Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att förlägga SBF:s årsmöte 2011 i Stockholm, den 8-9 oktober. Röstberättigade föreningar kallas härmed att deltaga.

Enligt 25 § SBF:s stadgar skall valberedningen senast den 1 juni tillfråga dem i förbundsstyrelsen vilkas mandattid går ut vid nästkommande mandatperiod. Valberedningens ordförande Erik Forss har haft i uppdrag från valberedningens sida att ta kontakt med dessa.

Så har skett och följande har informerat honom om att de inte ställer upp för omval:

  • Ingrid Niklasson, ledamot på 2 år
  • Lennart Bernström, ledamot på 2 år
  • Lars Westerberg, suppleant 1 år
  • Leif Nilsson, suppleant 1 år

Marika Holm uppger att hon gärna stannar kvar och kandiderar för ytterligare en tvåårsperiod som ledamot.

Föreningar inom SBF kan i enlighet med § 25 SBF:s stadgar avge förslag på personer som de vill rekommendera för uppdrag i Boxningsförbundet.

Förslag kan lämnas till ordföranden i valberedningen via e-postadress erik_forss@hotmail.com