Eftersom pågående stadgearbeten kommer att beröra distriktens (SDF:ens) verksamhet och organisation får jag lämna information om förslagen till nya stadgar för såväl Svenska Boxningsförbundet som specialidrottsförbunden.

Förslagen i sin helhet kommer att delges på distriktsordförande-konferensen som SBF kallar till i samband med ungdoms- och junior-SM i mitten av december i Kumla. Beslutet om de nya stadgarna kommer att fattas på nästa Förbundsmöte i mars/april 2017. SBF har som bekant gått över till kalenderår som verksamhetsperiod, vilket SDF:en skall göra.

Stadgeförslagen kommer att läggas ut på hemsidan i särskild ordning.

Svenska Boxningsförbundets närmast ansvariga har under sommaren och hösten 2016 arbetat med Riksidrottsförbundets nya stadgemall för SF (förbunden) och normalstadgemallen för SDF (specialdistriktsförbunden). SBFs förslag kommer att remitteras till distrikten och läggas till årsmötet (Förbundsmötet) för beslut.

Upplysningsvis får meddelas att RF:s stadgar kan ses som Idrottens grundlag, varför även boxningsklubbar och SBF har att följa RF:s bestämmelser och den SBF-stadga som godkänts av RF (stadgekommittén) och fastställs av Förbundsmötet. Av stadgans portalparagraf framgår att Svenska Boxningsförbundet skall främja och administrera boxningsidrotten. Det är alltså inte så som en tidigare generalsekreterare i affekt uttryckt sig om SBF:s roll och funktion. RF består av specialidrottsförbunden (se 2 kap 1 § RF:s stadgar antagna i maj 2015); SBF kan ses som RF:s förlängda arm för att värna om och styra i svensk boxning! Skulle det finnas kvar en förvirring om fakta ute i boxningsrörelsen, kan vi säkert med förenade krafter rätta till detta gemensamt.

Några punkter bör redan nu läggas ut för att ge distrikt och medlemmarna i SBF tillräckligt med tid för tänkande och beaktande inför beslutsfattandet. En sådan punkt är att kommande förbundsmöten skall bestå av ombud för medlemsföre-ningarna inom respektive SDF, vilka har utsetts genom beslut av ett SDF-möte. Det innebär att RF strukturerar upp beslutsförheten (behörigheten för deltag-andet på årsmötena och röstningsrätten). Ombuden till förbundsmötena skall granskas och accepteras av det specialidrottsdistrikt, vilket medlemsföreningen tillhör. SDF:n får en betydelsefull roll i framtiden, vilket innebär att distrikten måste ges alla möjligheter till att bli kompetenta och starka – SBF behöver s.a.s. delegera ned makt och åtföljande ansvar till SDF:n. SBF måste sannolikt biträda och samordna verksamheten och uppbyggnaden av SDF:erna. Vi talar om utveck-lingen av framtidens svenska boxning – det var naturligtvis inte bättre förut, som en del belackare tycks tro liksom de tycker som inte vill engagera sig ideellt.

På sikt finns det kanske anledning för SBF och SDF:en – en del företrädare har uttryckt detta redan idag – att ta ett djupare tag i hur de svenska boxningsför-eningarna skall fungera och verka. Att ha boxningsklubbar, där en och samma person är både ordförande, kassör och huvudtränare (enda tränare) låter sig inte göras, om svensk boxning skall utvecklas på ett bra sätt och om svenska boxare skall få åtnjuta den lämpliga och utvecklande boxningsutbildning och karriär som de har rätt till som föreningsmedlemmar. Boxningens föreningar (klubbarna) bör nog hitta former för samordning och samverkan för att bereda boxarna och tränarna bättre utvecklingsmöjligheter. Detta får vi återkomma till.

När det gäller distriktens framtida utseende är det sagt från RF:s sida att idrotten skall efterlikna det regionala organiserandet av Sverige som nation. Idag finns ett förslag om att dela in Sverige i sex regioner i stället för i nuvarande län och landsting. Förslaget skall hanteras av Regering och Riksdag.  Svensk boxning är idag indelat i 11 distrikt (regioner) – alla distrikt fungerar kanske inte klockrent idag och det är en ansvarsuppgift för alla inom svensk boxning.

Följande indelning av svensk boxnings distriktsorganisation skulle kunna bli lösningen på regionaliseringen av våra SDF:

Södra Götalands Boxningsförbundet omfattar regionen Skåne och Blekinge.

Östra Götalands Boxningsförbund omfattar regionen Östergötland, Småland och Öland.

Västra Götalands Boxningsförbundet omfattar regionen Västra Götaland, Halland och Värmland.

Här kan noteras att en extra RF-stämma i Falun i november i år skall fastställa att Västergötlands Idrottsförbund skall läggas samman med Västsvenska Idrottsför-bundet till Västra Götalands Idrottsförbund. Sverige har sedan tidigare beslutat om ett Västra Götalands län.

