Ordförande Anders Holmberg presenterar i texten nedan tankar kring året som gått

Ärade Boxningsvänner,

 

Ett mycket annorlunda år har passerat. Vid tidpunkten för upprättandet av fjolårets Verksamhetsberättelse i mars månad 2020 befann vi oss i början av en plågsam Pandemi vars konsekvenser då var omöjliga att skönja. I ljuset av dess skadeverkningar måste framhållas att liv och hälsa är av högsta vikt emedan idrotten och då icke minst vår egen disciplin, som drabbats hårt mot bakgund av dess särart, i sig är oerhört viktig för våra medlemsföreningar och deras medlemmars välmående, utveckling och sociala gemenskap. Vår uthållighet och beprövade fightervilja har i sanning satts på prov under det senaste året.

 

Det kommer en tid för återgång till vad som kan betecknas som normaltillstånd men med nuvarande händelseutveckling vad beträffar en ånyo ökande smittspridning och muterande virus så är vår idrottsliga verksamhet med största sannolikhet föremål för fortsatta begränsningar under ytterligare ett antal månader.

 

Trots Pandemins plågsamma effekter noteras att vi ändock varit hyggligt aktiva under 2020. Diplom-SM som genomfördes i Lidköping i början av år 2020 blev ett mycket lyckat samarrangemang tillsammans med KK Allround och Tifa BC med rekordantalet unga pugilister i ringen, nära 200 deltagare!

 

OS-kvalet i London i mars månad (2 segrar) gav fina besked för svenskt vidkommande. Kvalet avbröts emellertid p g a smittspridning och Förbundsstyrelsen agerade samma månad genom indragande av tidigare beviljade tävlingslicenser och tävlingstillstånd. Först per den 1 augusti kunde vi så återgå till att starta upp verksamheten igen under samtidig implementering av SBF:s egna föreskrifter beträffande träning och tävling. Ökad smittspridning och skärpta allmänna råd påverkade emellertid verksamheten kraftigt. Trots en hämmande utveckling genomfördes en lyckad landskamp, med seger, mot Danmark i september månad.

 

SM i Gävle i månadsskiftet oktober/november blev ett lyckat mästerskap i samarbete med alltid habila BK Falken med stor kompetens vad avser arrangemang och stark lokal organisation. Valet av arena blev synnerligen lyckad givet rådande läge.

Fina framgångar nåddes senare under hösten vid Ungdoms-EM i Sofia där 2 medaljer bärgades på förtjänsfullt vis! Planerade Ungdoms- och JSM flyttades senare framåt i tid och i december månad fattade Förbundsstyrelsen beslut om nedstängning också av all landslagsverksamhet.

 

År 2020 innebar väsentligt reducerad idrottslig aktivitet i jämförelse med rekordåren 2018 och 2019 men innebar en förnyad organisation i form av ny Verksamhetschef (Patrick Wheeler) samt ny Sportchef (Lars Myrberg). Förbundsstyrelsen hade tidigare enhälligt ställt sig bakom rekryteringarna. Undertecknad har nyligen överenskommit med Sportchefen om att avsluta samarbetet då synen på en vidare utveckling av landslagsorganisationen tyvärr icke delats till fullo av Förbundsstyrelsen eller befintlig och numera återupptagen coach-organisation.

 

Styrelsearbetet har i huvudsak fortsatt präglats av en god anda där dess sammansättning bestått i såväl nödvändig erfarenhet som kunskap, styrelsens komposition framgent blir en avgörande faktor för att nå uthållig stabilitet och trovärdighet. Jag beklagar händelseutvecklingen under årsmötet i oktober månad då splittring skedde. Min roll som Förbundsordförande har fortsatt varit av mycket operativ karaktär och förutsatt såväl en stor arbetsinsats som engagemang på daglig basis. Jag har eftersträvat tydlighet och en rak dialog och sökt att bidra med såväl väsentlig erfarenhet som beprövat kunnande.

 

Svenska Boxningsförbundets ekonomi har aldrig varit starkare än nu. Genom resoluta åtgärder och korrekt prioritering har rekonstruktionsarbetet som sjösattes år 2018 givit god utdelning för oss alla. År 2020 uppvisar ånyo ett starkt resultatutfall om nära 0,5 MSEK trots väsentlig kostnadsbelastning genom utökad organisation. SBF stärker under mina 3 år som Förbundsordförande det egna kapitalet med 1,5 MSEK. Omsättningen är en av de högsta under vår drygt sekellånga historia och likviditeten ytterligare stärkt. Kommande administration har att förvalta vår väsentligt stärkta ekonomi till gagn för alla våra medlemsföreningar.

 

Genuint och omfattande engagemang och hårt ideéllt arbete präglat av glädje utgör fortsatt grundbulten för all fungerande idrottsverksamhet.

 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka personal, styrelse, funktionärer, ledare och icke minst alla aktiva för det år som gått. Jag vill också tacka medlemsföreningarna för det förtroende som visats mig under åren och betona att jag satt utomordentligt stort värde vid och uppskattning i uppdraget som Er Förbundsordförande.

 

Idag genomförs revision av vår verksamhet avseende verksamhetsåret 2020. Förbundsstyrelsen har nu 2 ytterligare ordinarie sammanträden att genomföra före vårt digitala årsmöte av den 9 maj som föregås av förmöte den 8 maj också det på digital väg.

 

Karlstad den 12 mars 2021

 

Anders Holmberg

Förbundsordförande