Förbundsstyrelsen fattade under sitt senaste sammanträde av den 17/6 preliminärt beslut om lättnader i de restriktioner som tidigare införts.

SBF följer de beslut, råd och rekommendationer som Regeringen, RF och FHM fattat och kommer att fatta och vidtar åtgärder för att säkerställa att verksamheten bedrivs så säkert som möjligt utan onödig riskexponering beträffande vår idrott och dess utövare. Pandemins skadeverkningar är synnerligen bekräftade i Sverige och stor osäkerhet råder beträffande dess fortsatta utveckling på såväl kort som lång sikt.
Förbundsstyrelsens tolkning och avläsning av situationen är att boxningssportens karaktär gör oss mycket sårbara givet risken för smittspridning varför stor försiktighet fortsatt skall iakttagas. Beslutet skall som nämnts inledningsvis betraktas som preliminärt och kan komma att omprövas.

Beslut:

-Från och med den 1 augusti 2020 införs lättnader beträffande träning där sparringmoment åter kan tillämpas

-Från och med den 1 augusti 2020 kommer prövning av nya ansökningar om tävlingstillstånd att ske

-Föreskrifter beträffande träningsverksamhet kommer att tillställas medlemsföreningarna efter beslut vilka skall efterföljas

-Föreskrifter beträffande tävlingsverksamhet kommer att tillställas medlemsföreningarna efter beslut vilka skall efterföljas

Ovanstående omfattas fortsatt av förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar om maximalt 50 personer intill dess denna regel justeras.

Intill den 1 augusti gäller sedan tidigare aviserade beslut innebärandes:

-Träning rekommenderas att bedrivas utomhus utan sparringmoment

-Tävlingstillstånd kommer icke att medges

Fortsatt gäller att ha tålamod under rådande omständigheter och en såväl krävande som omvälvande situation. Noteras bör att nyttan av en försiktig hållning i syfte att begränsa smittspridningen och dess skadeverkningar väger tyngre än att alltför raskt återgå till den vardag och verksamhet som rådde före pandemin. Eftertänksamhet, insikt och omtanke om varandra bör vara vägledande i allas vårat värv.

Anders Holmberg

Förbundsordförande