Stockholms Boxningsförbund omfattar regionen Gotland och Stockholms län

Svealands Boxningsförbund omfattar regionen Dalarna, Uppland, Gästrikland, Västmanland, Närke och Södermanland.

Norrlands Boxningsförbund omfattar regionen Jämtland, Västernorrland, Väster-botten och Norrbotten.

ALT: En uppdelning av det stora området Norrland i 2 regioner

Nedre Norrlands Boxningsförbund omfattar regionen Jämtland och Västernorrland

Övre Norrlands Boxningsförbund omfattar Västerbotten och Norrbotten.

Varje specialboxningsdistrikt skall som högsta organ ha ett SDF-möte (”regional riksdag”) och en SDF-styrelse (”regionregering”) med en till namn och funktion vald ordförande (”regionchef”). Inom SDF:n skall finnas bl.a. följande funktioner:

1)   En kompetent styrelse bestående av ordföranden och ett antal – minst två – valda styrelseledamöter (funktionsansvariga såsom vice ordförande, kassör och sekreterare – en vald ledamot kan ansvara för fler funktioner). Vid förfall för en ordinarie ledamot, skall en suppleant agera som tillfällig ledamot, därför bör SDF-styrelsen ha tillgång till i vart fall två suppleanter. En suppleant ingår formellt inte styrelsen, när denne inte agerar som ersättare för en ledamot.

2)   Särskilda organ för ledningen av speciella verksamheter inom SDF-styrelsens arbetsområde. Med detta avses – förutom kommittéer och råd – följande ledare:

¤ En regionalt ansvarig tränare (distriktshuvudtränare), vilken skall samordna

sin verksamhet med SBFs tränarkollektiv, verka för utbildning av distriktens

tränare samt scanna/scouta boxarna inom distrikten för vidareutveckling

och SBF-uppdrag.

¤ En regionalt ansvarig domare (distriktsdomare), som skall samverka med

SBF:s domarkommitté/råd, utse boxningsdomare till distriktens matcher

och ansvara för domarrekrytering och -utbildning för distriktens behov.

¤ En regionalt ansvarig boxningsläkare (”distriktsläkare”), som skall samverka

med SBF:s medicinska kommitté/råd, utse boxningsläkare till distriktens

matcher samt rekrytera och specialutbilda läkare till att bli boxningsläkare.

¤ En regionalt ansvarig tävlingsledare (Supervisor) som skall utse tävlingsled-

are och andra funktionärer till distriktens matcher och verka för rekrytering

och utbildning av ledare till att bli supervisors och ITO-funktionärer.

¤ En regionalt ansvarig för diplomboxningen (diplomboxningschef), vilken skall

verka för och samordna rekryteringen av ungdomar och äldre till diplombox-

ning och motionsboxning; detta viktiga funktionsansvar kan/bör samordnas

med SBF:s ansvariga inom den tilltänkta Ungdomssektionen

(om vilket jag kommer att informera mer i särskild ordning).

¤ Slutligen bör det inom varje SDF finnas en marknadsansvarig för PR- och

marknadsfrågor. Denna marknadsförare kan med fördel samverka med

SBF:s marknadskommitté och bearbeta distriktens näringsliv och offentliga

organ för att tillgodose svensk boxnings behov av lokaler och träningsfacili-

teter och saluföra svensk boxning och utveckla sponsringen till boxningen.

3)   En av SDF-mötet vald Disciplinnämnd (en ”bestraffningsdomstol” i första instans). Disciplinnämnderna kommer således att vara helt fristående från SDF-styrelserna och deras medlemmar. Det är, för alla berörda, viktigt att Disciplinnämnderna tillsätts med kunnigt folk med gott omdöme. Ni som har intresse av Idrottens domstolsväsende anmäl ert intresse till SDF:ens valbe-redningar.

Det kan finnas andra ansvarsuppgifter och befogenheter som kan och bör läggas på SDF-nivå. Det får utvecklingen visa. Nu förstår de seriösa, framtidsorienterade intressenterna att SDF:en får och måste – för utvecklingens skull – ges en mycket viktig roll inom svensk boxning.

En tredje aspekt på framtidens stadgar för SDF och SBF och boxningsklubbarna – bindande regelverk – är att svensk boxning skall aktivt verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer och andra organ får en sammansättning som präglas av mångfald; däremot är jämställdheten inte bara en målsättning. I stadgarna sägs nämligen angående valbarhet till organ valda av förbundsmötena att – undantaget ordföranden – dessa skall bestå av lika antal kvinnor och män. Detta får ses som en absolut regel. Avgörande för val till styrelser och disciplinnämnder samt andra av förbundsmötet utsedda kommittéer/liknande organ är alltså inte kvalifikationer (meriter och erfarenheter) och annan lämplighet. Detta gäller även för valbarhet till SDF:en. För boxningsklubbarna finns det anledning att syna hur RF:s stadgemall för idrottsföreningar kommer att se ut när det gäller valbarhetsfaktorerna.

Jag kommer också att återkomma i denna form med mer information om förnyelsearbetet, allt för att inte missförstånd och felaktigheter skall florera.

Tommy Lindström