Härmed kallar Svenska Boxningsförbundet samtliga röstberättigade föreningar till ordinarie förbundsmöte söndagen den 26 mars 2017, Quality Globe Hotel Stockholm.

Under lördag kväll kl. 16.00 – 18.00 hålls det sedvanliga förmötet

  • Förmötet kommer i vanlig ordning sakna dagordning, ordet är fritt!

Söndagens förbundsmöte (fullständig kallelse klicka här)

  • Kommer hållas med start kl. 10.00, handlingar finns tillgängliga på webben och kommer skickas till röstberättigad förening senast tre veckor före förbundsmötet. Registrering av ombud sker från kl. 09.00
  • Vi kommer ajournera förbundsmötet för lättare förtäring ca. 13.00 därefter återupptas mötet. SBF står för detta.

OBS! Röstberättigad förening är den förening som betalt 2016 års medlemsavgift till SBF senast 31 december 2016 samt övriga stadgeenliga skyldigheter enligt 7 kap 40§ punkt 2.

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet ska vara förbundstyrelsen tillhanda senast 60 dagar i förväg (26 januari 2017). Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

Påminnelse från valberedningen om att nominera kandidater till olika poster inom förbundet att det ska ske senast 31/12-2016, se denna artikel

Väl mött boxningsvänner!
Pehr Grånefors, Generalsekreterare
Ida Kvist, Förbundskoordinator