället vad gäller utrikiskt födda (en 20%ig andel) och 59% av föreningarna angav att ledarstaben speglar samhället men enbart 47% av föreningarna angav att styrelsen består av minst 20% utrikiskt födda.

Vad gäller balansen i den etiska mångfalden så uppger närmare 54% av föreningarna att det är en balans i etisk mångfald bland ledare idag. Vad gäller den sociala tillhörigheten så uppger drygt 76% att det är balans i ledarstaben. Över 80% av våra föreningar arbetar för att uppnå mångfald, jämlikhet och jämställdhet i föreningen. Drygt 1% anger att de inte tänker på detta medan närmare 18% uppger att det inte är något de tänker på i deras dagliga arbete.

Slutsats

Svenska Boxningsförbundet är inte ett förbund som är jämställt när det kommer till könstillhörighet bland våra ledare, något som vi på förbundet var medvetna om men som är bra att få fram via en enkät som denna. Vi måste aktivt arbeta, både på förbundsnivå men också förenings- och distriktsnivå, med att rekrytera flera kvinnliga ledare till våra föreningar. Vi måste också arbeta för att samtliga av medlemsföreningarna aktivt arbetar med mångfald, jämställdhet och jämlikhet ute i verksamheterna vilket drygt 4 av 5 gör idag. På förbundet förstår vi bristen på tillgång till ledare som speglar en stor mångfald ute i verksamheterna, trots det är det av stor vikt att ändå reflektera kring dessa frågor i arbetet med rekrytering av nya ledare och aktiva.