Boxningsvänner,

Trots ett på många vis besvärligt och plågsamt år 2020 då vår idrottsliga planering och genomförande kraftigt harmats av pandemins utveckling konstaterar undertecknad att vi som förbund under min ledning för tredje året i rad (2018-2020) ånyo kommer att kunna presentera ett rekordstarkt bokslut som jag i egenskap av ständig skattmästare för närvarande färdigställer. Inställda aktiviteter har renderat i lägre kostnadsomfång emedan utökad organisation under år 2020 medfört ökade personalkostnader.

Noterbart är att SBF icke vidtagit permitteringsåtgärder under året och således icke begärt statliga stödinsatser. Uteblivna aktiviteter har också medfört krav på periodiseringsinsatser beträffande erhållna stödmedel. Betydande nedskrivningar av förfallna fordringar gentemot medlemsföreningar kommer att belasta resultatet, lojalitetsfrågan är således ständigt aktuell, vi utgör gemensamt det Svenska Boxningsförbundet.

Kortfattat kan den ekonomiska utvecklingen under de senaste 3 verksamhetsåren, 2018-2020 för SBF:s presenteras enligt följande:

-Omsättningen summerar till drygt 22 miljoner kr för 3 år

-Likviditeten har ökat med 1,4 miljoner kronor sedan 2017 och balansomslutningen uppgår till 4 miljoner kronor per den 31/12-20

-Det egna kapitalet har stärkts med 1,5 miljoner kronor över 3 år

-Betalningsförmågan har stärkts med dryga 20%

SBF:s idrottsliga aktivitet har under år 2020 omvärldsförutsättningarna till trots, inrymt genomförande av lägerverksamhet, OS-kval, ledarutbildningar, tränarutbildningar, landskamp, deltagande internationellt liksom vid Junior-EM samt UEM (framgångsrikt) liksom genomförandet av nationella mästerskap i Diplom-SM (rekordstort deltagarantal) jämte Senior-SM i månadsskiftet oktober/november.

Förbundsstyrelsen kommer att tillställas färdigt bokslut allaredan vid styrelsemötet av den 24 februari vartunder årsredovisningen för år 2020 också kommer att presenteras.

Det åvilar kommande administration att förvalta den under de senaste årens historiskt starka ekonomiska utvecklingen som varit möjlig genom strikt och ständig uppföljning och djupt beprövad erfarenhet.

Bästa idrottshälsningar

Anders Holmberg

Förbundsordförande & Skattmästare