I nyheten här hittar ni information om kompensationsstöd som är sökbart från RF gällande perioden okt-dec 2020 samt annan information gällande ekonomiska stöd från RF.
Kompensationsstödet, som RF fördelar, gäller för ekonomiska konsekvenser för föreningar för perioden okt-dec 2020. Sökperioden är 15-26 januari 2021 och ni ansöker via IdrottOnline. Bifogat hittar ni också två filer om Riktlinjer och Regelverk för kompensationsstödet.
Kompensationsstödet är det Riksidrottsförbundet som fördelar och som ni söker till så frågor gällande stödet ställer ni till kompensation@rfsisu.se

Här nedan hittar ni information om ansökan om kompensationsstöd för perioden okt-dec 2020 samt annan information gällande LOK-stöd samt stöd från distriktsförbunden.

1). Kompensationsstödet Hösten 2020

Information kommer från https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020.

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

Föreningar kommer att kunna ansöka om stödet i två omgångar:

 • Ansökningsomgång 1 från 15 oktober till 26 oktober kl 12.00 för ekonomiska förluster för kvartal 3.
 • Ansökningsomgång 2 från 15 januari till 26 januari kl 12.00 för ekonomiska förluster för kvartal 4.

Om kompensationsstödet hösten 2020 

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.


Föreningar kan söka stöd för:

 • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
 • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med färre deltagare eller mindre publik.
 • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Det kan till exempel vara deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Vissa föreningar kommer att ansöka via sitt specialidrottsförbund (SF). Detta gäller inte föreningar inom Boxningsförbundet.


Föreningar kan inte söka stöd för:

 • Ersättning för lön eller arvode.
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
 • Verksamhet och evenemang som inte budgeterat ett överskott, exempelvis träningsläger.
 • Föreningsdriven verksamhet och evenemang där respektive specialidrottsförbund (SF) ansvarar för ansökan (som beskrivs tidigare på den här sidan).

I riktlinjerna beskrivs mer utförligt vad föreningen kan söka stöd för och inte.

Ansökan  

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Nästa ansökningsomgång är mellan 15 januari och 26 januari kl. 12.00. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

I filmen nedan får du en instruktion för hur ansökan går till, steg för steg, i IdrottOnline:
https://www.youtube.com/watch?v=U8hPYnem-Pk

I likhet med vårens ansökan är det centralt för ansökan att föreningar kan lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter. Det kommer också vara viktigt att föreningarna kan redogöra för eventuella kostnadsbesparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som föreningen tagit emot under perioden.


Förening måste redovisa följande:

 • Vilken verksamhet och vilka evenemang som påverkats. Detta måste verifieras genom exempelvis styrelseprotokoll eller annan liknade källa.
 • Varje ansökan om kompensation ska innehålla verifieringar av kostnader och förväntade intäkter.
 • Vid ansökan om intäktsbortfall för verksamhet och evenemang måste budgeterade intäkter och förväntade kostnader samt tidigare års ekonomiska utfall av dessa bifogas med ansökan.
 • Eventuella minskade kostnader i verksamheten.
 • Om och i så fall vilket stöd från kommun, region eller myndighet som direkt eller indirekt erhållits eller förväntas erhållas under perioden.

Vid frågor kontakta kompensation@rfsisu.se.


Kommande kompensationsstöd 2021

Regeringen meddelade den 21 december att idrottsrörelsen får ytterligare 335 miljoner kronor i stöd för de första två månaderna 2021. RF kommer att återkomma med hur stödet utformas och fördelas.

2). Gällande LOK-stöd för 2020. 

RF beslutade tidigt att lokstödsnivåerna för 2020 inte ska förändras och att nivåerna för 2019 ska hållas. Det blir därför viktigt att fortsatt rapportera LOK-stöd, för hösten 2020 sker rapportering i slutet av februari 2021.

Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. LOK-stödsansökan för hösten 2020 ska endast innefatta de faktiskt genomförda aktiviteterna.

Riksidrottsförbundets ambition är att det inte ska göra skillnad om föreningen, på grund av corona, beslutat att göra uppehåll i verksamheten eller haft möjlighet att fortsätta. En extra fyllnadsutbetalning för våren 2020 har gjorts (dec-20) och avsikten är att göra motsvarande fyllnadsutbetalning i efterhand även för höstens aktiviteter. Beslutet som RS fattade var att kompensera föreningar för redovisat LOK-stöd våren 2020. Detta görs genom att 90 % av mellanskillnaden mellan åren betalas ut till föreningarna.

Så rapportera de aktiviteter ni haft och sedan görs en jämförelse med tidigare års verksamhet och en fyllnads/kompensationsbetalning görs.

Mer information om LOK-stöd hittar ni på följande länk: https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/.

Kontakta LOK-stödsgruppen på lok@rfsisu.se om ni har frågor om LOK-stödet.


3). Stöd via RF/SISU-distriktsförbund

Ni kan också via ert RF/SISU distriktsförbund ansöka om bidrag för omställning av verksamhet – för att till exempel kunna bedriva utomhusträning eller annat. Kontakta ert distriktsförbund för mer information.

Med vänliga hälsningar
SBF Kansli