I egenskap som kassör för Svenska Boxningsförbundet (SBF) går jag ut med denna information då vi har funnit att vissa klubbar har oreglerade skulder till SBF och vill informera om de åtgärder som SBF vidtar om inte skulder regleras.

Det förutsätts att SBF för förbundets boxningsverksamhet får tillgång till alla de avgifter som årsmötet beslutat om. Det innebär att betalningsmoralen inom boxningsrörelsen måste vara bättre än i dagsläget. Om inte annat så är det viktigt av rena rättviseskäl bland klubbarna och av högsta prioritet att samtliga klubbar fullföljer sina ekonomiska åtaganden även mot SBF. Detta för att icke-betalande klubbar får en oacceptabel ekonomisk fördel gentemot betalande klubbar, om de inte fullgör sina åtagande.
Med anledning av ovanstående har SBF:s styrelse beslutat att de klubbar, vilka inte i tid betalar sina ekonomiska åtaganden, kommer omedelbart att avstängas från möjligheten att medverka i SBF:s aktiviteter. Det innebär att inga av klubbens medlemmar – boxare, tränare och ledare – blir uttagna eller får möjlighet att medverka i SBF:s aktiviteter inkl. utbildningar.
Om boxningsklubben låter bli att betala medlemsavgift under två påföljande år, får SBF utesluta klubben ur SBF och RF.
Boxarnas och tränarnas licenser återkallas, vilket innebär att klubbens boxare och tränare inte får boxas eller delta som sekonder på tävlingar samt att boxarna stryks ur Boxning Event Service, som gör att man inte kan anmäla sig till tävlingar via Boxning Event Service.
Motsvarande åtgärder kommer att vidtas mot de domare, som inte gör rätt för sig gentemot SBF. En domare som står i skuld, får inte döma matcher.
Ersättning för skallröntgen kommer inte heller att bekostas av SBF. Inga ansökningar om idrottslyftsmedel kommer att godkännas för föreningar, vilka står i skuld till SBF. Inga andra medel kommer att tillföras klubbar som inte gör rätt för sig.
Allt i syfte att undvika åtgärder av SBF och problem för berörda parter kommer klubbar som nu står i skuld till SBF att inom några dagar få en påminnelsefaktura på skuldbeloppet med en påminnelseavgift på 60 kr. Fakturans belopp skall vara SBF tillhanda inom 10 dagar för att nämnda sanktioner inte skall träda i kraft.

 

Med vänlig hälsning,

Gösta Niklasson
Kassör

gosta.niklasson@lnctv.com