På förekommen anledning får jag teckna ned några fakta på Kvotering och Bestraffning, vilket svensk boxning kan ha anledning att fundera över.

Svenska Boxningsförbundet och dess distriktsorganisation liksom alla enskilda boxningsklubbar bär ett ansvar för att följa idrottens regler och överordnade organs beslut.

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson har beträffande Riksidrotts-styrelsens (jag höll på att skriva Rikspolisstyrelsens) förslag om kvotering inom förbundsstyrelser sagt att förbund som i framtiden inte når jämställdhetsmålet 60–40 i sina styrelser kan straffas med lägre bidrag (ekonomiska sanktioner). Detta innebär att om ett idrottsförbund – t.ex. Svenska Boxningsförbundet – inte skulle ha minst 40 % kvinnor alt. män i sin styrelse, sin valberedning, sin nya disciplinnämnd och i andra organ som förbundsmötet (”Årsmötet”) beslutar om, så skall inte bara förbundet straffas utan också medlemmarna i förbundet – dvs. alla enskilda boxningsklubbar. SBF har idag en styrelse på 1 + 6, vilket gör att SBFs styrelse i morgon skall bestå av minst 2,8 st (dvs. 3 st) kvinnor alt. män; SBF har idag två kvinnor som ordinarie ledamöter – vice ordf. är kvinna – och en kvinna som suppleant. Räknas inte ordföranden med (se nedan) i denna matema-tiska problemlösningsmodell, så skall SBFs styrelse bestå av minst 2,4 st kvinnor alt. män. Då vi inte kan ha halva människor (i vart fall inte kroppsligt sett), får man utgå ifrån att det blir fråga om minst 3 st även med denna modell. SBF felar då en kvinna!

I de nya normalstadgarna för både förbund och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) stadgas beträffande valbarheten till olika förbundsorgan – t.ex. förbunds-styrelsen, valberedningen och den nya centrala disciplinnämnden – att ”organ valda av förbundsmötet ska, undantaget ordföranden, bestå av lika antal kvinnor som män”. Den tidigare målsättningen (visionen) att ”förbundet, dess SDF och föreningar ska aktivt verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer och andra organ får en sammansättning som präglas av mångfald och jämställdhet” har således ändrats i det att jämställdheten har tagits bort från målsättningen och blivit en lag, vilken regel dessutom är ”straffbelagd”!

Vad innebär nu detta. Om boxningen inte lyckas med kvoteringen, skall SBF alt. Förbundsmötet då begära dispens hos RF eller Riksidrottsstyrelsen? Eller skall Förbundsmötet besluta om att inte utse några organ, där jämställhetssiffran inte kan uppnås? Eller skall Förbundsmötet be RF/RS att ta över verksamheten? Eller skall Förbundet avveckla sin verksamhet? Ett seriöst och medlemsansvarigt Förbundsmöte kan i vart fall inte trotsa RF/RSs lag med full insikt och vetskap om att förbundet och dess medlemmar blir ekonomiskt bestraffade!

Med allra djupaste allvar måste man fråga sig varför idrotten inte ställer krav på kunskap och erfarenhet hos ledare, när det gäller att få företräda idrottsutövare i Sverige. Kompetens måste väl ändå vara viktigare och mer givande för idrottslig utveckling än företrädares kön, ålder, hår-/hudfärg, politiska/ideologiska uppfattning, sexuella läggning eller vilket lag man håller på. Att styrelser (motsvarande) skulle vinna på att välja s.k. alibiledamöter bara för att fylla kvoteringsregeln, tror i vart fall inte jag skulle gynna svensk idrott.

Notera att det finns förbund som har problem med att få män till styrelserna. Notera också att snacket om boxningens s.k. machokultur är klart överdriven. Jag har i vart fall inte sett särskilt många exempel på sådana feodala typer.

Detta begrepp används av populister utan att de ens definierar vad de menar.

Historien visar att även kvinnor som ges makt, definieras som en machochista för att de fattar tuffa beslut och leder den verksamhet de är satta att göra på ett strukturerat och tufft sätt. Alla kan inte var nöjda med alla beslut, men beslut måste fattas ändå – det är så det är.

Björn är AIK:are och jag Djurgårdare – kan det vara skillnaden mellan oss i uppfattning? Vi är väl lika stofila och hopplösa. Eller är det så att vi har olika grunduppfattningar om vad som är bäst för svensk idrott! Vi hade det när det gällde svensk polis! Frågan blir därför vem fick och nu vem har rätt?

Denna fråga är så viktig att SBF måste ta upp den till nytt övervägande och omröstning på kommande Extra RF-stämma i Falun den 12 november 2016.

Tommy Lindström

Rikskriminalchef under 12 år

S.k. boxningsbas för närvarande