Enligt 25 § i Svenska Boxningsförbundets stadgar skall valberedningen senast den 1 juni tillfråga dem vilkas mandatperiod går ut vid nästkommande förbundsmöte om de är villiga att kandidera för den kommande mandatperioden.

Följande ledamöters mandatperiod utgår i samband med nästkommande förbundsmöte:

Patrick Wheeler, Ordförande
Anders Holmberg, Vice ordförande jämte skattmästare
Åke Johansson, Ledamot
Kermith Fredriksson, Ledamot
Esbjörn Forss, Suppleant
Ida Nordin, Suppleant

Valberedningen har varit i kontakt med samtliga ovanstående ledamöter och efterfrågat huruvida de önskar att kandidera till fortsatt styrelseuppdrag inom förbundet.

Samtliga här ovan nämnda har informerat valberedningen att de inte står till förfogande för en ny period.

Enligt stadgarna skall valberedningen meddela samtliga röstberättiga föreningar vilka av de tillfrågade som avböjd kandidatur senast den 15 juni, vilket nu sker.

Senast den 1 augusti får SDF och medlemsföreningarna till valberedningen avge förslag på personer för valen under § 21 punkterna 11-14.

Valberedningen ser gärna, om möjligt, förslag på personer med juridisk och eller ekonomisk bakgrund.
I styrelsen behövs naturligtvis även personer med god boxningskunskap, domarerfarenhet och eller god föreningskunskap.

Förslag skickas till valberedningens ordförande.

Erik Forss

erik_forss@hotmail.com

Telefon 018-32 02 44 eller mobil 0768-10 22 57