Helgen den 8-9 januari 2011 var det träff för Svenska Boxningsförbundet för att dels delta i en utvecklingskonferens (som gick i regi av Svenska Boxningsförbundets ungdomskommitté) och dels i en domar- och ordförandekonferens. Den förstnämnda konferensen gick under temat Värdefullt där samtliga svenska boxningsklubbar hade blivit inbjudna att delta.

Ungdomskommitténs syfte med denna utvecklingskonferens var att få de olika klubbarna att samtala och diskutera kring vad som är viktigt och värdefullt inom boxningsidrotten och hur vi ska förvalta den för framtiden. Vår grundtanke när vi planerade denna konferens var att utgå och använda oss mycket av SISU:s värdegrundmaterial, både för konferensens huvudtema och de olika workshopsen. För att få möjlighet att diskutera igenom tre stora områden på djupet delades de cirka 45 klubbrepresentanterna in i tre olika workshops: Samarbete, Nya ledare samt Värdegrund och genus.

 


Worshop Väredgrund och genus. Foto: Håkan Stigzelius

I workshopen Värdegrund och genus delades gruppen i två och där båda sedan utgick ifrån en dialogduk vid namn ”Värdegrund” framtagen av SISU. Duken innehåller flertalet frågor och diskussionsämnen där avsikten är att man inom gruppen gemensamt ska komma fram till vilken vision och värdegrund man som förening egentligen vill stå för och sträva mot. Att ha en framtagen och utarbetad värdegrundsfilosofi (strategi) inom föreningen är dels mycket viktig för att veta vad man som förening vill uppnå samtidigt som det kan underlätta om problem uppstår, då är det lättare för alla att veta hur man ska bemöta dessa om det finns en redan gemensamt bestämd strategi och handlingsplan för en viss fråga.
I detta fall så hade vi utgångspunkt på en mer regional och allmän nivå, men materialet är mycket lämpat för att användas på den egna lokala klubbnivån eller varför inte inom en utvald del av klubben. Vi valde att lägga in lite egna frågeställningar i de redan ställda frågorna på dialogduken, som vi upplever är väsentliga inom just vår idrott, och som även ligger väldigt aktuellt i tiden, så som HBT-frågor, genusperspektiv och etniskt mångfald.

Dialogduken kan frambringa många intressanta diskussioner vilket flera av deltagarna upplevde och påpekade att detta var ett intressant material att ta med sig hem till den egna klubben för att fortsätta diskussionen där.

 


Worshop Nya ledare. Foto: Håkan Stigzelius

 

Nya ledare var namnet på den andra workshopen där diskussioner genomfördes med utgångspunkt i diskussionskort som berörde ämnet ledarskap, även de framtagna av SISU. Deltagarna delades in i tre grupper där man fick samtala och utbyta erfarenheter kring exempelvis om vad som är utmärkande för en bra ledare, hur vi ska få den yngre generationen att intressera sig för ledarskap och hur erfarenheter och kunskap ska föras vidare till nästa generation ledare. Diskussionen över vilka är de bäst lämpade ledarna i olika avseenden var också aktuell samt var man finner och rekryterar dem. Det kanske är de aktivas anhöriga samt motionärer som vi i första hand ska rikta oss mot när det kommer till ledar roller. När det gäller ledarskap inom tävlingsverksamhet så vet vi att det är viktigt att låta de unga få göra sina val i sin aktiva roll för att sedan kunna komma in som ledare. Vi har inom boxningen en åldersbegränsning på 34 år för att matchboxa, rekryteringen på bra ledare bör alltså kunna ha en bra förutsättning att ta kraft och fart där. Det är upp till oss att styra intresset till de som av en eller annan anledning vill vara en del av amatörboxningens tävlingsverksamhet. Som i säkert alla andra sporter finns en del personer som vill vara med i den aktiva rörelsen men kanske inte tävla själv, att vara ”vaken” som aktuell ledare och uppmärksamma de personerna är då av väldigt stor betydelse. Vi tror att mentorskap är en väldigt bra lösning för rekrytering på ledare i detta fall. Mentorskapets betydelse för att ta in och låta den ”nya ledaren” samt den äldre mentorn att känna sin betydelse får inte underskattas, det är jätteviktig för både rekryteringen av nya ledare samt för att få behålla erfarenheter och sammanhållning i vår idrott. Vikten av att inte förbise våra aktuella ledare och deras betydelse för de kommande ledarna var en grundsten som mötesdeltagarna kunde enas om. Den största motiverande faktorn till att vara ledare var helt klart att se sina adepter utvecklas och lyckas! Just problematiken med att rekrytera nya ledare, där man dessutom ofta har begränsade möjligheter att locka med ekonomisk ersättning, är som alla vet en mycket högaktuell fråga. En möjlig lösning som fördes på tal var att ”locka” med ansvar! En person som delges successivt ökat ansvar växer in i sin roll och känner sig samtidigt bidragande till verksamheten. Uppmuntran, stöttning och tillvaro under vingarna av en mer erfaren ledare ansågs vara ett bra tips för att rekrytera nya ledare. Alltså mentorskap!

