Riksidrottsförbundet släppte i morse följande artikel gällande idrottsföreningars situation och det elstöd som är viktigt.

Alarmerande oro för elpriser bland idrottsföreningar

Nästan nio  av tio idrottsföreningar som äger och/eller driftar anläggning är oroliga för föreningens ekonomi på grund av elpriserna. Fler än sex av tio föreningar har redan påverkats negativt. Risken är stor att föreningar tvingas höja tränings- och medlemsavgifter för att klara elräkningarna.

  • Det är alarmerande signaler om risker för att elpriserna skapar en kedjereaktion som i slutet slår hårdast mot familjer som redan sliter för att klara av ökade kostnader generellt i samhället. Det är positivt att idrottsminister Jakob Forssmed har sagt att föreningarna ska omfattas av högkostnadsskydd från regeringen men vi behöver ett beslut nu, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Resultatet bygger på en enkät som Riksidrottsförbundet skickat till idrottsföreningar som själva äger och/eller driftar sin anläggning. Frågorna skickades ut till cirka 2 100 föreningar med spridning över hela landet och cirka hälften svarade.

  • I enkäten är det många som ser att tränings- och medlemsavgifter kan komma att behöva höjas, trots att det är en av idrottsföreningarnas största orosmoment. Vi vill verkligen inte att föreningarna ska behöva hamna där då det innebär en stor risk att barn inte längre kan vara med när föräldrar inte har råd, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet har tagit fram följande rekommendationer till regering, kommun och idrottsförening:

Regering
Inkludera föreningslivet i de stödinsatser som planeras
Inrätta ett särskilt stöd för energieffektivisering

Kommuner
Se över driftbidrag för att stödja föreningar med skenande elpriser
Samla föreningar i kommunen tillsammans med energirådgivare
För en nära dialog med RF-SISU Distrikt för en uppdaterad nulägesbild

Föreningar
Arbeta tillsammans i föreningen för att minska elanvändningen
Ta vara på Riksidrottsförbundets råd till energieffektivisering (länk)
Ta kontakt med er kommun samt energi- och klimatrådgivare i kommunen

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Jonnie Nordensky
Projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet
08-699 62 14

 

Om undersökningen 
Antalet idrottsföreningar som äger och/eller driftar anläggningar uppskattas till mellan 6 000 och 8 000 av idrottsrörelsens 19 000 föreningar. Enkäten skickades ut till 2 100 föreningar som äger och/eller driftar sin anläggning, med spridning över hela landet. Svarstiden var mellan 27 september och den 9 oktober 2022. Urvalet bygger på den anläggningsundersökning som Riksidrottsförbundet genomförde under våren 2022, resultatet av den presenterades i rapporten 
Över stock, snö och sarg – Anläggningssituationen i Sverige.   

(Artikeln är hämtad från Riksidrottsförbundets hemsida www.rf.se den 25 oktober 2022)