Styrelsen i Svenska Boxningsförbundet vill meddela följande om dess arbete och organisation

KOMMITTÉER ÅTERINRÄTTAS

 

För kännedom fattade styrelsen vid sitt senaste styrelsemöte per den 22/5-2018 beslut om återinrättande av kommittéer och funktioner enligt följande:

-Sportkommitté

-Domarkommitté

-Utbildningskommitté

-Diplomboxningskommitté

-Juridisk stödfunktion

-Tävlings-och arrangemangskommitté

-Medicinsk kommitté

Förslag på bemanning av respektive kommitté har inkommit till styrelsen och diskussioner förs med berörda.  Slutlig formering kommer att kommuniceras så snart beslut tagits på nästkommande styrelsemöte.

Sportkommittén har emellertid redan påbörjat sitt arbete under ledning av Majid Jelili.

Juridisk stödfunktion utgörs av Advokat Lennart Lefverström, Karlstad.

/Styrelsen