 


Worshop Samarbete. Foto: Håkan Stigzelius

 

I workshopen Samarbete gavs deltagarna en diskussionsutgångspunkt i en fiktiv boxningsklubb. Workshopen delades in i mindre grupper med uppgift att med hjälp av diskussionsfrågor sätta upp mål och riktlinjer för den fiktiva klubben, samt hur man skulle uppnå dessa, det vill säga hur man bäst bör samarbeta för att bäst uppnå dessa mål. Grupperna kom fram till många intressanta idéer om hur klubborganisationen kan se ut och hur den ska drivas. Slutsatsen blev att ambitioner och idéer inte var ett probleminom boxningsklubbar, dock var det resurserna som man hade det lite kämpigare med. Under workshopen diskuterades även samarbetsklimatet inom svensk boxning och alla var överens om att ett förbättrat samarbete måste föregås av prestigelöshet och ökad kommunikation.

 


Slutredovisning workshop Nya ledare. Foto: Håkan Stigzelius

Efter två intensiva förmiddagar så slutredovisades de olika workshopgrupperna, de frågor som behandlats och hur diskussionerna hade förts i workshopen, inför övriga deltagare på utvecklingskonferensen. Men vår förhoppning inom Ungdomskommittén och Svenska Boxningsförbundet är givetvis att det inte slutade där. Vår förhoppning är deltagarna fick tips på hur man själva kan arbeta inom klubben, med exempelvis SISU:s Värdefulltmaterial eller med egna diskussionsfrågor. Vi önskar och hoppas att de många tankar och idéer som väcktes under konferensens båda dagar togs med hem till klubbarna för vidare diskussioner, visioner och såklart genomföranden!!

 


Slutanförande Anders Wahlsröm SISU. Foto: Håkan Stigzelius

 

Både innan och under konferensen hade ungdomskommittén ett bra samarbete med Anders Wahlström från SISU Riks.  Det var väldigt ”värdefullt” att ha honom där, både för oss som ledare för konferensen för att få bolla olika frågeställningar som kom upp under tidens gång, men även för själva genomförandet av våra workshops. Sedan var det verkligen bra för våra klubbdeltagare att få ett ansikte på SISU och få lyssna till den djupdykning som Anders kunde delge oss under helgen. Det var nog väldigt positivt för kommande samarbeten på klubbarnas hemmaplan och SISU. Det var roligt att få ha detta samarbete från vår sida i Ungdomskommittén, vi tror även att tillfället var bra för SISU för att få lite insikt i hur ”värdefullt” detta var för vår verksamhet och att samarbetet var av stor nytta. Samarbetet bör ha visat att vi mer än gärna går hand i hand för att visa andra hur nyttigt materialen som SISU kommer med är för oss, och självklart att detta är en fantastisk länk för oss att utnyttja för att kunna skapa samarbeten med andra idrotter.

/Ungdomskommittén, genom dess ordförande Ida Nordin