En text från ordförande Anders Holmberg gällande den rådande situationen i samhället och idrottsrörelsen

Boxningsvänner,

Nära 2 månader har passerat sedan Förbundsstyrelsen fattade beslut om inskränkningar i vår verksamhet. Den 27 mars meddelade regeringen beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottstävlingar, med fler än 50 personer. Den 1 april meddelade Folkhälsomyndigheten sina allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Vad beträffar föreningars aktivitet generellt uppmanades bl a planerade årsmöten att flyttas. Svenska Boxningsförbundets styrelse fattade samma dag beslut om att flytta årsmötet från den 10 maj till den 20 september, preliminärt. Beslut fattades också om att SM för seniorer skall genomföras i månadsskiftet oktober/november, preliminärt.
Vid sitt senaste sammanträde fattade Förbundsstyrelsen beslut om att tilldela NBK Akilles medarrangörsskapet till  U/JSM att genomföras den 4-6 december, preliminärt.

Förbundsstyrelsen har presenterat sin Verksamhetsberättelse för år 2019 och som jag tidigare påtalat så blev fjolåret utomordentligt intensivt och omfattande vad beträffar den idrottsliga aktviteten som nådde rekordnivå.

Förbundsstyrelsen uppmärksammade i sanning vår hundraåriga historia genom såväl exklusiv Jubileumsgala som utgivning av en omfattande Jubileumsskrift. Vår ekonomi står som också annonserats av undertecknad tidigare, starkare än någonsin vilket enligt plan givit oss möjlighet att investera i en organisatorisk expansion.

Sverige är utomordentligt hårt drabbat av rådande pandemi, aktuella siffror av idag på förmiddagen (källa: Johns Hopkins University) visar att nära 4,3 miljoner smittats världen över i covid-19 med ett dödstal om 292 000 individer. Usa är hårdast drabbat till antalet men Sverige uppvisar en dubbelt så hög andel avlidna i relation till antal smittade vilket är anmärkningsvärt och djupt oroande (12% mot 6%). Tveklöst har historiskt politiska beslut renderat i fallerande välfärdsstruktur och obegripligt låg beredskap.

Svenska Boxningsförbundet följer som medlem av RF fortsatt de beslut som fattas av vår regering och våra tongivande myndigheters allmänna råd och rekommendationer.

De ekonomiska skadeverkningarnas omfattning av pandemin är fortsatt svåra att prognosticera men helt klart är att antalet konkurser och utebliven ekonomisk tillväxt jämte kraftigt ökande arbetslöshet kommer att påverka vår tillvaro under flera år framöver.

Det går idag icke att bortse från allvaret i rådande situation där vi alla oundvikligen påverkas. Det som gällde i början av året gäller inte idag och icke heller imorgon. Vårt sätt att leva tidigare är för alltid förändrat och kommer att resultera i såväl andra levnadsmönster som nya vanor och annorlunda prioriteringar.

Förbundsverksamheten bedrivs aktivt trots rådande situation. Våra anställda arbetar med en lång rad frågor på uppdrag av undertecknad och styrelsen.

Mot bakgrund av vad som skisserats ovan uppmanar jag samtliga aktiva och ledare att vara uthålliga, situationen kommer att förbättras men ett vaket och i alla delar skärpt förhållningssätt i en situation där vi alla måste ta ansvar är en grundbult.

Boxningssporten karaktäriseras av prövning vilket blir en styrka då prövningens tid i sanning är här.

Ta hand om Er, träna och håll igång utomhus, håll avstånd och satsa på näringsrik kost.

Bästa idrottshälsningar

Anders Holmberg

Förbundsordförande