SBF har fått ett återstartsstöd för att återstarta verksamheten. En del av summan är direkt sökbara för våra föreningar – hur ni gör för att söka och vad som kan sökas för hittar ni i artikeln

Strax innan sommaren meddelade RF att man under hösten 2021 lägger 230 miljoner kronor i ett återstartsstöd till samtliga medlemsförbund.
Baserat på ett antal kriterier, såsom förbundets storlek i föreningar och medlemsantal och LOK-stödsaktiviteter och skillnaden under pandemin mot ett normalår så tilldelades sedan respektive förbund en summa av den totala potten.

Svenska Boxningsförbundet tilldelades 4,2 miljoner av potten och för att få tillgång till pengarna så var SBF, liksom alla andra SF, ålagda att lämna in en återstartsplan med aktiviteter som ska genomföras för att återstarta verksamheten. Återstart innebär både att komma tillbaka till tidigare nivåer av verksamhet men också att utveckla verksamheten med framåtsyftande aktiviteter för att sprida idrotten till flera och försöka utöka vårt arbete med att erbjuda boxning till fler och öka antalet som boxas i våra föreningar.

Nedan följer en kort lista över aktiviteter som vi ringat in kan användas för att stärka verksamheten och hjälpa till att återstarta boxningen efter pandemin. Detta arbete kommer att fortgå under hela 2022 och inleds så snabbt som möjligt.

Insatser på förbundsnivå:

Mer information om de här insatserna kommer att komma inom kort. Andra insatser utöver dessa kommer också att genomföras, mer information inom kort.

– Anställandet av en person på kansliet med ansvar för att samordna återstarten och kontakta föreningar och distrikt för fortsatt arbete och stöd.

– Återstartskonferenser i distrikten – Konferenser på distriktsnivå eller regionsnivå se över hur pandemin har påverkat boxningen i våra distrikt och vilka insatser som kan få bäst effekt i respektive distrikt.

– Utbildningsaktiviteter i distrikten och utbildningsforum ute i landet.

– Material för utbildning och inspiration

– Rekrytering av boxare och ledare/tränare ute i föreningarna, se möjlighet att söka återstartsmedel via IdrottOnline

– Regionala läger i distrikt

– Stöd för att stärka olika geografiska områden och stötta områden där det inte finns så många föreningar för tillfället.

Återstartsstöd för föreningar: 

En tredjedel av det återstartsstöd som vi fått kommer rikta sig direkt till föreningarna och det är därför sökbart för att göra specifika insatser i föreningarna.
Varje förening kan söka maximalt 10.000 kronor vardera i återstartsstöd. Detta för att möjliggöra för så många medlemsföreningar som möjligt att söka stödet till sin egen verksamhet.
Det går att göra en kombination av nedanstående inriktningar men maxbeloppet får inte överstiga 10.000 kronor per förening i en första sökomgång.

Pengarna ska inte gå till att täcka förlorade intäkter eller medlemsavgifter utan hjälpa till att stötta föreningen i återuppbyggnaden av verksamheten.

Ansökningar görs via IdrottOnline och applikationen Idrottsmedel. För att kunna söka så behöver ni inloggningsuppgifter till IdrottOnline och sedan leta upp Återstartsstöd Svenska Boxningsförbundet. Man kan söka för tre olika typer av insatser för att gynna rekrytering och återrekrytering av föreningsmedlemmar, det finns inget åldersspann för detta stöd för återrekrytering.

De aktiviteter som genomförs väljer föreningarna själva och likväl vilka som man vänder sig till utefter det som passar föreningen:

1). Rekrytering och återrekrytering av föreningsmedlemmar
– Genom ex. prova-på verksamhet på föreningen, annonsering av detta och rekrytering/prova på-verksamhet i skolor, öppet hus på föreningen eller liknande aktiviteter eller kontakta de som man tappat under pandemin och erbjuda dem att komma tillbaka till idrotten. Att på ett enkelt sätt kontakta de medlemmar som man tappat under pandemin och kunna återrekrytera medlemmarna.

2). Ledaruppstart i föreningar – planering eller utbildning av nya och gamla ledare, föreningskick-off samt rekrytering av potentiella ledare och tränare och stötta i det arbetet. Möjligt att satsa på uppbyggnad av struktur i föreningen för ledarrekrytering, styrelsearbete och annat.
– Det är självklart möjligt att söka en kombination av ledarrekrytering och återrekrytering av boxare och medlemmar till föreningen. Var bara tydliga med vilka aktiviteter som ska leda till vad.

3). Förstärkning av material till träningslokalen/föreningen – möjlighet för föreningar att köpa in material till verksamheten för att förstärka materialet i träningslokalen. Bidrag ges för inköp av handskar, huvudskydd, hopprep, tandskydd och annat som bedöms viktigt för att kunna bidra till att behålla eller rekrytera medlemmar och ledare till verksamheten. Maxbeloppet för material är 10.000 kronor.

Ni hittar mer information om stödet till föreningar och hur ni ansöker här 

Mer information om utbildningar, konferenser och andra bidrag och insatser kommer inom kort.

Nu inleder vi tillsammans processen att återstarta vår verksamhet och komma tillbaka ännu starkare!

Om ni har några frågor om detta stöd så kontakta SBF:s kansli och förbundskoordinator Patrik Bengtssonpå 08-699 60 03 eller patrik@swebox.se

Mvh SBF