Valberedningen i SBF uppmanar röstberättigade föreningar att inkomma med förslag till stadgeenliga val vid årsmötet.

Enligt SBF:s stadgar har röstberättigade föreningar eller distrikt rätt att till valberedningen nominera kandidater till förtroendeposter inom styrelsen, som revisorer eller ledamöter i Disciplinnämnden. 

Röstberättigade föreningar har rätt att nominera till följande val:

– Val av förbundsordförande för en period av två år.

Nuvarande: Anders Holmberg

– Val av tre övriga ledamöter i styrelsen för en period av två år.

Nuvarande: Åke Johansson, Karin Mattsson samt Vakant.

– Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år.

Nuvarande: Pelle Löfving och Christine Andersson.

– Val av två revisorer och en suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet, för en tid av ett år.

Nuvarande: Niklas Lindh, Thomas Häggkvist och Mikael Broman.

– Val av Ordförande i disciplinnämnden för en period av två år.

Nuvarande: Tommy Torstenson.

– Val av halva antalet ledamöter, inklusive suppleanter, i disciplinnämnden för en tid av två år.

Nuvarande: Anne Merete Mellemsaether och Mosa Sayed

Nomineringar till ovanstående val skall vara inskickade till valberedningens ordförande Leif Frimanson på adressen: leif.frimanson@telia.com senast den 5 mars 2019.
Med nomineringen skall sändas en motivering samt en presentation av den nominerade. Den som nominerar bör försäkra sig om att den nominerade är villig att åta sig uppdraget.

Valberedningen meddelar sedan sitt förslag till ovanstående val senast den 3 april 2019 som en del i årsmöteshandlingarna.