Svenska Boxningsförbundets Sportkommitté har sedan tidigare implementerat ett arbetssätt som man valt att kalla för Den Svenska Modellen. Istället för att fortsätta sträva mot en centraliserad idrottslig verksamhet är begreppet decentralisering av stor vikt. Klubbtränare och boxare ska sättas i centrum där trygghetsperspektivet är viktigt.

Större ansvar läggs på klubbtränaren vilket innebär att utbildning och erfarenhet hos klubbtränaren krävs för att infria en skärpt kravbild. Landets klubbtränare ska fortsatt ges möjlighet att i större utsträckning delta under landslagsuppdrag vilket blir en förutsättning för att erhålla erfarenhet och nödvändiga kunskaper.
Kategoriansvarig för DU/DJ Katrin Enoksson har tillställt företrädare för styrelsen och sportkommittén en skrivelse i vilken hon förklarar att hon inte kan arbeta under dessa förutsättningar och kräver att istället ha en fast assisterande landslagstränare vid sin sida. Den 14/10-13 meddelar Katrin Enoksson att hon avgår efter att ånyo översänt samma skrivelse igen. Rikstränaren har inte framfört missnöje med den Kategoriansvarige utan denne har själv valt att initiera och framföra sitt eget missnöje med Sportkommitténs organisationsstruktur och förmedlade viljeyttring.
Styrelsen står bakom Sportkommitténs framtagna modell och arbetssätt och finner det vara av absolut vikt att fortsatt låta Sveriges klubbtränare alternera i rollen som assisterande landslagstränare detta för att på bredden stärka kompetensen i tränarkåren och undvika att allt för få individer tilldelas möjlighet till förkovring av ny kunskap.
Avslutningsvis framhålls att sedan tidigare antagna arbetssätt ska gälla och att Sportkommittén och Rikstränaren har styrelsens fulla förtroende. Samarbete, lyhördhet och acceptans för demokratiskt tagna beslut ska fortsatt styra verksamheten inom det Svenska Boxningsförbundet.

 

Styrelsen