Länsstyrelsen utförde tillsyn under nyligen avhållna Senior-SM i Sjumilahallen i Göteborg. Tillsynsbesöket ägde rum den 12 april då man närvarade vid och övervakade genomförandet av 12 matcher.

Länsstyrelsen i Örebro län har som tillståndsmyndighet att utöva tillsyn över kampsportsmatcher som anordnas under kampsportslagen.

Länsstyrelsens iakttagelser ger vid handen att tävlingen genomförts i god ordning och att domarna agerat korrekt med goda insatser, att tidtagning utförts utan anmärkning och att läkare agerat utifrån gällande regler.

Länsstyrelsen har ej heller några invändningar när det gäller lottning av boxare eller genomförandet av matcher.

Länsstyrelsen bedömer avslutningsvis att arrangemanget genomförts väl i enlighet med det tillstånd och de villkor som meddelats av Kampsportsdelegationen.

Ärendet föranleder ingen åtgärd.

 

Patrick Wheeler       Anders Holmberg
Ordförande               Vice Ordförande