Nu drar tävlingssäsongen igång med både resor och tävlingar, så här kommer en liten påminnelselista över vad som Är bra att ha koll på.

Tävlingsregler

Svenska Boxningsförbundet (SBF) lyder under kampsportslagen. SBF har ett generellt tillstånd som inkluderar dess medlemsföreningar under förutsättning att de regelverk som har godkänts efterlevs, alla boxningsmatcher i Sverige ska därför arrangeras efter de regler som hittas i dokumentbanken under fliken Tävling och arrangemang.

Läkarundersökningar

Medicinska rutiner och checklistor för olika typer av läkarundersökningar Återfinns i Svenska Boxningsförbundets medicinska handbok. Denna handbok ska följas utan undantag!

Startbok

Startbok utfördas för svensk och utländsk medborgare, under förutsättning att denne befunnits lämplig för tävlingsboxning vid senaste läkarundersökningen och Är medlem i en till Svenska Boxningsförbundet ansluten förening. Utländsk medborgare skall vid ansökan ange datum för inresa i Sverige samt, vid anmodan, kunna styrka giltigt uppehållstillstånd.

Startboksansökan skall Åtföljas av läkarintyg och ett fotografi som genomförs och införs direkt i aktuell startbok. Läkarintyget skall vara utfärdat efter den 1 juli den säsong ansökan avser. Vid tävling under juli månad Är det tillåtet att tävla på föregående säsongs licens under förutsättning att den Årliga läkarundersökningen inte Är Äldre Än ett År. Ansökan om ny startbok skall Åtföljas av den gamla boken och nytt fotografi. Har den gamla boken förkommit, skall Även nytt läkarintyg bifogas.

Startböcker för respektive förenings samtliga aktiva boxare skall inför varje ny säsong insändas till Svenska Boxningsförbundet för kontroll. Intyg om genomförd läkarundersökning skall vara noterad i startboken. Startbok skall insändas i god tid före planerat tävlingsdeltagande. För att startboksanökande skall befinnas tävlingspublik fordras bland annat synförmåga utan korrektion Är minst 0,3 med utgångsläge från 1,0. Intyg om genomförd MR- eller EKG-undersökning skall insändas efter var 50:e match boxaren genomför!

Mall för remiss till MR-undersökning kan hämtas via SBF:s hemsida.

Förbundsstyrelsens Äger rätt påfordra kompletterande läkarundersökning av boxare när det anses erforderligt.

Postadress för startbokshanteringen, samt mer handgripliga rutiner för hanterandet av nya startböcker, Öppnas genom att klicka här.

Tävlingslicens

Tävlingslicens Är obligatorisk för aktiva utövare av all tävlingsboxning med domslut (ej diplomboxning). Licensen gäller för säsong, 1/7-30/6, oavsett när inbetalning sker. Kontroll av tävlingslicens utförs av tävlingsarrangör. Samtliga klubbar skall teckna en särskild olycksfallsförsäkring för sina utövare som omfattar licensierade boxare, ungdomar och motionärer. (Lämplig försäkring kan tecknas i Folksam.) Utländsk boxare med internationell startbok, registrerad i utländsk förening, får representera svensk förening i nationella tävlingar. Sådan boxare skall då inneha svensk tävlingslicens.

Lycka till med säsongens tävlingar, kör försiktigt och använd bilbälte!