Idag, den 20:de februari 2019, öppnar Idrottslyftet för föreningar att söka. Här kan ni läsa om de olika områden som det finns att söka medel inom för 2019.

Idrottslyftet för 2019 är uppdelat på följande områden:

Tränar-/Ledarutveckling

SBF har beslutat att subventionera föreningar med utbildningskostnaden. Det innebär att kostnader för resa, mat och logi inte täcks av subventioneringen.

Subventionstrappan ser ut enligt följande:
Tränarutbildning Steg I-Steg II: 75% subvention.
Tränarutbildning Steg III-Steg IV: 50% subvention
Domarutbildning och diplomdomarutbildning: 75% subvention.
Tävlingsledare: 75% subvention.
Övriga utbildningar: SISU och SOK, upp till 50% subvention av utbildningens kostnad.

Utbildning är en av hörnstenarna i SBF:s verksamhet för att kunna förmedla en syn på boxning, ledarskap och andra ämnen som svensk boxning vill föra fram. Vi håller också på med ett arbete för att utveckla våra tränar- och ledarutbildningars innehåll och format för att uppdatera och anpassa oss efter övriga idrottsrörelsen och samhället.

Subventionstrappan finns för att möjliggöra för föreningar att sända deltagare på utbildningar för att förstärka sin verksamhet inom träning och tävling. Vi uppmanar föreningar att skicka sina tränare och ledare på utbildningar i SBF:s regi för att hjälpa sina tränare och ledare med att få en bra start som tränare.
Utbildningar inom ledarskap och andra ämnen som hålls av exempelvis SISU, RF eller SOK kan också vara möjligt att få subventionerade men det måste diskuteras i varje enskilt fall med förbundskoordinator.

Ni hittar mer information om området Tränarutveckling här

Materialstöd

Förutsättningar för att kunna söka Materialstöd:
SBF:s Idrottsmedel Materialstöd ger möjlighet för nystartade föreningar att söka medel för att etablera sin verksamhet.
Som nystartad förening räknas förening som startat sin verksamhet och blivit medlem i Svenska Boxningsförbundet under 2019. OBS! Ansökan för Materialstöd kan endast sökas en gång per nystartad förening 2019 och får inte användas till tävlingsverksamhet.

Vad får sökas och inte:
Idrottslyftet godkänner inköp av exempelvis handskar, huvudskydd, säckar, mitsar och annan träningsutrustning.
Idrottslyftet godkänner inte inköp av boxningsring, tillbehör till boxningsring, pusselplattor, teknisk utrustning, maskiner, shorts, linnen, tandskydd och lindor m.m.

Maxbelopp att söka inom Materialstöd: 20.000 kronor

Ni kan läsa mer om området Materialstöd här

 

Fria projekt/Verksamhetsutveckling

Föreningen ska skapa rekryterings- och utbildningsplaner, samt planer för att behålla aktiva inom föreningen/idrotten för att kunna arbeta strategiskt inom dessa områden, öka kompetensen inom föreningen samt förstärka föreningens verksamhet. Arbetet görs fördelaktigt i tillsammans med SISU Idrottsutbildarna ute i landet för att få en kommunikation mellan förening och SISU.

Arbetet ska bedrivas med en tydlig koppling till ett behålla-perspektiv. Det viktiga är att ansökande föreningar arbetar aktivt, inte bara med rekrytering, utan också med verksamhet som handlar om att behålla medlemmar och aktiva inom föreningen. Detta handlar både om nya medlemmar men också att behålla medlemmar i andra roller etc.
Bra om arbetet för att verksamheten skall kunna tilltala så många olika ambitions- och kunskapsnivåer som möjligt. Så många aktiva som möjligt så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt, både organisatoriskt och idrottsligt.
Arbetet i satsningarna ska vara inriktat på inkluderande arbete inom föreningen. Inriktade satsningar mot specifika målgrupper eller olika områden kan ni söka för här.

Satsningar för att aktivt arbeta med SBF:s värdegrund och arbete med denna inom föreningar är också möjligt att söka här.
Projekt med inriktning på föreningsutveckling, ledarskapsutbildningar, arbete för att behålla aktiva inom föreningen eller riktade satsningar mot utvalda målgrupper för föreningen kan med fördel sökas här.

Ansökan ska innehålla en detaljerad beskrivning av satsningen, satsningens genomförande samt aktiviteter inom satsningen och mål/effekter samt målgrupp och tänkt budget för satsningen.

Ni hittar mer information om området Fria projekt/Verksamhetsutveckling här

Samarbetsprojekt

Ett stöd för att möjliggöra samarbeten mellan föreningar gällande träning, sparring samt verksamhetsutbyte. Först och främst tänkt som ett regionalt stöd med ett maximalt belopp på 5000 kronor per projekt att söka. Ansökande föreningar ska då presentera en gemensam plan för samarbetet, effekter samt hur det utvecklar deras verksamhet, inte bara boxningsmässigt. Kan bara sökas en gång per förening (det vill säga en förening kan inte söka samarbete med flera olika föreningar och få stöd för samtliga). Två föreningar i ett samarbete kan heller inte söka för samma samarbete. En förening kan dock vara samarbetspartner i flera samarbeten.

Stödet är tänkt att finansiera reskostnader, ev. logi samt arvode för föreläsare. Möjlighet att söka för att tillsammans anordna träningshelger dock så ska det ske utbildningsinsatser för boxare, tränare, organisationsledare eller föräldrar i samband med aktiviteterna som det söks bidrag för.
Tanken är att stimulera erfarenhetsutbyten och samarbeten med föreningar regionalt för att skapa samarbeten över föreningsgränserna, både träningsmässiga och utbildningsmässiga. Genom att möjliggöra för föreningar att söka vissa medel för regionala samarbeten hoppas vi att kunna hjälpa föreningar att utveckla sin verksamhet på flera plan, både idrottsligt och organisatoriskt.

Maxbelopp att söka per förening: 5000 kronor.

Ni hittar mer information om området Samarbetsprojekt här

Idrottslyftet syftar till för att föreningar ska kunna söka medel för satsningar som kan ligga

Ni hittar mer information om Idrottslyftet, hur ni söker och om projekten via följande länk