Under slutskedet av innevarande år kan vi alla konstatera att det blev ett annorlunda år präglat av återhållsamhet, begränsningar och reducerad idrottslig aktivitet givet införda restriktioner i landet.

I ljuset av Pandemins skadeverkningar är naturligtvis liv och hälsa vida viktigare än tävlingsidrott, idrotten, icke minst vår egen disciplin bygger på sammanhållning och gemensamma ansträngningar och då prövningarna och inskränkningarna drabbar oss krävs vår uthållighet och så beprövade fightervilja.

Det kommer en tid för återgång till vad som kan betecknas som normaltillstånd men då vi betraktar händelseutvecklingen generellt i världen och i landet så är sannolikt vår idrottsliga verksamhet föremål för begränsningar och nedstängning ytterligare ett antal månader.

Den 20 november fattades regeringsbeslut beträffande sänkt maxgräns till åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den 14 december infördes nya nationella allmänna råd bl a beträffande smittsäker träning som bygger på iakttagande av fysiskt avstånd och motion i utomhusmiljö. Den 18 december meddelade så Regeringen skärpta restriktioner i kraft från den 24 december och 1 månad framåt.

All icke nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner stängs ned vilket bl a resulterar i stängda av idrottsanläggningar och badhus. Som rörelse betraktat har vi att följa det nationella regelverket som i praktiken innebär att vi icke kan utföra vår idrott i inomhusmiljö och som icke kan inbegripa sparringmoment eller fysisk närhet.
Jag uppmanar emellertid samtliga medlemsföreningar att i små grupper hålla igång utomhus så att våra aktiva ändock kan upprätthålla en god kondition och stå rustade inför den återgång som så småningom kommer att ske då lättnader av införda restriktioner kan skönjas.

Trots Pandemins påverkan på vår egen idrott noteras att vi ändock varit hyggligt aktiva under året. Ett antal landslagsläger har genomförts. Diplom-SM blev en lyckad tillställning i Lidköping med rekordantal deltagande. Vi deltog vid OS-kvalet i London i mars månad och fick en god start där.

Förbundsstyrelsen agerade tidigt i frågan om återkallande av tävlingslicenser och tävlingstillstånd och vi kunde så per den 1 augusti åter starta upp verksamheten som dock ganska snart åter kom att påverkas över hela linjen som följd av ökad smittspridning och skärpta allmänna råd i landets regioner. Trots en hämmande omvärldsutveckling genomförde vi en lyckad landskamp mot Danmark i september och vi kunde genomföra SM för seniorer i Gävle i månadsskiftet oktober/november.

Fina framgångar nåddes nyligen vid Ungdoms-EM i Sofia efter strålande insatser av våra duktiga damer Sipel Duna och Lucin Seropian, grattis till Er båda!

Förbundsstyrelsen fattade den 8 december beslut om nedstängning av all landslagsverksamhet inbegripet såväl träning som tävling intill dess lättnader i restriktionerna förmedlas. Vid vårt senaste styrelsemöte fattades dock beslut om preliminära datum under våren för genomförande av Diplom-SM, U/JSM samt Senior-SM. Under året har vår anställda personal arbetat som vanligt vid kansliet, mycken tid har ägnats åt administrativa göromål, färdigställande av styrdokument, uppföljningar och dialog med våra största intressenter.

Sportchef Lars Myrberg som tillträdde sin tjänst per den 1 april i år har att definiera den idrottsliga organisationens utformning. Svensk Boxning skall vara tillgänglig för alla som vill deltaga och är beredda att arbeta hårt med det ideella uppdraget som självklar ledstjärna.

Stora krav kommer också framgent att ställas på de förmågor jag ofta belyst genom åren nämligen besittandet av faktisk och formell kompetens såväl inom organisationen generellt som inom Förbundsstyrelsen.

Med Pandemins härjande och dess effekter kan det vara angeläget att minnas att det var än värre förr. För ca 150 år sedan, under missväxtåren 1867-1869 drabbades Finland och norra Sverige oerhört hårt av dålig skörd och brutal kyla med svår svält och död som följd.
År 1867 det år då svälten var som värst kom också att benämnas Storsvagåret. Burträskbon Zakarias Wallmark beskrev att han den 1 juni 1867 kört på isen med gott slädföre och att han den 19 juni släppt ut korna men att snön ännu låg i skogen och att intet gräs stod att finna.

År 2020 blev inget Storsvagår i Sverige men det blev sannerligen prövande, det ger oss dock erfarenheter som vi i framtiden kommer att ha gagn av.

Jag önskar samtliga medlemsföreningar, ledare och aktiva jämte anställda och Förbundsstyrelse en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År.

Bästa idrottshälsningar

 

Anders Holmberg

Förbundsordförande